نگهداری از جوجه ها،بهترین روش نگهداری از جوجه ها

۱۰۶,۳۲۲
۵۱۶
۲۰۰
دوشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ ۱۱:۴۵

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها:هرساله نزدیک به فصل تابستان جوجه های زیادی در بازار به فروش میرسند و خانواده ها به اصرار کودکان اقدام به خریداری آن ها میکنند.اما متاسفانه به دلیل کم توجهی،این موجودات ضعیف دچار بیماری و یا مرگ زودرس میشوند.اگر شما جز آن دسته کسانی هستید که میخواهیدبه جوجه ای که خریداری کرده اید کمک کنید و به خوبی نگهداری کنید، برای آگاهی از روش نگهداری جوجه ها با دلگرم همراه شوید:

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

- روش نگهداری از جوجه ها:ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ :

در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎﯾﯽ رو ﺑﺨﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﯿﮏ ﺟﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ و ﭼﺸﻤﮫﺎﺷﻮن ﺑﺎز ھﺴﺖ و ﺳﺮﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎدن . ﺟﻮﺟﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺰ ﮐﺮدن و ﭼﺸﻤﮫﺎﺷﻮن رو ﺑﺴﺘﻦ و ﯾﺎ ﭘﺎﺷﻮن ﻟﻨﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ , ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﻦ و ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارن . ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ﺑﺮدارﯾﻦ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎل و ﭘﺎھﺎی ظﺮﯾﻒ اوﻧﮫﺎ رو ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﺎﻟﮫﺎ رو آروم ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻦ و زﯾﺮ اوﻧﮫﺎ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ . ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺛﺮی از ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﻪ . اﮔﺮ ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ , ﻧﺸﻮﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ دﯾﺪن و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎل ھﺴﺖ ! ﭘﺎھﺎی اوﻧﮫﺎ رو ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻮﺟﻪ رو روی ﮐﻒ دﺳﺘﺘﻮن ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ . اﻧﮕﺸﺖ ھﺎی ﺳﻪ
ﺗﺎﯾﯽ اوﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻞ و اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻪ و ﯾﺎ اﺛﺮی از زﺧﻢ و ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ روﺷﻮن ﺑﺎﺷﻪ . در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﺎﻗﺺ ھﺴﺖ ! ﻧﻮک ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و اﺛﺮی از رﺷﺪ ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ زﺧﻢ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﭼﺸﻢ . روی ﺳﻄﺢ ﺑﺪن رو ھﻢ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺛﺮی از زﺧﻢ و ﯾﺎ ﮐﭽﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ !

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها


-روش نگهداری از جوجه ها: ﻧﮕﮫﺪاری اوﻟﯿﻪ از ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ :

ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری از ﺟﻮﺟﻪ ھﺎی ﯾﮏ روزه راه ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ای وﺟﻮد داره ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ راه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ اوﻧﮫﺎ ﻧﻤﯿﺮن . ﯾﮏ ﮐﺎرﺗﻦ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﻦ ﺑﺰرگ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ . دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﯿﺲ ﻧﺒﺎﺷﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮن و ﯾﺎ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﭼﻮن ﺑﻮی اون ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ آزاردھﻨﺪه ﺳﺖ . ﭼﻨﺪ ورق روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻒ ﮐﺎرﺗﻦ ﭘﮫﻦ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺳﺮﭘﯿﭻ ﻻﻣﭗ رو ﺑﺮدارﯾﻦ و ﯾﮏ ﻋﺪد ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﮐﻮﭼﮏ 15 وات ﺑﻪ اون ﺑﺒﻨﺪﯾﻦ . ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎرﺗﻦ رو ﺳﻮراخ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮑﻨﯿﻦ و ﺳﯿﻢ ﺑﺮﻗﺶ رو ازش رد ﮐﻨﯿﻦ . ﭼﺮاغ رو روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻦ و ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو داﺧﻞ ﮐﺎرﺗﻦ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ . ﯾﮏ ظﺮف ﮐﻮﭼﮏ ھﻢ در ﮐﻨﺎر اوﻧﮫﺎ دور از ﻻﻣﭗ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ و آب ﺗﻤﯿﺰ ﺗﻮی اون ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ .

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ظﺮف آﺑﺨﻮری اوﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ! ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻣﯿﺸﻦ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﭽﺴﺒﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ . از ﺳﻮﺧﺘﻨﺸﻮن ﻧﺘﺮﺳﯿﻦ ﭼﻮن ﻻﻣﭗ 15 وات ھﯿﭻ ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !! در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﮐﺎر ﺑﺪن ﻣﺮغ ﻣﺎدر رو اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ رو و ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم رو ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮن ﺑﮕﯿﺮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻪ .


ﺧﻮاب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اوﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب زﯾﺎدی اﺣﺘﯿﺎج دارن و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن آب و ﻏﺬا ﺧﻮردن از ﻻﻣﭗ دور ﻣﯿﺸﻦ و دوﺑﺎره ﻣﯿﺮن ﺳﻤﺖ ﻻﻣﭗ . در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮن ﺑﮕﯿﺮن , از دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮدن اوﻧﮫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ !!

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

- روش نگهداری از جوجه ها:ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ :

ﺑﻪ ھﻤﺮاه ظﺮف آب , ﯾﮏ ظﺮف ھﻢ داﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﮐﺎرﺗﻦ اوﻧﮫﺎﺑﺎﺷﻪ . ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻘﻮی و در ﺿﻤﻦ رﯾﺰ باﺷﻪ ﺗﺎ اوﻧﮫﺎ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺶ . ﻏﺬای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﻣﺨﻠﻮطﯽ از ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری آرد ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻨﺪم , ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری ﺳﺒﻮس ﭘﻮدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎی ﺑﺮﺑﺮی ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻦ , ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آرد ذرت , ﻧﻮک ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی
ﺧﻮری ﻧﻤﮏ , ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم , ﺑﻠﻐﻮر ﺟﻮ , در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺧﻮردﯾﻦ , ﯾﮑﯽ دو ﺗﮑﻪ از اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه رو ﺑﺬارﯾﻦ ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ ﭘﻮدرش ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﻪ اﯾﻢ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻦ .

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ رﯾﺰ ﺑﺎﺷﻪ! ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع ﺑﻠﻐﻮرھﺎ ﮐﻤﯽ درﺷﺖ ھﺴﺘﻦ !! اﯾﻦ ﺧﻮراک ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺧﻮراک اوﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎد . ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاھﺎ ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ در اﯾﻦ دوره , زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب ﭘﺰ ھﺴﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارن و ھﻢ در رﺷﺪ اوﻧﮫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮه . ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ رو ﺑﺬارﯾﻦ آب ﭘﺰ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ زرده اوﻧﻮ ﺗﻮی دﺳﺖ ﻟﻪ ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺨﻮرن . ﺣﺘﺎ از ﺳﻔﯿﺪه اون ھﻢ ﻧﻤﯿﮕﺬرن ..

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها


-روش نگهداری از جوجه ها: وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ :

ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﻏﺬای ھﺮ ﮐﻮدﮐﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺴﺖ . ﭼﻪ ﻧﻮزاد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻪ و ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت . ﻗﻄﺮه ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮزاد رو ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻦ . ﯾﮏ ﻗﻄﺮه از اون رو ﺗﻮی ظﺮف آﺑﺨﻮری ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﭽﮑﻮﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل آب و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ رو ﮐﺸﯿﺪه و ھﺮ ھﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر دھﻦ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل رو داﺧﻞ دھﺎﻧﺸﻮن ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ . ﺑﻌﺪ ھﺎ از ﻗﺮﺻﮫﺎی ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮدر ﺷﺪه در ﺧﻮراک اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻦ .


ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻦ دﯾﮕﻪ طﺮف ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻧﻤﯿﺮن و ازش دوری ﻣﯿﮑﻨﻦ , ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از ﺗﻮی ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻦ و ﭼﺮاغ ﺧﻮاب رو ھﻢ در ﺑﯿﺎرﯾﻦ . از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺸﺘﻦ اوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮه در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻏﭽﻪ و ﺣﯿﺎط و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک و ﭼﻤﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ اوﻧﮫﺎ رو رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه و ﺧﻮردن اون ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺟﺰو ﻋﺎدت ھﺎی اوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ھﻀﻢ ﻏﺬا در ﭼﯿﻨﻪ دان اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺸﻪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ طﺒﯿﻌﯽ رھﺎ ﺑﺎﺷﻦ و در روز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺮدش ﮐﻨﻦ !

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮاﻗﺐ ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ ﺑﺎﺷﯿﻦ آزاد ﺑﻮدن ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز در رﺷﺪ اوﻧﮫﺎ اﺛﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮫﻤﯽ داره . از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اوﻧﮫﺎ ﺑﺪﯾﻦ .


ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﺒﺰی ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم , ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﺣﺘﺎ ﺳﻮﺳﮏ و ﻣﮕﺲ و ... ! ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺨﻮرن و دﺳﺖ رد ﺑﻪھﯿﭻ ﺧﻮراﮐﯽ ای ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ .

کاربر گرامی چنانچه در مورد " نگهداری از جوجه ها " سوالی داشتید. در پائین همین صفحه در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

در مورد بزرگ کردن جوجه ها بیشتر بدانید :

نگهداری از جوجه طوطی ، بهترین روش برای نگهداری و بزرگ کردن جوجه گوشتی طوطی

نگهداری از جوجه اردک ، بهترین روش نگهداری از جوجه اردک

بهترین نحوه نگهداری و بزرگ کردن جوجه مرغ مینا

تغذیه جوجه شتر مرغ از بدو تولد تا سن تخم گذاری


۵۱۶
۵۶
۲۰۰ دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید
 
ir
Sara | ۲ روز پیش
آیا بد هست ک به جوجه هام انگور بدم ؟
آخه یکیشون با اینکه انگور رو خیلی ریز کرده بودم و تیکه ی کوچکی داده بودم هی می خوره زمین
۰
۰
پاسخ کارشناس:
جوجه نباید الان غذایی جز غلات داشته باشه
 
 
us
پارمیدا | ۲ روز پیش
سلام من میخوام جوجه بخرم ولی یه سوال اگه بخوام یه جوجه ماشینی. و یه حوجه محلی که یکشون نر و یکیشون ماده باشه میتونن جفت گذاری کنن؟
بعد یه سوال دیگه جوجه اردک غذای خاصی داره؟
۰
۰
پاسخ کارشناس:
مشکلی با جوجه ماشینی و خونگی برا جفت کردنشون ندارید جوجه اردک سبزیجات - خیار - گوجه - کاهو و غیره باید ریز ریز کنید براشون
 
 
ir
M | ۲ روز پیش
غذا زیاد نمیخورن چی باید بدیم
۰
۱
پاسخ کارشناس:
بزرگتر بشن غذا بیشتر میخورن / از مغازه هایی که دانه دام میفروشن بگین غذای جوجه میخوام بهتون میدم و از اونا بدید که ترکیب همه چی هست و سریع بزرگ میشن
 
 
ir
فاطمه | ۲ روز پیش
سلام
من جوجم الان سه هفته شده
دو سه روزه که به دهانه مقعدش جبران میچسبه سعی میکنم هر روز تمیز کنم ولی باز صبح همان آش و همان کاسه است
شما نمیدونم باید چکار کنم؟
وایمکس چه غذایی مناسب تره براش؟؟؟ چون هر چی می آرم جلوش نمیخوره جز گروه فرنگی و مغز خیار
۰
۰
پاسخ کارشناس:
من که نفهمیدیم چی گفتین ! با این حال اگه چسبندگی مدفوع داره یعنی عفونت کرده و باید ببریش دامپزشکی
 
 
ro
سعیده | ۱ هفته پیش
سلام من ۳تا جوجه محلی کوچیک خریدم چیکار کنم زود رشد کنن؟
مولتی ویتامین چقد بهشون بدم؟
۱
۰
پاسخ کارشناس:
دارو اصلا بهشون نده و نیازی هم ندارن , ته مونده غذاها بریز میخورن بزرگ میشن ولی اگه واقعا میخوای زود بزرگ بشن باید سیرابی بگیرین بپزین و با قیچی ریز ریز کنین بهشون بدید ولی اگه عادت کنن به سیرابی یا غذای گوشتی کلا دیگه همیشه باید بهشون گوشت بدید. بهتره همون رژیم خانگی شامل ته خورده نون و برنج و ته بشقاب و سبزیجات و کاهو گوجه و ... بخورن
 
 
ir
فاطمه طهرانیان | ۲ هفته پیش
من یک جوجه اردک وجوجه دارم جوجه سه تا ادسه کرد وخیلی خیلی کم صدا ش یک ضره تغییر کرده به نهوه احسند ازشون مراقبت میکنم جوجه اردکم هم از گرسنگی صبح زود بیدار شد بعد کمی خسته بود جوجه جم مریض شده؟ راهی برای درمانش هست ؟ جوجه اردکم چون خوابش میاد د خوابالو؟این مسايل برای من مهم است کمکم کنید
۳
۰
 
 
ir
فاطمه طهرانیان | ۲ هفته پیش
سلام بابا به حرفم گوش داد فردا قرار بگیریم جوجه و جوجه اردک
۴
۵
پاسخ ها:
  ir
  اردک خیلی | ۱ هفته پیش
  اردک خیلی کثیف کاری میکنه خونه رو به گند میکشه
  ۳
  ۴
 
 
ir
فاطمه طهرانیان | ۲ هفته پیش
می خواهم یک جوجه ویک جوجه اردک بخرم ولی بابام نمی زاره ما نوروز دیگه میریک شمال برای همین می خواهم بخرم بابا م میگه به وقتش می. خرم چند شبه خواب ه جوجه وجوجه اردک می بینم به خدا وقتی می خوردن جیگرم اب میشد به خدا اینقدر گریه میکردم و میکنم زود تر کمکم کنین فوری خداوند حافظه شما
۱
۴
 
 
ممنون همین توضیحات رواسم روعمل کنین
۰
۰
 
 
ir
سید ابراهیم | ۳ هفته پیش
سلام
جوجه امپراطور دارم ۵ روزه چند تاشون بیحال شدند
متوجه شدم مدفوع پشتشان خشک شده ۳ تا شون مردند.
سوالم اینه که چه باید کرد؟
۳
۳
پاسخ ها:
  ir
  محمدلو | ۶ روز پیش
  دوست عزیز بنده پرورشگاه دارم اونا حیوونن ولی جای حیوون طبیعته نه خونه نه پرورشگاه نباید همه چی روشون امتحان کرد مشکل شما با اب ولرم حل میشه اگه خشک ازش جدا کنیزخمی میشه با پارچه و اب ولرم موفق باشید
  ۰
  ۰
 
 
de
Nsim | ۳ هفته پیش
ببخشید میخواستم بدونم دونه هایی که بیرون همراه جوجه ها میفروشن ضرری براشون نداره ؟
۱
۰
 
 
de
Nsim | ۳ هفته پیش
ببخشید میخواستم بدونم دونه هایی که بیرون همراه جوجه میفروشن خطری نداره؟
۱
۱
 
