نگهداری از جوجه ها،بهترین روش نگهداری از جوجه ها

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها:هرساله نزدیک به فصل تابستان جوجه های زیادی در بازار به فروش میرسند و خانواده ها به اصرار کودکان اقدام به خریداری آن ها میکنند.اما متاسفانه به دلیل کم توجهی،این موجودات ضعیف دچار بیماری و یا مرگ زودرس میشوند.اگر شما جز آن دسته کسانی هستید که میخواهیدبه جوجه ای که خریداری کرده اید کمک کنید و به خوبی نگهداری کنید، برای آگاهی از روش نگهداری جوجه ها با دلگرم همراه شوید:

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

- روش نگهداری از جوجه ها:ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ :

در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎﯾﯽ رو ﺑﺨﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﯿﮏ ﺟﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ و ﭼﺸﻤﮫﺎﺷﻮن ﺑﺎز ھﺴﺖ و ﺳﺮﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎدن . ﺟﻮﺟﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺰ ﮐﺮدن و ﭼﺸﻤﮫﺎﺷﻮن رو ﺑﺴﺘﻦ و ﯾﺎ ﭘﺎﺷﻮن ﻟﻨﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ , ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﻦ و ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارن . ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ﺑﺮدارﯾﻦ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎل و ﭘﺎھﺎی ظﺮﯾﻒ اوﻧﮫﺎ رو ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﺎﻟﮫﺎ رو آروم ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻦ و زﯾﺮ اوﻧﮫﺎ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ . ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺛﺮی از ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﻪ . اﮔﺮ ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ , ﻧﺸﻮﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪ دﯾﺪن و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎل ھﺴﺖ ! ﭘﺎھﺎی اوﻧﮫﺎ رو ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻮﺟﻪ رو روی ﮐﻒ دﺳﺘﺘﻮن ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ . اﻧﮕﺸﺖ ھﺎی ﺳﻪ
ﺗﺎﯾﯽ اوﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻞ و اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻪ و ﯾﺎ اﺛﺮی از زﺧﻢ و ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ روﺷﻮن ﺑﺎﺷﻪ . در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﺎﻗﺺ ھﺴﺖ ! ﻧﻮک ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و اﺛﺮی از رﺷﺪ ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ زﺧﻢ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﭼﺸﻢ . روی ﺳﻄﺢ ﺑﺪن رو ھﻢ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺛﺮی از زﺧﻢ و ﯾﺎ ﮐﭽﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ !

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها


-روش نگهداری از جوجه ها: ﻧﮕﮫﺪاری اوﻟﯿﻪ از ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ :

ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری از ﺟﻮﺟﻪ ھﺎی ﯾﮏ روزه راه ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ای وﺟﻮد داره ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ راه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ اوﻧﮫﺎ ﻧﻤﯿﺮن . ﯾﮏ ﮐﺎرﺗﻦ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﻦ ﺑﺰرگ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ . دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﯿﺲ ﻧﺒﺎﺷﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮن و ﯾﺎ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﭼﻮن ﺑﻮی اون ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ آزاردھﻨﺪه ﺳﺖ . ﭼﻨﺪ ورق روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻒ ﮐﺎرﺗﻦ ﭘﮫﻦ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺳﺮﭘﯿﭻ ﻻﻣﭗ رو ﺑﺮدارﯾﻦ و ﯾﮏ ﻋﺪد ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﮐﻮﭼﮏ 15 وات ﺑﻪ اون ﺑﺒﻨﺪﯾﻦ . ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎرﺗﻦ رو ﺳﻮراخ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮑﻨﯿﻦ و ﺳﯿﻢ ﺑﺮﻗﺶ رو ازش رد ﮐﻨﯿﻦ . ﭼﺮاغ رو روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻦ و ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو داﺧﻞ ﮐﺎرﺗﻦ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ . ﯾﮏ ظﺮف ﮐﻮﭼﮏ ھﻢ در ﮐﻨﺎر اوﻧﮫﺎ دور از ﻻﻣﭗ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ و آب ﺗﻤﯿﺰ ﺗﻮی اون ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ .

