banner

نامهای اصیل ایرانی

۵۴,۶۲۱
۱۱۵
۰
پنج شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ ۰۸:۰۸

اسم پسر، اسم دختر ، نام ، اسم ایرانی ، معنی اسم ، معنی نام ،اسم بچه

دخترانپسران

نامهای اصیل ایرانی

پسران :

آ الف، ب پ ت ث، ج چ ح خ، د ذ ر ز ژ، س ش ص ض ط ظ، ع غ ف ق، ک گ ل، م ن، و ه ی

يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه، پدر فريدونآبـتين
آتـشآتـش
نام فرمانده لشگر بابک خـرمدين، تـزيـين و آرايشآذين
نام فرشته ايآراد
ساکتآرام
نام پدر زن داريوش کبـيرآرتان
يکي از پهـلوانان سنـتي ايرانآرش
بسيار نيرومند، پدر بزرگ داريوش کبـيرآرشام
هـدفآرمان
يکي از شخـصيت هاي شاهـنامهآرمين
نام باستاني ايرانآريا
داراي خلق و خوي آريايي، نام پسر داريوشآريامنش
منسوب به نژاد و قوم آرين يا آرياييآريانا
مربوط به نژاد آرياآرين
آزادآزاد
خاص و خالص،پاک و پاکيزهآويژه
پاره آتشاخـگر
يکي از شخـصيتهاي شاهـنامهاردشير
اردلان
يکي از شخـصيت هاي شاهـنامهاردوان
يکي از شخـصيت هاي شاهـنامهارژنگ
شيرارسلان
تخـتارشيا
يکي از شخصيتهاي شاهنامهاسفنديار
بنيانگذار سلسله اشکانياناشکان
شريک، معاون، رفيقافشار
نام سردار ايرانيافشين
آرزواميد
شاهامير
جاودانانوش
نام يکي از پادشاهان ايراني در زمان ساسانيانانوشيروان
ادراکاورنگ
نام يکي از شخصيتهاي شاهنامهايرج
يکي از شخصيت هاي شاهنامهبابک
نام نوازنده نامي دربار خسرو پرويزباربد
آغاز صبحبامداد
نام نوازنده نامي دوران ساسانيانبامشاد
بامين
نام يک شاهزاده(برادر کمبودجيه پسر کوروش)ربرديا
يکي از سرداران يزدگرد ساسانيبرسام
جوانبرنا
بلند بالا، نام پسر سهراببروز
نام پهلوان ايراني، نام پسر گرشاسببرزن
يکي از شخصيتهاي شاهنامهبزرگمهر
به دينبه آئين
نگهبانبهبد
بهراد
مريخ، يکي از شخصيتهاي شاهنامهبهرام
رنگ نيکبهرنگ
روز خوب و نيکبهروز
کسي که به نيکي زاده شدهبهزاد
يازدهمين ماه ايراني، نام يکي از شخصيت هاي شاهنامهبهمن
داراي مش و کردار شايستهبهمنش
مشهوربهنام
نام شاهان هندبهنود
يکي از شخصيتهاي شاهنامهبيژن
ايراني، مقدسپارسا
نامي آذري به معناي پروردگارپاشا
رزمجوپرشان
يکي از شخصيت هاي شاهنامهپرويز
نام يک پيامبرپرهام
پژمان
پوريا
جستجو، جوياپويا
آرزوپوژمان
نام يکي از پهلوانان ايراني در زمان کيقبادپولاد
آهنگساز دوران خسرو پرويز ساسانيپهلبد
پيامپيام
يکي از شخصيتهاي شاهنامهپيروز
نام برادر شاپور اولپيروزان
قبولپيمان
يکي از شخصيت هاي شاهنامهتورج
يکي از شخصيت هاي شاهنامهتهماسب
نام يکي از شاهان ايرانيتهمورث
تيرداد
تيمور
ابديجاويد
نام شاهي باستاني، يکي از شخصيت هاي شاهنامهجمشيد
دارنده جهانجهاندار
شاه جهانجهانشاه