 
ro
سیاوش | ۳ هفته پیش
سلام بجای لامپ از چی میشه استفاده کرد؟
۱
۰
 
 
ir
فاطمه طهرانیان | ۳ هفته پیش
خیلی خیلی عالی بود خیلی چیز ها متوجه شدم خیلی خیلی ممنون
۲
۰
 
 
de
???? | ۳ هفته پیش
سلام من جوجم راه روده اش بسته شده بود که تمیز کردم (بیماری پستینگ جوجه)الان مشکل کاملا حل نشده همش بیحاله و میخوابه و مگه به زور چیزی بخوره تازه ۴،۵روزه خریدم خیلی کوچیکه خیلی میخوام کمکش کنم راهنمایی کنید?
۰
۰
 
 
sa.hakimi | ۱ ماه پیش
با سلام هم جوجه رسمی دارم هم رنگی، اول رنگی شروع کرد به باز و بسته کردن نوکش و مرد الان هم دوتا از رسمی ها اینجوری شدند که کز کردند و نوک شون رو باز و بسته میکنند. لطفا راهنمایی کنید که چی بدم بهشون که خوب بشند . سپاسگزار
۰
۲
 
 
us
مريم | ۱ ماه پیش
من سه تا جوجه رسمي خريدم دوهفته پيش
دوتاش مردن الان اين يكي كه مونده خيلي جيك جيك ميكنه
حتي وقتي ميذارمش لاي يه حوله ،يا روش پارچه ميندازم ساكت نميشه،اصلا نميخوابه
ديوونم كرده :(
۲
۰
پاسخ ها:
  de
  Nsim | ۳ هفته پیش
  فک کنم باید یه دوست براش پیدا کنی ادما ام وقتی تنها باشن بی قراری میکنن من خودم یه اردک و جوجه داشتم وقتی از هم دور میشدن صداشون در میومد
  ۳
  ۰
 
 
ir
محمد رضا | ۱ ماه پیش
سلام جوجه رنگیم اصلا تکون نمیخوره 2جوجه دیگم اونو میزنن تورو خدا زودتر جواب بدید لطفا
۲
۰
 
 
ir
سیمین | ۱ ماه پیش
بچه ها داخل آب جوجه حتما یه نوک قاشق چایخوری شکر بریزید،و برای بیماری های عفونی احتمالی یک چهارم قرص تتراسایکلین رو سه روز بهش بدید،مولتی ویتامین هم بدید و دونه مخصوص زود رشد میکنن افتابم در ۲۴ساعت ۸ساعت لازمه،بهتره جوجه رنگی نخرید????
۱
۰
 
 
ir
سیمین | ۱ ماه پیش
سلام من عاشق جوجه ام و همیشه هم بزرگ میشن و به دستم میان ،یه پیشنهاد داشتم همیشه جوجه رنگی بخرید و غیر لز ویتامین و دونه داخل ابشون یه نوک قاشق شکر بریزید ک باعث سرحالی و بیش فعالی جوجه میشه،و جوجه های دارای عفونت رو بهشون یک چهارم قرص تتراسایکلین رو تا سه روز بدید
۲
۰
 
 
ir
محمد رضا | ۱ ماه پیش
سلام جوجم گمشده ممکنه چه جایی رفته باشه زود جواب بدید
۰
۰
پاسخ کارشناس:
جوجه گم نمیشه چون علاقه به مخفی شدن نداره ! اگه رو حیاط بوده , یا گربه یا کلاغ بردتش !
 
 
ir
نسرین | ۱ ماه پیش
سلام من ۲جوجه رسمی خریدم قبلا هم چند بار جوجه خریدم ولی هر دفعه به خاطر دلایلی از دستشون دادم ولی الان میخوام بزرگشون کنم لطفا از نظر تقویت غذایی بهم کمک کنید و همچنین یکی ازجوجه هاکمی بین انگشتان پاهاش قرمزه مریضه؟ممنون میشم اگه کمکم کنید
۰
۰
 
 
us
الهام | ۱ ماه پیش
سلام جوجه ام 3 هفتشه یعنی من 3هفتست خریدمش الان مادهه کم غذا شده و همش میخوابه چیکار باید انجام بدم
۰
۲
 
 
ir
مینا | ۱ ماه پیش
سلام خستہ نباشید من یہ مرغ مینیاتورے دارم براش سہ تا تخم نطفہ دار خریدم الان شدن سہ تا جوجہ ے ناز مامانشون خیلے مراقبشونہ دو روزشونہ آیا گربہ با وجود مامانشونمیتونہ آسیبے بہشون بزنہ؟
۱
۰
 
 
ir
سعیده | ۱ ماه پیش
سلام...من دوتا اردک خریدم الان یه هفته ای میشه...خیلی کم تحرکن اصلا تکون نمیخورن...خودشم میپیچن به هم اصلا از جاشون تکون نمیخورن...تو اب هم میندازم اصلا شنا نمیکنن خودشونو میندازن بیرون...نگرانشو
نم چیکار کنم؟؟البته تو قفس گذاشتمشون تو اتاقم..به خاطر جاشون نباشه؟
۰
۰
 
 
ir
علی | ۱ ماه پیش
سلام من میخوام جوجه بخرم جوجه رنگی مشکل داری
۱
۱
 
 
ir
پارميس | ۱ ماه پیش
أيا بهتر است دو تا جوجه بريم يا بهتر است يك جوجه بخريم ؟
۰
۰
 
 
ir
AMIRHOSSEINAHMADI | ۱ ماه پیش
سلام
من چند تا جوجه دارم که یک شون اصلا غذا ک میخوره حضم نمیشه و همش خابالو است چیکار کنم
۰
۱
 
 
ir
احمد | ۱ ماه پیش
سلام .
خسته نباشید.میخواستم بپرسم فضای کافی برای نگهداری 10 جوجه چقدر باید باشه و آیا میشه در شهر های گرم که هوا 40 تا 45 درجه هست دیگه از چراغ برای جوجه ها استفاده نکنیم؟!!
آیا لازم هست وقتی جوجه ها رو خریداری کردیم واکسنشون هم بزنیم یا آمپول هورمونی؟!!
ممنونم از پاسخگویی شما.
۰
۱
پاسخ ها:
  ir
  سهند | ۱ ماه پیش
  لازم نیست
  چون به 35 درجه بالای صفر نیاز دارند
  ۲
  ۰
  ir
  علی | ۱ ماه پیش
  هر یک متر مربع مخصوص نگهداری هشت جوجه تا سن سه ماهگی است.
  ۰
  ۰
 
 
ro
زهرا | ۱ ماه پیش
سلام من ۴ تا جوجه زرد دارم تقریبا یک و نیم ماهشونه هر ۴ تاش خوبن خداروشکر سالمن ولی یکیشون خیلی ضعیفه ، ولی خوب غذا میخوره چی بهشون بدم که زود بزرگ شن ؟
۰
۰
 
 
us
امیرمحمد | ۱ ماه پیش
ببخشید تمام دستور عمل های شما رو دیدم جوجم بزرگ شده از رنگ زد الان تقریبا قرمز و بزرگ شده ولی همش جیک جیک می کنه و یک جا نشسته راه درستو بی زحمت بهم بگین
۰
۰
 
 
ru
بیتا | ۱ ماه پیش
سلام من دو تا جوجه رنگی دارم اما یکیش خیلی بی حاله باید چیکار کنم؟
۰
۰
 
 
ir
مهدی | ۱ ماه پیش
به نظر شما چه غذایی میتوان به جوجه داد
۰
۰
 
 
ir
Tohid khani | ۱ ماه پیش
چگونه جوجه مرغ را رام کنیم؟
۰
۰
پاسخ ها:
  شادی | ۱ ماه پیش
  مرغ جز حیوانات اهلی است ونیاز به رام کردن ندارد
  ۳
  ۰
 