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ظﺮف آﺑﺨﻮری اوﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ! ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻣﯿﺸﻦ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﭽﺴﺒﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ . از ﺳﻮﺧﺘﻨﺸﻮن ﻧﺘﺮﺳﯿﻦ ﭼﻮن ﻻﻣﭗ 15 وات ھﯿﭻ ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !! در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﮐﺎر ﺑﺪن ﻣﺮغ ﻣﺎدر رو اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ رو و ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم رو ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮن ﺑﮕﯿﺮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻪ .


ﺧﻮاب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اوﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب زﯾﺎدی اﺣﺘﯿﺎج دارن و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن آب و ﻏﺬا ﺧﻮردن از ﻻﻣﭗ دور ﻣﯿﺸﻦ و دوﺑﺎره ﻣﯿﺮن ﺳﻤﺖ ﻻﻣﭗ . در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮن ﺑﮕﯿﺮن , از دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮدن اوﻧﮫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ !!

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها

- روش نگهداری از جوجه ها:ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ :

ﺑﻪ ھﻤﺮاه ظﺮف آب , ﯾﮏ ظﺮف ھﻢ داﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﮐﺎرﺗﻦ اوﻧﮫﺎﺑﺎﺷﻪ . ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻘﻮی و در ﺿﻤﻦ رﯾﺰ باﺷﻪ ﺗﺎ اوﻧﮫﺎ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺶ . ﻏﺬای ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﻣﺨﻠﻮطﯽ از ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری آرد ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻨﺪم , ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری ﺳﺒﻮس ﭘﻮدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ھﺎی ﺑﺮﺑﺮی ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻦ , ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آرد ذرت , ﻧﻮک ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی
ﺧﻮری ﻧﻤﮏ , ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم , ﺑﻠﻐﻮر ﺟﻮ , در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺧﻮردﯾﻦ , ﯾﮑﯽ دو ﺗﮑﻪ از اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه رو ﺑﺬارﯾﻦ ﺟﻠﻮی آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ ﭘﻮدرش ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﻪ اﯾﻢ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻦ .

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﻐﻮر ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ رﯾﺰ ﺑﺎﺷﻪ! ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع ﺑﻠﻐﻮرھﺎ ﮐﻤﯽ درﺷﺖ ھﺴﺘﻦ !! اﯾﻦ ﺧﻮراک ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺧﻮراک اوﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎد . ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاھﺎ ﺑﺮای اوﻧﮫﺎ در اﯾﻦ دوره , زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب ﭘﺰ ھﺴﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارن و ھﻢ در رﺷﺪ اوﻧﮫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮه . ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ رو ﺑﺬارﯾﻦ آب ﭘﺰ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ زرده اوﻧﻮ ﺗﻮی دﺳﺖ ﻟﻪ ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺨﻮرن . ﺣﺘﺎ از ﺳﻔﯿﺪه اون ھﻢ ﻧﻤﯿﮕﺬرن ..

نگهداری از جوجه ها و روش نگهداری از جوجه ها


-روش نگهداری از جوجه ها: وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ :

ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﻏﺬای ھﺮ ﮐﻮدﮐﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺴﺖ . ﭼﻪ ﻧﻮزاد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻪ و ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت . ﻗﻄﺮه ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮزاد رو ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از داروﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﻦ . ﯾﮏ ﻗﻄﺮه از اون رو ﺗﻮی ظﺮف آﺑﺨﻮری ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺑﭽﮑﻮﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل آب و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ رو ﮐﺸﯿﺪه و ھﺮ ھﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر دھﻦ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل رو داﺧﻞ دھﺎﻧﺸﻮن ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ . ﺑﻌﺪ ھﺎ از ﻗﺮﺻﮫﺎی ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮدر ﺷﺪه در ﺧﻮراک اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻦ .


ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ رو زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻦ دﯾﮕﻪ طﺮف ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﻧﻤﯿﺮن و ازش دوری ﻣﯿﮑﻨﻦ , ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ از ﺗﻮی ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻦ و ﭼﺮاغ ﺧﻮاب رو ھﻢ در ﺑﯿﺎرﯾﻦ . از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺸﺘﻦ اوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮه در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻏﭽﻪ و ﺣﯿﺎط و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک و ﭼﻤﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ اوﻧﮫﺎ رو رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه و ﺧﻮردن اون ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺟﺰو ﻋﺎدت ھﺎی اوﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ھﻀﻢ ﻏﺬا در ﭼﯿﻨﻪ دان اوﻧﮫﺎ ﻣﯿﺸﻪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂ طﺒﯿﻌﯽ رھﺎ ﺑﺎﺷﻦ و در روز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺮدش ﮐﻨﻦ !

