امروز: یکشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ برابر با ۰۳ شعبان ۱۴۳۸ قمری و ۳۰ آوریل ۲۰۱۷ میلادی , مصادف است با : جشن چهلم نوروز؛ روزملی خلیج فارس    بیشتر ...
یورو: ۴,۱۷۳ تومان
دلار: ۳,۷۷۳ تومان
سکه تمام بهار : ۱,۲۲۲,۰۰۰ تومان
یک گرم طلای 18 عیار : ۱۱۷,۵۷۰ تومان
قیمت روزانه ارز و طلا :

تبلیغات

قیمت روز طلا (تومان)

یک گرم طلای 18 عیار
۱۱۷,۵۷۰
یک گرم طلای 19 عیار
۱۲۴,۰۹۰
یک گرم طلای 20 عیار
۱۳۰,۶۳۰
یک گرم طلای 22 عیار
۱۴۳,۷۰۰
یک گرم طلای 24 عیار
۱۵۶,۷۶۰
هر مثقال طلا آبشده (مظنه)
۵۰۹,۳۰۰

نرخ روزانه ارز - قیمت به ریال

دلار
۳,۷۷۳
یورو
۴,۱۷۳
پوند
۴,۸۹۱
درهم
۱,۰۳۸
دلار کانادا
۲,۹۱۸
دلار استرالیا
۲,۸۸۶
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۸۶
کرون سوئد
۴۳۰
رینگیت مالزی
۸۸۴
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۷
فرانک سوییس
۳,۸۴۰

قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۳,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۲۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۷۴,۰۰۰
ربع سکه
۳۷۹,۰۰۰
سکه گرمی
۲۵۷,۰۰۰

قیمت روز خودرو (ريال)

هایما S7 اتوماتیک
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت دیزلی فوتون
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال کلاس 28316
۳۸,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال کلاس 28232
۳۶,۳۰۰,۰۰۰
چانگان CS35
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
چانگان ایدو
۶۴,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس H320 اتوماتیک
۵۵,۵۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو
۵۲,۴۰۰,۰۰۰
برلیانس H320 دنده ای
۴۸,۷۰۰,۰۰۰
کد خبر 106507
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۳ ۱۴:۱۹

چربی سوزی ران و باسن،لاغر کردن و فرم دادن ران و باسن با این روش ها

چربی سوزی ران و باسن و لاغر کردن و فرم دادن ران و باسن:در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭼﻨﺪ راه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن و ﻻﻏﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎﺳﻦ ھﺎی ﭼﺎق ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﻢ. ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺳﻦ،ﻋﻀﻼت ﺳﺮﯾﻨﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﻋﻀﻼت ھﻤﺎن ﻋﻀﻼت ﮔﺮد ﺑﺎﻻی ﻣﻔﺼﻞ ران اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻤﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺎھﺎ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ.


ﻋﻀﻼتﺑﺎﺳﻦ از ﻋﻀﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻼت ﺳﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺮﯾﻨﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ. ھﻤﯿﻦ ﻋﻀﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﺳﻦ ﺳﻔﺖ و ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ روی آن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ.

چربی سوزی ران و باسن و لاغر کردن و فرم دادن ران و باسن

چربی سوزی ران و باسن و لاغر کردن و فرم دادن ران و باسن


ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎﺳﻦ

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن روی ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎﺳﻦ آﻧﻘﺪرھﺎ ھﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎھﺎﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ روی اﯾﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ آن ﮐﺎرھﺎ را ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

 

ﺣﺮﮐﺎت و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روی ﻋﻀﻼت ﺑﺎﺳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:

ﭘﻠﻪ ﻧﻮردی-دوﯾﺪن در ﮐﻮه-دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری-دو ﺳﺮﻋﺖ-ﻻﻧﮕﺰ-اﺳﮑﺎت

اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﺳﮑﺎت ھﺎی ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﺑﺎﺳﻦ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﺑﺪھﯿﻢ، ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻋﺎدی از ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر. درﻣﻮرد اﯾﻦ ﻋﻀﻠﻪ ھﻢ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ھﻤﻪ ﻋﻀﻼت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن وزﻧﻪ و ﺷﺪت ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﺎک ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﭘﻠﻪ ﻧﻮردی ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی روی ﻋﻀﻼت ﺑﺎﺳﻨﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدای آن ﺣﺘﻤﺎً ﭘﺎ درد ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.