 
ru
علی | ۱ ماه پیش
سلام من دوتا جوجه رنگی دارم میشه انها را تو خونه ول کرد
۱
۰
 
 
de
امیررضا | ۱ ماه پیش
سلام دوستان ببخشید اشکالی نداره کنجد ساده به جوجه بدم لطفا زود جواب بدید
۱
۱
 
 
ir
مهتاب | ۱ ماه پیش
تو چشم جوجم یه جوش درومده .اول فکر کروم دونه رفته تو چشمش اما انگار دونه نیست.لطفا بگید چیکار کنم.نمیخام بمیره.دیگه سرو صدا نمیکنه . چشمشو میبنده همش????
۰
۰
پاسخ ها:
  ro
  امیر | ۱ ماه پیش
  بیماری نیو کاسل رو داره که بد ترین نوع بیماری طیور هست.بهتره زیر ۲ لایه اهک دفنش کنید یا بسوزونید اگه میخواید که این بیماری به خودت سرایت نکنه
  ۰
  ۱
 
 
ir
مهتاب | ۱ ماه پیش
جوجم خیلی زبرو زرنگه اما امروز دیدم ک داخل چشمش یه جوش سفید درومده چشمشو نمیتونه باز کنه.اول فکر کنم دونه رفته تو چشمم اما دونه نبود.نمیدونگ باید چیکار کنم‌.لطفا راهنماییم کنیییییید
۰
۱
 
 
ir
samane | ۱ ماه پیش
جوجه ام بی حاله هیچی جز آب نمیخوره یه پاشم همش کنارشه با فاصله از بدنش بهش که دست میزنم فقط جیک جیک میکنه حتی چشاشو باز نمیکنه لنگم میزنه و اصلا بلند نمیشه چه کار کنم ؟!
۰
۰
 
 
علیرضا | ۱ ماه پیش
سلام ببخشید به جای استخون نمی شه که به اونا پوست تخم مرغ راکه پودر شده بدیم
۰
۰
پاسخ ها:
  us
  امیررضا | ۱ ماه پیش
  سلان نه چه اشکالی داره براشون عالیه پوست تخم مرغ و زرده تخم مرغ
  ۱
  ۰
 
 
ir
Harry | ۱ ماه پیش
با سلام میخواستم بپرسم به جز ریختن مولتی ویتامین توی اب و سرنگ راه دیگه ای هم چجود داره چون من هر چی بهشون میدم نمیخورن
۰
۰
 
 
ir
Harry | ۱ ماه پیش
با سلام در مورد مولتی ویتامین جوجه ها سوال داشتم.من خیلی سعی کردم با سرنگ به اونها بدم اما از خوردنش خودداری کردن حتی توی ابشون هم امتحان کردم ولی اب رو هم نخوردن تا وقتی من عوضش کنم.لطفا اگر راهی پیشنهاد دارید بگویید
ممنون
۰
۰
 
 
ir
زهرا | ۱ ماه پیش
سلام ببخشید چینه دان جوجه من کج هست می خواستم ببینم مشکلی داره ؟
۰
۰
 
 
ir
زهرا | ۱ ماه پیش
سلام ببخشید جوجه من چینه دانش کج هست آیا مریضه ؟
۰
۰
پاسخ کارشناس:
خیر. غذای زیادی خورده که شکل چینه دان تغیر میکند.
 
 
ir
Mohammad | ۱ ماه پیش
سلام
می خواستم بدونم آفتاب برای جوجه ها خوب است یا نه؟ من جوجه ام وقتی میره زیر افتاب بدنش انگار شل میشه بعد کی خوابه.
در ضمن نمی دونم چرا جوجه هیچی نمی خوره. سرحاله ولی غذا نمی خوره می ترسم این یکی ام بمیره چون هر دفعه جوجه ریدم مرده. بیشتر از یه هفته زنده نمی مونه
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  امیررضا | ۱ ماه پیش
  سلام اشکالی نداره آفتاب براش عالیه جوجه ی من هم میرفت توی آفتاب میخوابید ولی الان ی خروس هیکلیه
  ۱
  ۰
 
 
ir
معراج | ۱ ماه پیش
سلام من چهارتا جوجه دارم اشکالی داری تو بغلم بخوابونمشون
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  احمد | ۱ ماه پیش
  نه عزیزم چه اشکالی داره
  ۱
  ۰
  us
  حسین | ۲ هفته پیش
  مواظب باش خوابت نبرده بری روش لهش کنی
  ۳
  ۰
 
 
ir
Mahtisa | ۱ ماه پیش
سلام خسته نباشین
جوجه ی من یک ماه و دوهفتش هست اماجدیدا رنگ ادرارش زرد شده و هیچیم نمیخوره مشکلش چیه و اینکه چیکارکنم تاحالش خوب شه
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  شایان | ۳ هفته پیش
  اگه ادرارش زرده شاید غذای سالم نمیخوره
  واسه من هم همینجوری شده بود ولی وقتی براش غذای توی این سایتو درست کردم بهتر شد
  ۰
  ۰
 
 
ir
Mahtisa | ۱ ماه پیش
سلام خسته نباشین
اگرادرار جوجمون زرد بشه علتش چیه وچیکارمیتوتم بکنم براش؟
ممنون بابت زحماتتون.
۱
۰
 
 
ir
سارا | ۱ ماه پیش
سلام من دوتا جوجه رنگی خریدم یکیشون خیلی خوب رشد کرده ولی اونیکی همونجوری کوچولو مونده چیکار کنم؟مریضه؟یا طبیعه؟لطفاراهنم
ایی کنید
۱
۰
 
 
ir
نگین | ۲ ماه پیش
۲تا جوجه رنگی دارم اسهاله چیکار کنم خوب بشه ماست هم میدم نکنه بمیرن
۰
۰
 
 
ru
مسعود | ۲ ماه پیش
سلام،خسته نباشید ،من سه تا جوجه یک روزه گرفتم و طبق دستورالعمل شما نگهداری کردم،بالهاشون دراومده و از شرایط خاص دراومدن،پودر ذرت دیگه نمیخورن،دون پارس توو آب خیس کردم دادم بهشون یمدت خوردن الان اونم نمیخورن،چی بهشون بدم ،غذای خانگی همیشه در دسترس نیست چون شاغل هستم و دیر وقت میام خونه. ممنون
۰
۰
پاسخ کارشناس:
دانه مرغی (پلیت) از مغازه های فروش دام طیور تهیه کنید. ترکیبی از چندین مواد و املاحه که مناسب رشد جوجه است. حتی زمانی که بزرگ بشن هم مصر میکنند.
 
 
us
علی | ۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید من دیروز دو تا جوجه ی رسمی تازه متولد شده خریدم ولی یکیشون همش چشماش بستس چرا اینجوریه؟ لطفا راهنماییم کنید
۱
۰
 
 
us
mahan | ۲ ماه پیش
سلام من یه جوجه خروس خریدم بعد از 2ماه که دیدم داره پر های بالای سرش و دور گردنش میریزه چرا اینجوری شده؟
۱
۰
پاسخ کارشناس:
دوران پر ریزی است و بعد مدتی خوب میشه.
 
