هجری شمسی

هجری شمسی

در جنگی که بین سپاه سالارالدوله و نیروی دولتی در حوالی کرمانشاه آغاز شده بود سردار یپرم خان رئیس نظمیه و دکتر سهراب کشته شدند (1291ش)

در جنگی که بین سپاه سالارالدوله و نیروی دولتی در حوالی کرمانشاه آغاز شده بود سردار یپرم خان رئیس نظمیه و دکتر سهراب کشته شدند (1291ش)

۲ سال پیش
قانون تمديد اختيارات علي اكبر داور وزير عدليه به مدت چهار ماه تصويب شد.(1306ش)

قانون تمديد اختيارات علي اكبر داور وزير عدليه به مدت چهار ماه تصويب شد.(1306ش)

۲ سال پیش
مشيرالدوله مجدداً از رياست وزرائي كناره گرفت (1301ش)

مشيرالدوله مجدداً از رياست وزرائي كناره گرفت (1301ش)

۲ سال پیش
نصرت الدوله فيروز وزير امور خارجه كه در پاريس به سر مي برد به دستور وثوق الدوله از بلشويك ها به جامعه ملل شكايت كرد.(1299ش)

نصرت الدوله فيروز وزير امور خارجه كه در پاريس به سر مي برد به دستور وثوق الدوله از بلشويك ها به جامعه ملل شكايت كرد.(1299ش)

۲ سال پیش
داور وزير عدليه نام چهل يك وكيل دعاوي را انتشار داد كه حق قبول وكالت دارند و مي توانند به محاكم مراجعه كنند.(1306ش)

داور وزير عدليه نام چهل يك وكيل دعاوي را انتشار داد كه حق قبول وكالت دارند و مي توانند به محاكم مراجعه كنند.(1306ش)

۲ سال پیش
تاگور در تهران چندين كنفرانس درباره ادب و فرهنگ هند ايراد نمود و با غالب دانشمندان و ادباء ايراني به بحث پرداخت. (1311ش)

تاگور در تهران چندين كنفرانس درباره ادب و فرهنگ هند ايراد نمود و با غالب دانشمندان و ادباء ايراني به بحث پرداخت. (1311ش)

۲ سال پیش
محمدعلي فروغي وزير اقتصاد ملي با كفالت آن وزارتخانه به سمت وزير امور خارجه تعيين شد. (1309ش)

محمدعلي فروغي وزير اقتصاد ملي با كفالت آن وزارتخانه به سمت وزير امور خارجه تعيين شد. (1309ش)

۲ سال پیش
قانون حكميت كه از طرف وزارت عدليه تهيه شده بود تسليم مجلس شوراي ملي گرديد. (1307ش)

قانون حكميت كه از طرف وزارت عدليه تهيه شده بود تسليم مجلس شوراي ملي گرديد. (1307ش)

۲ سال پیش
عده كثيري از موافقين و مخالفين دولت در ميدان بهارستان دست به تظاهرات زدند (1302ش)

عده كثيري از موافقين و مخالفين دولت در ميدان بهارستان دست به تظاهرات زدند (1302ش)

۲ سال پیش
كلنل كاظم خان حاكم نظامي تهران از طرف سردار سپه وزير جنگ به رياست اركان حزب برگزيده شد. ( 1300ش)

كلنل كاظم خان حاكم نظامي تهران از طرف سردار سپه وزير جنگ به رياست اركان حزب برگزيده شد. ( 1300ش)

۲ سال پیش
ميرزا محمودخان مديرالملك وزير خارجه به وزارت ماليه تعيين شد (1300ش)

ميرزا محمودخان مديرالملك وزير خارجه به وزارت ماليه تعيين شد (1300ش)

۲ سال پیش
ميرزا عيسي خان وزير ماليه به علت كسالت مزاج از كابينه كنار رفت (1300ش)

ميرزا عيسي خان وزير ماليه به علت كسالت مزاج از كابينه كنار رفت (1300ش)

۲ سال پیش
درگذشت حجة الاسلام و المسلمین سید محمد باقر شیرازی ، از مراجع تقلید ( 1393ش)