فاتح جهانجهانگير
مدافعحامي
هديه اي از طرف خداخداداد
يکي از شخصيتهاي شاهنامهخسرو
نام يکي از شاهان هخامنشيخشايار
داديه
ثروتمند، يکي از شخصيتهاي شاهنامهدارا
يکي از شخصيتهاي شاهنامهداراب
نام يکي از شاهان هخامنشيداريوش
دانوش
رامبد
رامين
نوازنده معروف زمان ساسانيانرامتين
درخشانرخشان
يکي از شخصيت هاي شاهنامهرستان
روزبه
يکي از شخصيتهاي شاهنامه ( پدر رستم )رزال
زامياد
نام يک پيامبرزرتشت
زند
بنيانگذار عهد ساسانيساسان
رهبرسالار
يکي از شخصيتهاي شاهنامهسام
خانه، سامانسامان
بالا مقامسامي
آسمانسپهر
سروش
شاهزادهسنجر
يکي از شخصيت هاي شاهنامه ( فرزند رستم )رسهراب
مرد سياه موسيامک
يکي از شخصيت هاي شاهنامهسياوش
يکي از شخصيت هاي شاهنامهشاپور
صورت شاهشاهرخ
خواست شاهشاهکام
باز ( پرنده اي کوچکتر از عقاب )رشاهين
سزاوارشايا
سزاوارشايان
شروين
ستاره دنباله دارشهاب
شاهين دربارشهباز
نام پادشاهيشهرام
هديه شهرشهرداد
رودي بزرگشهروز
شاهشهريار
دوست شاهشهيار
اعتمادعماد
يکي از شخصيتهاي شاهنامهفرامرز
راستفربد
عاليفرجاد
شادفرخ
شاد به دنيا آمدهفرخزاد
فرداد
بهشتفردوس
فردين
تولد باشکوهفرزاد
سزاوارفرزام
عاقلفرزان
دانافرزين
شادفرشاد
فرشيد
بالافرناز
يکي از شخصيت هاي شاهنامهفرود
جوهرفروهر
يکي از شخصيت هاي شاهنامهفرهاد
فرهنگفرهنگ
فرهود
يکي از شحصيت هاي شاهنامهفريبرز
منحصر بفردفريد
يکي از شخصيت هاي شاهنامهفريدون
پيروز، پيروزيفيروز
موفقکامران
آرزوي شادکامشاد
موفقکاميار
يکي از شخصيت هاي شاهنامهکسرا
يکي از شخصيت هاي شاهنامهکاوه
يکي از شخصيت هاي شاهنامهکاووس
کورس
بنيانگذار سلسله هخامنشي در ايرانکورش
کوشنده، سخت کوشکوشا
شاه، مدافع، محافظکيا
شاهانکيان
کيارش
يکي از شخصيت هاي شاهنامهکيانوش
يکي از شخصيت هاي شاهنامهکيخسرو
يکي از شخصيت هاي شاهنامهکيقباد
جهانکيوان
يکي از شخصيت هاي شاهنامهکيومرث
يکي از شخصيتهاي شاهنامهگباد
يکي از شخصيتهاي شاهنامهگشتاسب
يکي از شخصيتهاي شاهنامهگودرز
يکي از شخصيتهاي شاهنامهگيو
مازيار
ماکان
نقاشي که خود را پيامبر معرفي مي کردماني
يکي از شخصيتهاي شاهنامهمنوچهر
مهبد
يکي از شخصيتهاي شاهنامهمهراب
يکي از شخصيتهاي شاهنامهمهران
هديه آفتابمهرداد
نوزاد آفتابمهرزاد
يکي از شخصيتهاي شاهنامهمهرک
رنگ آفتابمهرنگ
يکي از شخصيتهاي شاهنامهمهيار
تولدميلاد
مشهورنامدار
مشهورنامور
يکي از شخصيتهاي شاهنامهنريمان
روشنايينوري
بشادي زائيده شدهنوشزاد
خبر خوشنويد
کوچکنميا
شنوندهنيوشا
يکي از شخصيتهاي شاهنامههرمز
هوتن
داناهوشمند
يکي از شخصيتهاي شاهنامههوشنگ
داناهوشيار
يکي از شخصيتهاي شاهنامههومان
نيک انديشهومن
ورشاسب
نامي آذري - بمعني جاويدياشار