 
de
اسماعیل | ۲ ماه پیش
سلام خدا خیرت بده هر کسی که باشی برادرم
۱
۰
 
 
us
رضا | ۲ ماه پیش
جوجه سه روزه دارم که اثلا غدا نمیخورن
۰
۱
 
 
us
رضا | ۲ ماه پیش
جوها مرغم (لاری ) سه روز شده ازتخم بیرون اومده ولی غذا کم میخورن و اثلا سرحال نمیشدن چه بدم به آنها که سرحال بشن . و چشاشون هم بسته و باز میکنند . ممنون
۰
۱
 
 
ir
سینا | ۲ ماه پیش
من جوجه هام هی جیکجیک میکنن رو مخن چه کنم اخه دونه ها رو میریزن رو زمین بعد از رو زمین میخورن راستی توی ابشون هم پودر روی ریختم خوبه یانه از این زردا نیست از این قهوهای هاس کلا چطوری نگهداری کنم
اینا زیاد بهوکارم نیومد
از گفته های شما متشکرم و اگر مطلبی هست بگین که بتونم استفاده کنم
ممنونم
۰
۰
 
 
us
... | ۲ ماه پیش
سلام
جوجه رنگی های من در بعضی از قسمت ها مو ندارن چیکار کنم اون قسمت ها مو در بیاد؟
لطفا راهنمایی کنین
۰
۱
پاسخ ها:
  matin | ۲ ماه پیش
  سلام من دوتا جوجه رنگی خریدم یکیشون یکم بی حال بود برا اینکه حالش خوب بشه بهش استامینوفن کدعین دادم خوب شه ولی بی حال تر شد . حالا باید چیکار کنم.
  ۰
  ۰
 
 
us
رادين | ۲ ماه پیش
اگه جوجه مورچه بخوره اشكال نداره چون شنيدم در بدن مورچه اسيد وجود داره
۱
۰
 
 
ir
مبین | ۲ ماه پیش
Milad اون جوجه مریض رو از بقیه جدا کن و بزارش یک جای دیگه و اگه میتونه ببرش دامپزشک واگه نمیتونی ولش کن اون دیگه زنده نمیمونه.
۰
۰
 
 
ir
صادق شیخی زاده | ۲ ماه پیش
سلام
متاسفانه از ۳۰ عدد جوجه یک ماهه که خریدم ۱۶ دانه مردن نمیدونم چرا..!!؟؟؟
جوجه ها تقریبا یکماه هستند و چندتایی زیر دست و پای بقیه که شبها به هم میچسبند مرده بودن.
امروز هم ۳تاشون وسط حیاط افتاده بودن..!!
باغچه دارم و دان و آب بهشون میدم..
بعضی هاشون صدای طبیعی ندارن و بعضی هاشون مثل سرماخوردگی صدا درمیارن.
لطفا راهنمایی کنید.
سپاس.
۰
۰
پاسخ کارشناس:
باید شرایط نگهداری از جوجه ها ( دما و محیط نگهداری ) را ابتدا مطالعه میکردین بعد اقدام به خرید میکردین. شاید دما مناسب نداشتن ( سرد بوده ) سرما خوردن یا اینکه جوجه ها بیمار بودن از قبل / باید فورا 1 جوجه مرده و یک جوجه زنده را بدون تماس با هم به دامپزشکی ببرید تا علت فوت مشخص و دارو بده تا بقیه از بین نرن.
 
 
ru
علی | ۲ ماه پیش
سلام یه سوال داشتم
جوجه باید چقد بزرگ شه که دیگ گربه نتونه اونارو بگیره
ممنون میشم جواب بدین
۱
۰
پاسخ کارشناس:
سلام. 3 برابر انداز اولشون باید بشن حدود اندازه کبک
 
 
ir
علی اصغر | ۲ ماه پیش
ببخشید من یک جوجه دارم ایا از تنهایی نمیمیره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  پارميس | ۱ ماه پیش
  من هم همين سوالو دارم
  ۰
  ۰
  ro
  محمد رضا | ۴ هفته پیش
  بهتره که جفت بگیری اما اگه نگرفتی 10 روز بزار توی گرما باشن و روزی 1ساعت بزارش توی حیاط ازاد باشه البته مواضب گربه ها و کلاغ ها باش بعد از 2 ماه و نیم دیگه گربه وکلاغ نمیتونن اونها رو بخورن
  ۰
  ۰
 
 
ir
رضا | ۲ ماه پیش
سلام علت وجود خون در مدفوع جوجه مرغ ۱ ماهه چیه و راه درمان چیه باتشکر
۰
۱
پاسخ کارشناس:
عفونت در دستگاه گوارش / باید ببریدش دامپزشکی
 
 
ir
ali | ۲ ماه پیش
سلام یه سوال داشتم ایا من لامپ را همیشه روشن نگه دارم ؟
بعد به جوجه لطمه که نمیخوره زیاد روشن باشه لامپ؟
۰
۰
 
 
ir
پارسا | ۲ ماه پیش
جوجه ی فقط جیک جیک میکنه و از جیک جیک کردن خسته نمیشه .ایا این جوجه مریض هست ؟
۰
۰
پاسخ کارشناس:
جوجه شما احتمالا تنها است باید براش جفت تهیه کنید.
پاسخ ها:
  ro
  بهار | ۲ ماه پیش
  بذاریدش لای دسمال یا حوله ک جاش گرم باشه چون سردشه جیک جیک‌میکنه
  ۰
  ۰
 
 
ir
Mohsen | ۲ ماه پیش
سلام،لامپ9 وات باید چه نوعی باشه؟؟اگه با کارتن تماس پیدا کنه،کارتن آتیش نمیگیره؟؟ خواهش میکنم جواب بدید،ممنون
۰
۰
پاسخ کارشناس:
لامپ 9 وات اندازه لامپ یخچال است و باید از نوع آفتابی باشد. لامپ ها نباید مستقیم با مواد آتش زا در تماس باشند.
 
 
ir
Milad | ۲ ماه پیش
سه چهار روزه من سه تا جوجه خریده بودم که امروز یکی از آنها مریض شده اون دوتای دیگه سرحال بازی میکنند این جوجه مریضه که اول مثل اون دوتا سرحال بازی میکرد امروز مریض شد و یه گوشه گرفته گیج میزنه راه نمیره بهش ماست خوراندم و اب و دون دادم ولی اصلا سرحال نمیشه همونطوری یه گوشه کرفته داره چشاشو باز و بسته میکنه هر کاری میکنم بیدار نمیشه تو رو خدا کمکم کنید در ضمن جوجه مریضه که خریده تو خونه متوجه شدم که یه چشمش کوره اول خیلی بازیگوش بود ولی امروز به این حال و روز افتاده.

کمکم کنید ......
۰
۱
 
 
ir
hosein | ۲ ماه پیش
خواهشا جواب بدین من چهار تا جوجه دارم لامپ هم ندارم چطور میتونم غیر از شال کاری کنم که گرماشون تعمین بشه دوم اینکه جوجه هام بعضی وقتا بی حال میشن بعد دوباره میپرن یه بار به یکی قرص استامینیفن دادم خوب شد درسته کارم؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  محمدمهدی عسگری | ۱ ماه پیش
  نه نباید آستامینوفن بدی به جاش فلورفن. از داروخانه دامپزشکی تهیه کن
  ۰
  ۰
 
 
ir
علی اصغر | ۲ ماه پیش
من سه تا جوجه رنگی خریدم اما یکیشون مرد و دوتای دیگه گرفتم الن یکیش مرد و دومی داره میمیره هیچی غذا هم نمی خوره ولی دوتای دیگه بزرگ شدند چی کار کنم غذا بخوره؟؟؟
۰
۱
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۲ ماه پیش
  سلام...به دامپزشک مراجعه کن...اگه خاستی باز هم جوجه بخری جوجه ی رسمی بخر...من رسمی دارم الان هم دم در آوردن
  ۰
  ۰
 