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺮاﻗﺐ ﮔﺮﺑﻪ ھﺎ ﺑﺎﺷﯿﻦ آزاد ﺑﻮدن ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز در رﺷﺪ اوﻧﮫﺎ اﺛﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮫﻤﯽ داره . از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اوﻧﮫﺎ ﺑﺪﯾﻦ .


ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﺒﺰی ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم , ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﺣﺘﺎ ﺳﻮﺳﮏ و ﻣﮕﺲ و ... ! ﺟﻮﺟﻪ ھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺨﻮرن و دﺳﺖ رد ﺑﻪھﯿﭻ ﺧﻮراﮐﯽ ای ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ .

کاربر گرامی چنانچه در مورد " نگهداری از جوجه ها " سوالی داشتید. در پائین همین صفحه در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

در مورد بزرگ کردن جوجه ها بیشتر بدانید :

نگهداری از جوجه طوطی ، بهترین روش برای نگهداری و بزرگ کردن جوجه گوشتی طوطی

نگهداری از جوجه اردک ، بهترین روش نگهداری از جوجه اردک

بهترین نحوه نگهداری و بزرگ کردن جوجه مرغ مینا

تغذیه جوجه شتر مرغ از بدو تولد تا سن تخم گذاری

نگهداری از جوجه ها،بهترین روش نگهداری از جوجه ها
:
امتیاز : 4.4 تعداد رای : 378
۳۷۸
۴۷
۷۸ دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید
 
ir
افشین | ۸ ساعت پیش
سلام
۲۰تا جوجه ۷روزه خریدم میخوام به مرغ کرچ که ۱۰تا جوجه یک روزه داره اضافه کنم میشه مرغ اینا رو هم قبول کنه بزرگ بشن یا خیر
۰
۰
 
 
ir
افشین | ۸ ساعت پیش
سلام
من یه مرغ کرچ دارم که فردا ۱۰تا جوجه ازتخم در میان و میخوام زیادشون کنم ۲۰تا جوجه خریدم ولی یک روزه گیرم نیومد و ۷روزه بجاش خریدم مرغ جوجه های جدیدو قبول میکنه یا خیر
کی باید این جوجه جدیدا رو به قبلیا اضافه کنم
ممنون اگه جواب بدین"
۰
۰
 
 
ru
عیسی | ۳ روز پیش
سلام آیا میشه یه مرغ مینا که رو تخم هست با تخم هایش بیاریم خونه تا جوجه بشن.و مادر شون ازشون نگه داری کنه؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۳ روز پیش
  بله ...ولی باید مادرشان پیش او باشد...در موقعی هم که داشید آنها را به خانه می برید ..سعی کنید مادرش را از تخم ها دور نکنید.
  ۰
  ۰
  ir
  آمیتیس | ۳ روز پیش
  بله ...میشه..فقط سعی کنید مادر را از روی تخم ها بر ندارید
  ۰
  ۰
  ir
  آمیتیس | ۳ روز پیش
  بله ..فقط سعی کنید مادر را از تخم هایش جدا نکنید
  ۰
  ۰
 
 
ir
هدیه رخشان | ۱ هفته پیش
یکی از جوجه های من بی حاله چکار کنم؟؟
و چجوری تقویت شان کنم؟؟
ممنون میشم پاسخ بدین سپاس
۲
۱
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۶ روز پیش
  اگه جوجت بزرگه توی غذاش مقدار کمی سیر رنده کن...چون سیر بدنشو زد عفونی میکنه.و ویتامین داره.. اگه کوچیکن توی آبشون (آسبرین بچه)بریز...اگه نشد استخوان را زیر آفتاب بزار تا خشک شه بعد به همراه آرد ذرت بده بخوره...اینو کسی میگه که تا حالا 9 تا جوجه داشته
  ۶
  ۰
 