دخترها

آ الف، ب پ ت ث، ج چ ح خ، د ذ ر ز ژ، س، ش، ص ض ط ظ ع غ، ف ق، ک گ ل، م، ن، و ه ی

آبگينهآبنوس
نام يک شاهزاده ايرانيآتوسا
آتش، نهمين ماه ايرانيآذر
نام پسر مهرنوش پسر اسفنديارآذرافروز
صاعقه، نام روز نهم از ماه آذرآذرخش
نام گلي است برنگ سرخآذرگون
پاکدينآذرنوش
آرا
آرزوآرزو
آزاد، رهاآزاده
نام يک شاهزاده ايرانيآزيتا
زينت آلاتآزين
مانندآسا
تشويقآفرين
نام گليآلاله
الهه آبآناهيتا
صداآوا
آويزآويزه
آهوآهو
ستاره، نام گلياختر
سياره ارانوسارانوس
نام درختي که گل و شکوفه سرخ رنگ مي دهدارغوان
رنگ ارغواني روشن، نام گليارکيده
هديهارمغان
تاجافسار
افسانهافسانه
طلسم و جادوافسون
پاشيدنافشان
الناز
خوشبختانوشه
نام کشور ايرانايران
دختر ايرانايران دخت
خانم، متشخص، زن مجردبانو
کريستالبلور
گل بنفشهبنفشه
دختر و دوشيزه هدهد، نام مرغ حضرت سليمانبوبک
بوس، بوسيدنبوسه
فصل بهاربهار
بهار کوچکبهارک
آورنده بهاربهاره
بهترين نازبهناز
بهترين صورتبهرخ
منحصر بفردبيتا
پديده، چيز جديدپديده
اسم يک پرندهپرستو
ابريشمپرند
پريپري
داراي صورتي همچون پريپري رو
جمع پريپريا
داراي صورتي همچون پريپريچهر
زاده پريپريزاد
مانند پريپريسا
داراي صورتي همچون پريپريوش
پرتوپرتو
پروانهپروانه
نام يک صور فلکيپروين
سپيده دمپگاه
نوعي پرندهپوپک
موفقپوران
يکي از شخصيت هاي شاهنامهپوران دخت
موفقپوري
نام گليپونه
جام شرابپيمانه
ارتباطپيوند
ستارهتارا
آهنگ، نغمهترانه
مسيحيترسا
نام کشور دشمن ايران در شاهنامهتوران
نوعي پرندهتوکا
يکي از شخصيتهاي شاهنامهتهمينه
سفالتينا
نام يک صور فلکيثريا
جوان، گل جوانهجوانه
چليپا
ياد، يادگاريخاطره
خندانخندان
خجسته
آفتابخورشيد
ستاره اي درخشان که مانند گوهر مي درخشددري
آرام دلدلارام
مليح، خوش قلبدلبر
جذابدلکش
دريادريا
جهاندنيا
آرامشرامش
پرمعنيرسا
روشنايي، نام شاهزاده ايراني که اسکندر بخاطر او تخت جمشيد را نابود کردرکسانه
روح، روانروان
يک از شخصيت هاي شاهنامه، مادر رستمرودابه
نور کوچکروشنک
آزادرها
ريما
حرير، زربافتزري
طلاييزرين
دختر طلاييزرين دخت
زويا
سياره زهره(ونوس)رزهره
زيبا، قشنگزيبا
شبنمژاله
ژيلا
سارا
جام شرابساغر
سالومه
نام گليساناز
سايهسايه
نور اول صبحسپيده
ستارهستاره
زن زيبا، درخت سرونازسروناز
ياسمنسمن
سميلا
سميرا
سنا
يکي از شخصيت هاي شاهنامهسودابه
رز قرمزسوري
شعله ور، درحال سوختنسوزان
نام گليسوسن
قسم خوردنسوگند
سپتا
صورت، رخسيما