 
ir
رضا | ۲ ماه پیش
سه تا جوجه دارم دوتاش بومی است یکیش رنگی یدونه از بومی ها وقتی چند دقیقه تو افتاب باشه بی حال میشه و میخابه این نشونه ی خوبی هست یا نه؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۲ ماه پیش
  بله...باید بزاری تو آفتاب اگه شل شدن یعنی دارن آفتاب میگیرن برای رشدشون عالی هست
  ۰
  ۰
  a1
  سهند | ۱ ماه پیش
  نه خورشید براشون خوبه بزار جلوش باشن خیلی بهتره
  ۰
  ۰
 
 
ro
رضا | ۲ ماه پیش
چلغزه آن جوجه های من در پشت بدنشون گیر میکند و بعد از چند روز میمیرن لطفا راه حلش را بگین ممنون
۰
۰
 
 
ir
افشین | ۲ ماه پیش
سلام
۲۰تا جوجه ۷روزه خریدم میخوام به مرغ کرچ که ۱۰تا جوجه یک روزه داره اضافه کنم میشه مرغ اینا رو هم قبول کنه بزرگ بشن یا خیر
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۲ ماه پیش
  بله می توانید ...اگه مرغ مادر گیرتون نیومد می تونی چراغ 9وات رو بزارید.لامپ گرمای بدن مرغ را ایجاد می کنه و برای اونها حکم مادر رو داره...من جوجه 7 روزه خریدم مرغ گیرم نیومد براشون لامپ خریدم الان حدود 1ماهشونه و هنوز به لامپ میچسبت
  ۰
  ۰
  ir
  آمیتیس | ۲ ماه پیش
  من به جوجه هام کنجد و پودر نخودچی دادم خیلی بزرگ شدن....پودرو باید با آب قاطی کنید تا خمیر بشه بعد بدید بخورن
  ۰
  ۰
 
 
ir
افشین | ۲ ماه پیش
سلام
من یه مرغ کرچ دارم که فردا ۱۰تا جوجه ازتخم در میان و میخوام زیادشون کنم ۲۰تا جوجه خریدم ولی یک روزه گیرم نیومد و ۷روزه بجاش خریدم مرغ جوجه های جدیدو قبول میکنه یا خیر
کی باید این جوجه جدیدا رو به قبلیا اضافه کنم
ممنون اگه جواب بدین"
۰
۰
 
 
ru
عیسی | ۲ ماه پیش
سلام آیا میشه یه مرغ مینا که رو تخم هست با تخم هایش بیاریم خونه تا جوجه بشن.و مادر شون ازشون نگه داری کنه؟
۰
۱
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۲ ماه پیش
  بله ...ولی باید مادرشان پیش او باشد...در موقعی هم که داشید آنها را به خانه می برید ..سعی کنید مادرش را از تخم ها دور نکنید.
  ۰
  ۱
  ir
  آمیتیس | ۲ ماه پیش
  بله ...میشه..فقط سعی کنید مادر را از روی تخم ها بر ندارید
  ۰
  ۱
  ir
  آمیتیس | ۲ ماه پیش
  بله ..فقط سعی کنید مادر را از تخم هایش جدا نکنید
  ۰
  ۱
  ir
  محمد رضا | ۱ ماه پیش
  بله میشه سعی کنید مادرش را از تخم ها جدا نکنید
  ۱
  ۰
 
 
ir
آمیتیس | ۳ ماه پیش
سلام..ببخشید من میخوام امروز جوجه بخرم..خودم میگم یک دونه بزرگ بخرم 2تا کوچیک.ولی مامانم میگه که همون 2تا کوچولو خوبه..بنظر شما چیکار کنم ممنون میشم اگه جواب بدید
۰
۰
 
 
ir
هدیه رخشان | ۳ ماه پیش
یکی از جوجه های من بی حاله چکار کنم؟؟
و چجوری تقویت شان کنم؟؟
ممنون میشم پاسخ بدین سپاس
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۳ ماه پیش
  میشه بگید چغدره..اگه بزرگ باشه توی غذاش خیلی کم سیر رنده کنی...اگه کوچیکن تو آبش(آسبرین بچه)بریز ...بری به دارو خونه بگی بهت میده...هم میتونی استخوان را بزاری جلوی آفتاب خشک بشه بعد بریزی تو غذاش..اینو کسی میگه که 9تا جوجه داره
  ۰
  ۰
  ir
  آمیتیس | ۳ ماه پیش
  اگه جوجت بزرگه توی غذاش مقدار کمی سیر رنده کن...چون سیر بدنشو زد عفونی میکنه.و ویتامین داره.. اگه کوچیکن توی آبشون (آسبرین بچه)بریز...اگه نشد استخوان را زیر آفتاب بزار تا خشک شه بعد به همراه آرد ذرت بده بخوره...اینو کسی میگه که تا حالا 9 تا جوجه داشته
  ۰
  ۱
 
 
ir
هدیه رخشان | ۳ ماه پیش
یکی از جوجه های من یه خورده بی حاله چکار کنم؟؟
و اینکه چجوری تقویت شون کنم؟؟
ممنون میشم پاسخ بدین.????????
۰
۰
 
 
ir
مهدی | ۳ ماه پیش
اگرلامپ نگذاشتم اشکال نداره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۳ ماه پیش
  نه اشکالی نداره...ولی باید یک شال یا روسری کهنه را یک گوشه بزاری ..چون اونا شبا میترسن و ممکنه که سکته کنن..وقتی شال بزاری اونا میرن زیرش. من قبل از اینکه لامپو بخرم شال گذاشتم جواب داد
  ۰
  ۰
 
 
ir
Bita | ۳ ماه پیش
سلام یه اتفاقی برای جوجه من پیش اومده که مشخص نیست و روی پای جوجه ام انگار کبود شده چیشده به نظرتون و چکار کنم
حتی اون پا رو هم زمین نمیزاره وقتی خریدم اینجوری نبود از دیروز متوجه شدم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۳ ماه پیش
  نمیخوام ناراحتت کنم ولئ داداشم دامپزشکه..گفت:
  علت کبود شدن پای جوجه نشانه ی شکستگی پای اون هست...سریع به دامپزشک مراجعه کن....یا بایک چوب پاشو ببند بعد بادستمال ببند....
  ۰
  ۰
  ir
  آمیتیس | ۳ ماه پیش
  باید بگم برادرم گفته :لامپ 15 وات برای اونها خوب نیست چون بعد چند ساعت خیلی داغ میشه بعد باعث سوختگی جوجه میشه..من خودم لامپ 9وات خریدم ..عالی بود????????????????????
  ۰
  ۰
 
 
ir
حسین | ۳ ماه پیش
سلام جوجه ها امروز از تخم بیرون آمدن کی باید آب و غذا بهشون بدم و چه غذای
۰
۰
 
 
ir
Shiva | ۳ ماه پیش
سلام خسته نباشین! مرسی از مطالب خوبتون! یه سوال داشتم پسرکوچوی من 2 تا جوجه رسمی داره و خیلی ام بهشون علاقه داره ما این جوجه هارو توی اپارتمان نگهداری میکنیم و گاهی ام تو حیاط میبریمشون ولی بوی خیلی بدی گرفتن میخواستم ببینم میشه این جوجه هارو حمام کرد؟؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۳ ماه پیش
  من که حموم کردمشون ..ولی تضمین نمی کنم
  ۰
  ۰
 
 
ir
محسن | ۳ ماه پیش
سلام- بالای کارتن نگهداری از جوجه ها چه قدر باز باشد؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ملینا | ۳ ماه پیش
  یکمی فقط باز باشه تا بتونن نفس بکشن اما صبح میتونه کلا باز باشه البته یکم ارتفاع کارتون باید زیاد باشه تا از اون نپرن!
  ۰
  ۰
 