اﻣﺎ اﯾﻨﮫﻢ ﮐﻤﯽ اﻓﺮاطﯽ اﺳﺖ. ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﺑﺎﺳﻦ ھﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺪﻧﺴﺎزی و ﮐﺎر ﺑﺎ وزﻧﻪ در ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﺳﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش و زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز داردو ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺎﯾﺪﺗﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ، ﺑﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ، آب ﮐﺮدن ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎﺳﻦ و ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ
ﻋﻀﻼت آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﺑﺎﺳﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ھﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:


١. ﮐﺎھﺶ وزن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن

ﺑﻠﻪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺣﺪس ﻣﯽ زدﯾﺪ. اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺎﺳﻨﯽ ﺧﻮش ﻓﺮم و زﯾﺒﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮﺑﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺎطﻪ اش ﮐﺮده اﺳﺖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ. اﯾﻦ ھﻢ ﻣﺜﻞ ھﺮ ﻣﺎھﯿﭽﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺪن اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺷﮑﻞ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻻﯾﻪ ﭼﺮﺑﯽ روی آن را آب ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﺳﻨﺸﺎن را آب ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﻓﻘﻂ روی اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﺮﺑﯽ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎص از ﺑﺪﻧﺘﺎن را آب ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺎﺳﻨﯽ ﺧﻮش ﻓﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮﺑﯽ ھﻤﻪ ﺑﺪﻧﺘﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

 چربی سوزی ران و باسن و لاغر کردن و فرم دادن ران و باسن


ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ:

1. رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ
٢. ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺪﻧﺴﺎزی
٣. ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﯾﺮوﺑﯿﮏ ﯾﺎ ھﻮازی


دراﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ھﺮﺳﻪ آﻧﮫﺎراﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

1.ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ وزن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ.اﯾﻦ راﺑﺎﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻤﺘﺎن ﺑﺎﺧﻮردن ﻏﺬای ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ھﻮازی ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.


٢. ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺪﻧﺴﺎزی
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﺑﺮای ﺑﺎﺳﻦ آﻧﻘﺪرھﺎ ھﻢ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﺑﺎﺳﻨﺘﺎن ﻓﺮم ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪﻧﺘﺎن را ھﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻟﺮی و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و در طﻮل روز ﮐﺎﻟﺮی ﮐﻤﺘﺮی ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ھﻤﻪ اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ.


٣.ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺎردﯾﻮ (ھﻮازی)
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﯾﮏ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﯾﺎ دوﻧﺪه را دﯾﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻦ زﺷﺖ و ﭼﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ اﻓﺮاد آﻧﻘﺪر ﻣﯽ دوﻧﺪ و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﺮﺑﯽ روی ﺑﺎﺳﻨﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺎﺳﻨﺘﺎن را ﺷﮑﻞ دھﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ. ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ھﻮازی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﻀﻼت ﺳﺮﯾﻨﯽ، ﻧﻮع ھﻮازی ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ.

دوﯾﺪن روی ﮐﻮه، ﺣﺮﮐﺎت ﻻﻧﮕﺰ، اﺳﮑﺎت ﺑﺎ ﭘﺮش و اﻣﺜﺎل آن. ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺐ ﺳﻄﺢ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﯿﺪ ﯾﺎ ورزش ھﻮازی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻢ ﺷﻮﯾﺪ، از ﻋﻀﻼت ﺑﺎﺳﻨﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺎﺳﻨﺘﺎن را ﺷﮑﻞ دھﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ھﻮازی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 چربی سوزی ران و باسن و لاغر کردن و فرم دادن ران و باسن


ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺳﻦ:

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ، اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻋﺎدی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺳﻦ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:


١. اﺳﮑﺎت ﭘﺮﺷﯽ: اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﭽﻨﺎن روی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻨﻪ ﺗﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ درد و ﺳﻮزش ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ دھﺪ.


٢. ﻻﻧﮕﺰ ﺑﺎ وزﻧﻪ: اﮔﺮ زاﻧﻮ درد دارﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﯿﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﺑﺎﺳﻦ اﺳﺖ.


٣. اﺳﺘﭗ ﺑﺎ وزﻧﻪ: اﺑﺘﺪا ﺑﺎ وزﻧﻪ ﺳﺒﮏ ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﮐﻢ ﮐﻢ آﻧﺮا ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ.


۴. دوﯾﺪن روی ﮐﻮه: ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت اﺳﺖ.


۵. دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﭘﺎ:اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎدرﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺎﮐﻤﮏ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وزﻧﻪ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب روی ﻋﻀﻼت ﺑﺎﺳﻨﺘﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.


اﯾﻨﮫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﯾﻢ. اﮔﺮ ھﻤﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺣﺮﮐﺖ را ھﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ+ 18
مخالفم - 13
منبع: http://www.powerbuilding.blogfa.com


تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید

  


تبلیغات

دانلود نوار ابزار مجله اینترنتی دلگرم

تازه های کودکان , نوزادان و بهداشت آنها

تازه های سرگرمی

پیام تبریکاتی برای روز کارگر اردیبهشت 96

پیام تبریکاتی برای روز کارگر اردیبهشت 96

برای تبریک گفتن به کارگران عزیز با این بخش از دلگرم همراه باشید. بنده یک کارگر و این همه کار سَرَم زاده ی درد و عذاب و عاشق همسرم دِلی دریایی دارم و سفره ام باز ِ باز لـَب ِ من در همه حال مشغوله راز…