نقره ايسيمين
شادشادان
شادي، خوشحاليشادي
سلطنتيشاهين
شبنم(ژاله)رشبنم
جرقهشراره
شروين
شعله، آتششعله
شکوفهشکوفه
جلال، زرق و برقشکوه
نوعي آهوشوکا
بانوي شهرشهربانو
زاده شهرشهرزاد
عشق شهرشهرناز
شاهزادهشهزاده
زن سياه چشمشهلا
عشق شاهشهناز
شيدا
آفتاب، درخشانشيده
ظريف، شيرينشيرين
زن شيرين و حساسشيرين بانو
افسون شدهشيفته
شيما
فريباشيوا
صدف
شرابصهبا
پاک، خالصطاهره
طلاطلا
عسلعسل
آهوي کوهيغزال
آهوي کوهيغزاله
طنازيغمزه
غنچه گلغنچه
يکي از شخصيتهاي شاهنامهفرانک
خوشيفرحناز
شادفرخنده
عاقلفرزانه
فرشته، پريفرشته
عشوه گرفرناز
يکي از شخصيت هاي شاهنامهفرنگيس
درخشانفروزان
درخشانفروزنده
روشنيفروغ
مليحفريبا
پرارزشفريده
ستودهفرين
فيروزهفيروزه
عاشقفيلا
گل قاصدکقاصدک
مقدس، فرشتهقدسي
يکي از شخصيت هاي شاهنامهکتايون
ماده اي که مس را به طلا تبديل مي کندکيميا
يکي از شخصيت هاي شاهنامهگردآفريد
يکي از شخصيت هاي شاهنامهگرديا
چشمانگلاره
گلبانو
گل فصل بهارگلبهار
گلپري
باغ گلگلشن
گل انار، به زيبايي گلگلنار
گلنسا
رنگ قرمز گل رزگلي
نوعي آهنگگيتا
جهان، دنياگيتي
گيسو
نام گليلادن
گل لالهلاله
ليدا
شبانهليلا
نام گليليلي
مانندمانا
نام يک شاهزادهماندانا
نقاشي که خود را پيامبر معرفي کردماني
وجوه ماهماهدخت
کسي که صورتش مانند ماه باشدماهرخ
مرجانمرجان
مرجانمرجانه
مرمرمرمر
ملکهملکه
يکي از شخصيتهاي شاهنامهمنيژه
مرواريدمرواريد
گل مريممريم
خبر خوشمژده
مژه هامژگان
مستمستانه
ميشا
نام يک الههمونا
مثال ماهمهتا
مثال ماهمهتاب
مهر انگيزمهر انگيز
نور آفتابمهرناز
مهرنوش
خورشيد، مهربانمهري
ماه، مهتابمهسا
درخت گل ياسمهستي
مهشيد
نور ماه، شکوه ماهمهناز
مهنوش
مثال ماه، زيباييمهوش
دختر ماهمهين
نام يک الههميترا
مينامينا
مينو
شوق آفريننازآفرين
گل زيبانازگل
خوش قلبنازنين
زيبانازي
زيبانازيلا
نام يک درختناژين
ونوس، ستاره زهرهناهيد
صداندا
نام گلينرگس
نام گلينسترن
رز وحشينسرين
ترانه، آهنگنغمه
خوش قلبنگار
نگاهنگاه
سنگ روي انگشتر و جواهراتنگين
نوانوا
شادي خلقنوش آفرين
شيريننوشين
نهالنهال
خوب، زيبانيکو
خوبينيکي
نام گلي(زنبق آبي)رنيلوفر
شنوندهنيوشا
آرزووندا
آشکارويدا
هديههديه
وجودهستي
پرنده اي افسانه ايهما
حيرت انگيزهنگامه
گل ياسياس
گل ياسياسمن
تنها، يگانهيکتا
تنها، يگانهيگانه
نام بلندترين شب ساليلدا


نامهای اصیل ایرانی
:
امتیاز : 3.4 تعداد رای : 115
۱۱۵
۵۳
statcounter