 
ir
محسن | ۳ ماه پیش
با تشکر وسلام- بالای کارتن چه قدر باز باشد ولامپ تا چند سانتی متری جوجه ها باشد؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۲ ماه پیش
  لامپ باید روی زمین باشد..چون باید جوجه ها به آن بچسبند..
  ۰
  ۰
 
 
ir
محسن | ۳ ماه پیش
سلام- سوال بنده این است که برای نگهداری ازجوجه بالای کارتن کامل باز باشد یا بسته؟
۰
۰
پاسخ کارشناس:
سلام - توصیه من به شما این است که در کل روز جعبه کارتن را باز بگذارید و در موقع خواب درب کارتن را ببندید توصیه دیگر من به شما دوست عزیز این است که : روزانه جوجه ها را از کارتن بیاورید و بگذارید گشت و گذار کننند البته با مراقبت چون ممکن است توسط گربه شکار شوند ، گشت گذار روند رشد جوجه ها را بالا میبرد .
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۳ ماه پیش
  جعبه را تا آخر باز بذارید ..من هرروز و هرشب در آنها را باز میزارم ...وقتی لامپ 9وات را میزاریدجوجه ها به اون میچسبن...باید وایسی تا از لامپ جدا شن ...یعنی آما دگیشو دارن که از خودشون در برابر دنیای بیرو محافظت کنن
  ۰
  ۰
  ir
  آمیتیس | ۳ ماه پیش
  فرقی نداره..ولی باید ارتفاش زیاد باشه که بیرون نپرن
  ۰
  ۰
 
 
ir
دانیال | ۳ ماه پیش
عالی !متشکرم من هم به دوستانم این کانال را معرفی کردم
۰
۰
 
 
dk
هلیا | ۳ ماه پیش
من 3 تا جوحجه دارم هی داد و جیغ میزنن که بیارمشون بیرون دلم براشون میسوزه ولی خیلی هم اومدن بیرون چیکار کنم؟
۰
۰
پاسخ کارشناس:
جوجه نباید تو قفس باشه و وقتی شما به دفعات بیرون آوردینشون عادت کردن بیرون باشن. الان باید عادت کنند و یه مدت جیغو داد میکنن
پاسخ ها:
  ir
  هدیه رخشان | ۳ ماه پیش
  از اول نمیزاشتی شون بیرون خب اونجوری عادت میکنه
  ۰
  ۰
  ir
  آمیتیس | ۳ ماه پیش
  جوجه ها خیلی بی جنبه هستن.من یه روز بغلش کردم بعد دوباره گذاشتمش تو جعبه هی جیک جیک میکرد که مارو دوباره بغل کن????????????
  ۰
  ۰
 
 
ir
علی | ۳ ماه پیش
من دوتا سوال داشتم 1جوجه های رنگی چقدر طول میکشه خروس بشن؟2 جوجه های رنگی مرغ هم میشن یه نه؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  هدیه رخشان | ۳ ماه پیش
  حدود یک ماه طول میکشد تا بزرگ شن
  و بیشتر جوجه رنگی ها خروس میشن ???
  ۰
  ۰
 
 
de
محمد | ۳ ماه پیش
من از شما خواهشمندم که به من از ۰تا۱۰۰مرغ و خروس را به من توضیح دهید لطفا به من بگین یا اگه کانال تلگراف دارین من را به آنجا بیاورید با تشکر مرسی
۰
۰
 
 
ir
رضا | ۳ ماه پیش
واقعا ازتون ممنونم عالی بود :)

سایت خوبتون رو به دوستام هم معرفی میکنم.
۰
۰
 
 
ir
مهدی | ۳ ماه پیش
واقعا عالی بود توضیحتون.
دست شما درد نکنه.
مرسی????????????????????
عاااااااااااااااااااااااااالی
۱
۰
 
 
de
امیررضا | ۴ ماه پیش
خیلی هم بد جور جیغ میزنه دلم براش میسوزه
۰
۰
 
 
de
امیررضا | ۴ ماه پیش
سلام من سه روزه جوجه خریدم و بلدم چجوری ازش مراقبت کنم چون خودمون مرغداری داریم ولی مادرم چون من یک گوشه کارتن گذاشته بودم اعصبانی شد و با شونه زدش و زیر یکی از پاهاش سوراخه یکی دوقطره خون اومدمن با پنبه و دسمال پاشو بستم و چسب زدم ولی نمیتونه راه بره و حالش هم خوب نیست خواهشآ بگید چیکارش کنممممممم.
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۳ ماه پیش
  سریع به دامپزشک ببرش.. مشکلش جدیه...برادرم میگه پاهاش باید جراهی بشه
  ۰
  ۱
 
 
ir
hossein | ۴ ماه پیش
سلام میخواستم بدونم من زیر باشون بوشال ریختم و یکیشون کمی کم مو هست ولی خیلی سرحاله و نتونستم لامب تهیه کنم اشکالی نداره یا باید حتما بریزم
۰
۰
 
 
us
Yasi | ۴ ماه پیش
سلام .من یه جوجه خودمونی چند روزه دارم خیلی زبل بود از کارتون میپرید بیرون میکرد دنبالمون منم کارتونشو عوض کردم کارتون بزرگ تر که کارتون تایید بود گذاشتم صب پاشدم دیدم بی حاله از کارتون نمیاد بیرون اب و دونه هم نمیخور چیکار کنم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۳ ماه پیش
  شاید از خونه ی جدیدش خوشش نمیاد..ای جانم چقد این کوچولو ها احساساتی هستن????
  ۱
  ۰
 
 
Uromjooje***
۰
۰
 
 
ir
سحر | ۵ ماه پیش
سلام من یه جوجه دارم دو یا سه روزست وقتی ازادش میکنم همش دنبال من یا خانوادم میکنه مترسم حواسشون نباشه جوجو له کنن چیکار کنم فقط دنبال من بکنه ؟(چون من مواظبم که لهش نکنم)
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۲ ماه پیش
  عزیزم...وقتی یه2 یا 3روز خودت همه ی کار هاش رو انجام بدی وقتی آزادش می کنی میا دنبالت.....مراقب جوجو هات باش
  ۰
  ۰
 
 
ru
علی | ۱۱ ماه پیش
سلام من چهار تا جوجه دارم 2تاشون مریض شدن بهشون چی بدم تا خوب شن؟
۰
۰
پاسخ ها:
  de
  رضا | ۸ ماه پیش
  ویتامین
  ۰
  ۰
  de
  رضا | ۸ ماه پیش
  ویتامین بده
  ۰
  ۰
 
 
ru
علی | ۱۱ ماه پیش
سلام ببخشید 4 تا جوجه دارم 2 تاش مریض شده بهش چی بدم تا خوب بشه؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  محمد | ۱۰ ماه پیش
  سوپر استارت ربهترین غذاس و براشون مولتی ویتامین بخر بده با اب
  ۰
  ۰
 