 
ir
مهدی | ۱ هفته پیش
اگرلامپ نگذاشتم اشکال نداره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۴ روز پیش
  نه اشکالی نداره...ولی باید یک شال یا روسری کهنه را یک گوشه بزاری ..چون اونا شبا میترسن و ممکنه که سکته کنن..وقتی شال بزاری اونا میرن زیرش. من قبل از اینکه لامپو بخرم شال گذاشتم جواب داد
  ۲
  ۰
 
 
ir
Bita | ۱ هفته پیش
سلام یه اتفاقی برای جوجه من پیش اومده که مشخص نیست و روی پای جوجه ام انگار کبود شده چیشده به نظرتون و چکار کنم
حتی اون پا رو هم زمین نمیزاره وقتی خریدم اینجوری نبود از دیروز متوجه شدم
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۴ روز پیش
  نمیخوام ناراحتت کنم ولئ داداشم دامپزشکه..گفت:
  علت کبود شدن پای جوجه نشانه ی شکستگی پای اون هست...سریع به دامپزشک مراجعه کن....یا بایک چوب پاشو ببند بعد بادستمال ببند....
  ۰
  ۰
  ir
  آمیتیس | ۴ روز پیش
  باید بگم برادرم گفته :لامپ 15 وات برای اونها خوب نیست چون بعد چند ساعت خیلی داغ میشه بعد باعث سوختگی جوجه میشه..من خودم لامپ 9وات خریدم ..عالی بود????????????????????
  ۲
  ۱
 
 
ir
حسین | ۱ هفته پیش
سلام جوجه ها امروز از تخم بیرون آمدن کی باید آب و غذا بهشون بدم و چه غذای
۱
۱
 
 
ir
Shiva | ۱ هفته پیش
سلام خسته نباشین! مرسی از مطالب خوبتون! یه سوال داشتم پسرکوچوی من 2 تا جوجه رسمی داره و خیلی ام بهشون علاقه داره ما این جوجه هارو توی اپارتمان نگهداری میکنیم و گاهی ام تو حیاط میبریمشون ولی بوی خیلی بدی گرفتن میخواستم ببینم میشه این جوجه هارو حمام کرد؟؟
۰
۶
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۶ روز پیش
  من که حموم کردمشون ..ولی تضمین نمی کنم
  ۲
  ۰
 
 
ir
محسن | ۱ هفته پیش
سلام- بالای کارتن نگهداری از جوجه ها چه قدر باز باشد؟
۱
۰
پاسخ ها:
  ملینا | ۱ هفته پیش
  یکمی فقط باز باشه تا بتونن نفس بکشن اما صبح میتونه کلا باز باشه البته یکم ارتفاع کارتون باید زیاد باشه تا از اون نپرن!
  ۰
  ۰
 
 
ir
محسن | ۱ هفته پیش
با تشکر وسلام- بالای کارتن چه قدر باز باشد ولامپ تا چند سانتی متری جوجه ها باشد؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۳ روز پیش
  لامپ باید روی زمین باشد..چون باید جوجه ها به آن بچسبند..
  ۰
  ۰
 
 
ir
محسن | ۱ هفته پیش
سلام- سوال بنده این است که برای نگهداری ازجوجه بالای کارتن کامل باز باشد یا بسته؟
۰
۰
پاسخ مدیر:
سلام - توصیه من به شما این است که در کل روز جعبه کارتن را باز بگذارید و در موقع خواب درب کارتن را ببندید توصیه دیگر من به شما دوست عزیز این است که : روزانه جوجه ها را از کارتن بیاورید و بگذارید گشت و گذار کننند البته با مراقبت چون ممکن است توسط گربه شکار شوند ، گشت گذار روند رشد جوجه ها را بالا میبرد .
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۴ روز پیش
  جعبه را تا آخر باز بذارید ..من هرروز و هرشب در آنها را باز میزارم ...وقتی لامپ 9وات را میزاریدجوجه ها به اون میچسبن...باید وایسی تا از لامپ جدا شن ...یعنی آما دگیشو دارن که از خودشون در برابر دنیای بیرو محافظت کنن
  ۰
  ۰
  ir
  آمیتیس | ۴ روز پیش
  فرقی نداره..ولی باید ارتفاش زیاد باشه که بیرون نپرن
  ۰
  ۰
 
 
ir
دانیال | ۱ هفته پیش
عالی !متشکرم من هم به دوستانم این کانال را معرفی کردم
۱
۰
 
 
dk
هلیا | ۲ هفته پیش
من 3 تا جوحجه دارم هی داد و جیغ میزنن که بیارمشون بیرون دلم براشون میسوزه ولی خیلی هم اومدن بیرون چیکار کنم؟
۱
۰
پاسخ مدیر:
جوجه نباید تو قفس باشه و وقتی شما به دفعات بیرون آوردینشون عادت کردن بیرون باشن. الان باید عادت کنند و یه مدت جیغو داد میکنن
پاسخ ها:
  ir
  هدیه رخشان | ۱ هفته پیش
  از اول نمیزاشتی شون بیرون خب اونجوری عادت میکنه
  ۰
  ۰
  ir
  آمیتیس | ۴ روز پیش
  جوجه ها خیلی بی جنبه هستن.من یه روز بغلش کردم بعد دوباره گذاشتمش تو جعبه هی جیک جیک میکرد که مارو دوباره بغل کن????????????
  ۰
  ۰
 
 
ir
علی | ۳ هفته پیش
من دوتا سوال داشتم 1جوجه های رنگی چقدر طول میکشه خروس بشن؟2 جوجه های رنگی مرغ هم میشن یه نه؟
۳
۰
پاسخ ها:
  ir
  هدیه رخشان | ۱ هفته پیش
  حدود یک ماه طول میکشد تا بزرگ شن
  و بیشتر جوجه رنگی ها خروس میشن ???
  ۰
  ۰
 
 
de
محمد | ۳ هفته پیش
من از شما خواهشمندم که به من از ۰تا۱۰۰مرغ و خروس را به من توضیح دهید لطفا به من بگین یا اگه کانال تلگراف دارین من را به آنجا بیاورید با تشکر مرسی
۲
۱
 
 
ir
رضا | ۴ هفته پیش
واقعا ازتون ممنونم عالی بود :)

سایت خوبتون رو به دوستام هم معرفی میکنم.
۳
۰
 
 
ir
مهدی | ۱ ماه پیش
واقعا عالی بود توضیحتون.
دست شما درد نکنه.
مرسی????????????????????
عاااااااااااااااااااااااااالی
۱
۰
 
 
de
امیررضا | ۱ ماه پیش
خیلی هم بد جور جیغ میزنه دلم براش میسوزه
۳
۰
 
 
de
امیررضا | ۱ ماه پیش
سلام من سه روزه جوجه خریدم و بلدم چجوری ازش مراقبت کنم چون خودمون مرغداری داریم ولی مادرم چون من یک گوشه کارتن گذاشته بودم اعصبانی شد و با شونه زدش و زیر یکی از پاهاش سوراخه یکی دوقطره خون اومدمن با پنبه و دسمال پاشو بستم و چسب زدم ولی نمیتونه راه بره و حالش هم خوب نیست خواهشآ بگید چیکارش کنممممممم.
۲
۳
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۴ روز پیش
  سریع به دامپزشک ببرش.. مشکلش جدیه...برادرم میگه پاهاش باید جراهی بشه
  ۰
  ۰
 
 
ir
hossein | ۱ ماه پیش
سلام میخواستم بدونم من زیر باشون بوشال ریختم و یکیشون کمی کم مو هست ولی خیلی سرحاله و نتونستم لامب تهیه کنم اشکالی نداره یا باید حتما بریزم
۱
۰
 
 
us
Yasi | ۱ ماه پیش
سلام .من یه جوجه خودمونی چند روزه دارم خیلی زبل بود از کارتون میپرید بیرون میکرد دنبالمون منم کارتونشو عوض کردم کارتون بزرگ تر که کارتون تایید بود گذاشتم صب پاشدم دیدم بی حاله از کارتون نمیاد بیرون اب و دونه هم نمیخور چیکار کنم
۲
۰
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۴ روز پیش
  شاید از خونه ی جدیدش خوشش نمیاد..ای جانم چقد این کوچولو ها احساساتی هستن????
  ۰
  ۰
 