 
مهدی | ۱۱ ماه پیش
سلام ایا انکان داره جوجه زیر مرغ خفه بشه
۰
۰
 
 
ro
امین کریمزاده خویی | ۱۱ ماه پیش
سلام دوستانی که چوجه میخوان بخرن یا چوجه رنگی دارن توجه کنن من انداره موی سرم جوجه رنگی خروس کردم غذای جوجه ها اول سیب زمینی ابپز و تن ماهی و مرغ ابپز گوشت پخته نشده زرده تخم مرغ و ارد رو خمیری حالت بدید این چنتا غذا عالین فوق اعاده هر کی دوس داشت تلگرام پیام بده جوجه هامو نشون بدم این غذا هارو بدید عرض یک هفته بزرگ میشن هنگام خواب یه گوشه قوطی پنبه بذارید یکم زیاد تا نرم و گرم باشه بخوابن در خدمت همه دوستانم تا کمک کنم ***61967889 فقط تلگرام پاسخگو
۰
۰
 
 
ir
مممممممممم | ۱ سال پیش
من عاسق جوجه ام ولی مامانم میگه زود میمیرن هر چقدر هم توصیح میدم راصی نمیسه چه کنم
۰
۰
 
 
ir
فاطمه | ۱ سال پیش
سلام من دو جوجه دارم من دو روزه
که خریدمشون بعد به این نیومدم
بعد نمیدونستم از جعبه در اوردم
تا یکم بچخن بعد هی دست میزدم
که بیان بیرون از جعبه یا بکنمشون تو بهشون دست زدم یکم
بی حال شدن چیکار کنم زنده میمونن
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  امین کریمزاده خویی | ۱۱ ماه پیش
  سلام ببین جوجه منم بی حال بود دس نزدم خوب شد یکیش سرحال بود الان بی حال شده پس نباید دس زد غذا بده قوی بشه
  ۰
  ۰
 
 
ir
فاطمه | ۱ سال پیش
سلام من دوتا جوجه دارمولی الان دو روز که دارم بهد اجعبه اورم بیرون کمی هم بهشون دست زدم میترسم بمیرن
۰
۰
 
 
ir
ابوالفضل | ۱ سال پیش
سلام من یک جوجه دارم هی جیکجیک می کنه اگه یه دونه ی دیگه بخرم دیگ جیکجیک نمیکنه
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  امین کریمزاده خویی | ۱۱ ماه پیش
  بخر تنها نمونه اولشه جیک میزنه دو سه روزه خوب میشه تنهاش نذار جیک نزنه
  ۰
  ۰
 
 
de
سارا | ۱ سال پیش
یه جوجه خریدم خودبه خود 4 روز بعد مریض شد چشاش بسته بود هی بالا میاورد و مرد... میخوام بازم بخرم ولی میترسم بمیره چی کار کنم؟؟؟
۱
۰
پاسخ ها:
  ir
  امین کریمزاده خویی | ۱۱ ماه پیش
  ببین جوجه ای بخر که سرجال باشه و پرشو باز کن اگه خون مرده ای نداشته باشه سالمه
  ۱
  ۰
 
 
ir
یگی جون | ۱ سال پیش
سلام من 4 رو نیم هفته است یک جوجه رنگی دارم و تا الانم سر حاله غذا هم بهش هندونه و پلو میدم که هندونه چون اب داره هم خیلی دوست داره می خواستم بدونم برایی که بزرگ بشه چیکار کنم ممنون میشم جواب بدین
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  ali | ۱ سال پیش
  دانه پارس بهشون بده (اگه کوچیک هستن براشون نمدار کنین که له باشه )واگه نیاز بود ویتامین بهشون بده(پرنده فروشی ها دارند) مخصوص پرنده باشه بهتره!!
  ۰
  ۰
  ir
  امین کریمزاده خویی | ۱۱ ماه پیش
  یدونم بخر تنها نمونه
  ۰
  ۰
 
 
dk
مریم | ۱ سال پیش
من که مامانم را راضی کردم ولی مامانم گفت خودت باید ازش نکه داری کنی
۱
۰
 
 
ir
ramin | ۱ سال پیش
سلام بچها لطفا به این دو سوالم جواب بدین جوجهی من الا دو ماهو نیمشه دوباره لازمه چراغ خواب بذارم براش ؟ دومی هم اینه که من میترسم جوجومو ببرم بیرون چون خودمون باغچه نداریم و میزارمش توی بالکن یا ترانس چیکار کنم ؟ببرمشمبیرون میترسم گربه بخوردش
۰
۰
 
 
ru
کفتر باز سابق | ۱ سال پیش
سلام من یه جوجه رو تو تراس تا چهار ماهگی بزگ کردم ولی خوب بعد حدود 4 ماه مفقود شد و مادرم چون بهش غذا میداد بهش علاقه داشت و الان هر چی بهش میگم که بزاره بخرم نمی زاره چون میگه ممگنه بدزدنش چیکار کنم دوستان؟؟؟
۰
۰
پاسخ ها:
 
 
ir
AMIR | ۱ سال پیش
سعی کنین اگه جوجه دارین بیشتر بهشون مورچه و مگس بدین تا شرین
پلوی مامانتون اگه هم مامانتون نیمیزاره بخرین یواشکی بخیرین و تو تراس نگهدارین اگه هم تراس ندارین قیدشو بزنین چون یه ماه دیگه که بزرگ شدن میخواین چی کار کنین
۰
۰
 
 
ro
ساره | ۱ سال پیش
ولی زود میمیره
۰
۰
پاسخ ها:
 
 
ir
مینا | ۱ سال پیش
سلام من همین دیروز دوتا جوجه رسمی خریدم که یکیشون قسمت گردنش مو نداره ولی اونجوری هم که ی گوشه کز کنه نیست جیک جیک هم میکنهینی مریضه؟کمک کنین من نمیخوام بمیره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  علی | ۱ سال پیش
  نه نژادش فرانسویه
  ۰
  ۰
 
 
ir
sh | ۱ سال پیش
ممنون/فقط می خواستم بگم-ازبعضی جوجه فروشی ها هم می شود غذای مخلوط و ریز جوجه رو تهیه کرد.
۰
۰
 
 
ir
هلنا | ۱ سال پیش
من هم می خواهم جوجه بخرم ولی مادرم از جوجه خوشش نمی اید نمی دانم چگونه مادرم را راضی کنم شما راه حلی دارید به من بگویید
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  MH | ۱ سال پیش
  خب خودت بخر.نگران بیرون انداختنشون از بابت مامانت هم نباش
  ۱
  ۰
  ro
  رکسانا | ۱ سال پیش
  یواشکی بخر وقتی مامانت نیس یهو بخرش به همین راحتی بعد خوتتو خیلی وابسته کن یعنی کاری کن که مامانت نتونه ازت جداش کنه
  ۱
  ۰
  ir
  ali | ۱ سال پیش
  بگو به قید قرعه تو بانک برنده شدم بهم جوجه دادن

  تا کوچیکن خوبن ولی بزرگ که شن بد بختی تازه شروع میشه
  ۲
  ۰
  ir
  مممممممممم | ۱ سال پیش
  من هم همین طور
  ۰
  ۰
  ir
  Mohammad | ۱ ماه پیش
  منم مامانم نمی ذاشت یه بار وقتی بچه بودم جوجه خریدم از ترس مامانم قایم کردم گذاشتم زیر یه کارتن تو زیرزمنمون بعد فرداش دیدم دو تاش مرده.
  به مامانم گفتم بخوای یا نخوای من که می خرم یا این ریختی می میره یا میذاری بزرگ کنم زنده بمونه مامانم دیگه هیچی نگفت.
  ۰
  ۰
 
 
ru
عشق جوجه | ۱ سال پیش
خیلی ممنون منم دقیقا میخواستم جوجه بگیرم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Saman.mri | ۲ ماه پیش
  سلام یه سوال داشتم من دوتا جوجه رسمی گرفتم . الان تغریبا شاید یه هفته شدن . زیره گلو بخشه راستی باد کرده . مشکله خاصی داره ؟زیره گلو قسمته راسته گلو .نزدیک شکم میشه تقریبا گفت
  ۰
  ۰
  ir
  Saman.mri | ۲ ماه پیش
  سلام یه سوال دارم ِِ من دوتا جوجه خریدم الان باید تقریبا یه هفتهشون باشه . زیره گلو قسمته سمته راست گلو ی یکدومشون باد کرده .مشکله حادی داره ؟قسمته پایینیه گلو سمته راست .
  ۰
  ۰
 
statcounter