 
Uromjooje.com
۲
۰
 
 
ir
سحر | ۲ ماه پیش
سلام من یه جوجه دارم دو یا سه روزست وقتی ازادش میکنم همش دنبال من یا خانوادم میکنه مترسم حواسشون نباشه جوجو له کنن چیکار کنم فقط دنبال من بکنه ؟(چون من مواظبم که لهش نکنم)
۳
۱
پاسخ ها:
  ir
  آمیتیس | ۳ روز پیش
  عزیزم...وقتی یه2 یا 3روز خودت همه ی کار هاش رو انجام بدی وقتی آزادش می کنی میا دنبالت.....مراقب جوجو هات باش
  ۰
  ۰
 
 
ru
علی | ۸ ماه پیش
سلام من چهار تا جوجه دارم 2تاشون مریض شدن بهشون چی بدم تا خوب شن؟
۱
۰
پاسخ ها:
  de
  رضا | ۵ ماه پیش
  ویتامین
  ۰
  ۲
  de
  رضا | ۵ ماه پیش
  ویتامین بده
  ۰
  ۲
 
 
ru
علی | ۸ ماه پیش
سلام ببخشید 4 تا جوجه دارم 2 تاش مریض شده بهش چی بدم تا خوب بشه؟
۳
۰
پاسخ ها:
  ir
  محمد | ۷ ماه پیش
  سوپر استارت ربهترین غذاس و براشون مولتی ویتامین بخر بده با اب
  ۰
  ۰
 
 
مهدی | ۸ ماه پیش
سلام ایا انکان داره جوجه زیر مرغ خفه بشه
۰
۱
 
 
سلام دوستانی که چوجه میخوان بخرن یا چوجه رنگی دارن توجه کنن من انداره موی سرم جوجه رنگی خروس کردم غذای جوجه ها اول سیب زمینی ابپز و تن ماهی و مرغ ابپز گوشت پخته نشده زرده تخم مرغ و ارد رو خمیری حالت بدید این چنتا غذا عالین فوق اعاده هر کی دوس داشت تلگرام پیام بده جوجه هامو نشون بدم این غذا هارو بدید عرض یک هفته بزرگ میشن هنگام خواب یه گوشه قوطی پنبه بذارید یکم زیاد تا نرم و گرم باشه بخوابن در خدمت همه دوستانم تا کمک کنم ***61967889 فقط تلگرام پاسخگو
۰
۰
 
 
ir
فاطمه | ۹ ماه پیش
سلام من دو جوجه دارم من دو روزه
که خریدمشون بعد به این نیومدم
بعد نمیدونستم از جعبه در اوردم
تا یکم بچخن بعد هی دست میزدم
که بیان بیرون از جعبه یا بکنمشون تو بهشون دست زدم یکم
بی حال شدن چیکار کنم زنده میمونن
۰
۰
پاسخ ها:
  سلام ببین جوجه منم بی حال بود دس نزدم خوب شد یکیش سرحال بود الان بی حال شده پس نباید دس زد غذا بده قوی بشه
  ۰
  ۰
 
 
ir
فاطمه | ۹ ماه پیش
سلام من دوتا جوجه دارمولی الان دو روز که دارم بهد اجعبه اورم بیرون کمی هم بهشون دست زدم میترسم بمیرن


1
۰
۰
 
 
ir
ابوالفضل | ۱۰ ماه پیش
سلام من یک جوجه دارم هی جیکجیک می کنه اگه یه دونه ی دیگه بخرم دیگ جیکجیک نمیکنه
۰
۰
پاسخ ها:
  بخر تنها نمونه اولشه جیک میزنه دو سه روزه خوب میشه تنهاش نذار جیک نزنه
  ۰
  ۰
 
 
de
سارا | ۱۰ ماه پیش
یه جوجه خریدم خودبه خود 4 روز بعد مریض شد چشاش بسته بود هی بالا میاورد و مرد... میخوام بازم بخرم ولی میترسم بمیره چی کار کنم؟؟؟
۰
۰
پاسخ ها:
  ببین جوجه ای بخر که سرجال باشه و پرشو باز کن اگه خون مرده ای نداشته باشه سالمه
  ۰
  ۰
 
 
ir
یگی جون | ۱۱ ماه پیش
سلام من 4 رو نیم هفته است یک جوجه رنگی دارم و تا الانم سر حاله غذا هم بهش هندونه و پلو میدم که هندونه چون اب داره هم خیلی دوست داره می خواستم بدونم برایی که بزرگ بشه چیکار کنم ممنون میشم جواب بدین
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  ali | ۱۰ ماه پیش
  دانه پارس بهشون بده (اگه کوچیک هستن براشون نمدار کنین که له باشه )واگه نیاز بود ویتامین بهشون بده(پرنده فروشی ها دارند) مخصوص پرنده باشه بهتره!!
  ۰
  ۰
  یدونم بخر تنها نمونه
  ۰
  ۰
 
 
dk
مریم | ۱۱ ماه پیش
من که مامانم را راضی کردم ولی مامانم گفت خودت باید ازش نکه داری کنی
۰
۰
 
 
ir
ramin | ۱۱ ماه پیش
سلام بچها لطفا به این دو سوالم جواب بدین جوجهی من الا دو ماهو نیمشه دوباره لازمه چراغ خواب بذارم براش ؟ دومی هم اینه که من میترسم جوجومو ببرم بیرون چون خودمون باغچه نداریم و میزارمش توی بالکن یا ترانس چیکار کنم ؟ببرمشمبیرون میترسم گربه بخوردش
۰
۰
 
 
ru
کفتر باز سابق | ۱۱ ماه پیش
سلام من یه جوجه رو تو تراس تا چهار ماهگی بزگ کردم ولی خوب بعد حدود 4 ماه مفقود شد و مادرم چون بهش غذا میداد بهش علاقه داشت و الان هر چی بهش میگم که بزاره بخرم نمی زاره چون میگه ممگنه بدزدنش چیکار کنم دوستان؟؟؟
۰
۰
پاسخ ها:
 
 
ir
AMIR | ۱ سال پیش
سعی کنین اگه جوجه دارین بیشتر بهشون مورچه و مگس بدین تا شرین
پلوی مامانتون اگه هم مامانتون نیمیزاره بخرین یواشکی بخیرین و تو تراس نگهدارین اگه هم تراس ندارین قیدشو بزنین چون یه ماه دیگه که بزرگ شدن میخواین چی کار کنین
۰
۰
 
 
ro
ساره | ۱ سال پیش
ولی زود میمیره
۰
۰
پاسخ ها:
 
 
ir
مینا | ۱ سال پیش
سلام من همین دیروز دوتا جوجه رسمی خریدم که یکیشون قسمت گردنش مو نداره ولی اونجوری هم که ی گوشه کز کنه نیست جیک جیک هم میکنهینی مریضه؟کمک کنین من نمیخوام بمیره
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  علی | ۱ سال پیش
  نه نژادش فرانسویه
  ۰
  ۰
 
 
ir
sh | ۱ سال پیش
ممنون/فقط می خواستم بگم-ازبعضی جوجه فروشی ها هم می شود غذای مخلوط و ریز جوجه رو تهیه کرد.
۰
۰
 
 
ir
هلنا | ۱ سال پیش
من هم می خواهم جوجه بخرم ولی مادرم از جوجه خوشش نمی اید نمی دانم چگونه مادرم را راضی کنم شما راه حلی دارید به من بگویید
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  MH | ۱ سال پیش
  خب خودت بخر.نگران بیرون انداختنشون از بابت مامانت هم نباش
  ۰
  ۰
  ro
  رکسانا | ۱ سال پیش
  یواشکی بخر وقتی مامانت نیس یهو بخرش به همین راحتی بعد خوتتو خیلی وابسته کن یعنی کاری کن که مامانت نتونه ازت جداش کنه
  ۰
  ۰
  ir
  ali | ۱۰ ماه پیش
  بگو به قید قرعه تو بانک برنده شدم بهم جوجه دادن

  تا کوچیکن خوبن ولی بزرگ که شن بد بختی تازه شروع میشه
  ۰
  ۰
  ir
  مممممممممم | ۹ ماه پیش
  من هم همین طور
  ۰
  ۰
 
 
ru
عشق جوجه | ۱ سال پیش
خیلی ممنون منم دقیقا میخواستم جوجه بگیرم
۰
۰
 

تازه های دلگرم

Scroll to Top