درگذشت حجة الاسلام و المسلمین سید محمد باقر شیرازی ، از مراجع تقلید ( 1393ش)

۲ سال پیش
به دستور سردار معظم خراسانی حکمران گیلان دکتر حشمت یکی از آزادیخواهان و دوست میرزا کوچک خان به اتفاق عده ای دیگر به دار آویخته شدند (1298ش)

به دستور سردار معظم خراسانی حکمران گیلان دکتر حشمت یکی از آزادیخواهان و دوست میرزا کوچک خان به اتفاق عده ای دیگر به دار آویخته شدند (1298ش)

۲ سال پیش
حاج محمدحسين كازروني مؤسس و باني كارخانه پارچه بافي در اصفهان در سن 80 سالگي درگذشت. (1311 ش)

حاج محمدحسين كازروني مؤسس و باني كارخانه پارچه بافي در اصفهان در سن 80 سالگي درگذشت. (1311 ش)

۲ سال پیش
قريب چند هزار نفر از مستخدمين وزارتخانه ها براي تظلم از تصميم كميسيون بودجه در كسر اشل مستخدمين به هيئت اجتماع به مجلس آمدند.(1306ش)

قريب چند هزار نفر از مستخدمين وزارتخانه ها براي تظلم از تصميم كميسيون بودجه در كسر اشل مستخدمين به هيئت اجتماع به مجلس آمدند.(1306ش)

۲ سال پیش
جعفرپاشا عسكري وزير جنگ عراق وارد تهران شد. (1309ش)

جعفرپاشا عسكري وزير جنگ عراق وارد تهران شد. (1309ش)

۲ سال پیش
ميرزا محمودخان موقر الدوله وزير فوائد عامه و تجارت درگذشت (1300ش)

ميرزا محمودخان موقر الدوله وزير فوائد عامه و تجارت درگذشت (1300ش)

۲ سال پیش
آغاز اولين نمايشگاه مطبوعات ايران (1371 ش)

آغاز اولين نمايشگاه مطبوعات ايران (1371 ش)

۲ سال پیش
روزنامه منثور و منظوم قرن بيستم به مديريت و صاحب امتيازي ميرزاده عشقي شاعر حساس و خوش قريحه وارد جرگه مطبوعات شد و امروز اولين شماره آن طبع و منتشر گرديد(1300 ش)

روزنامه منثور و منظوم قرن بيستم به مديريت و صاحب امتيازي ميرزاده عشقي شاعر حساس و خوش قريحه وارد جرگه مطبوعات شد و امروز اولين شماره آن طبع و منتشر گرديد(1300 ش)

۲ سال پیش
محمدعلي فروغي از مقام رياست وزرائي استعفا داد و هنگام ترك مقر خويش اسناد و مدارك و مهر نخست وزيري را به محمود جم معاون رئيس الوزراء داد. (1305ش)

محمدعلي فروغي از مقام رياست وزرائي استعفا داد و هنگام ترك مقر خويش اسناد و مدارك و مهر نخست وزيري را به محمود جم معاون رئيس الوزراء داد. (1305ش)

۲ سال پیش
قانون نسخ القاب و درجات نظامي سابق از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت و افراد ايراني مكلّف شدند داراي نام و نام خانوادگي باشند. (1304ش)

قانون نسخ القاب و درجات نظامي سابق از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت و افراد ايراني مكلّف شدند داراي نام و نام خانوادگي باشند. (1304ش)

۲ سال پیش
ميرزا حسين خان معين الوزرا وزير سابق فوائد عامه وزير مختار ايران در آ‌مريكا شد. (1301ش)

ميرزا حسين خان معين الوزرا وزير سابق فوائد عامه وزير مختار ايران در آ‌مريكا شد. (1301ش)

۲ سال پیش
سرتيپ محمدخان درگاهي به رياست اداره نظام وظيفه منصوب شد(1309ش)

سرتيپ محمدخان درگاهي به رياست اداره نظام وظيفه منصوب شد(1309ش)

۲ سال پیش
سرتيپ محمدخان نخجوان رئيس كل مدارس نظام با حفظ سمت به كفالت اركان حزب كل قشون منصوب شد. (1307ش)

سرتيپ محمدخان نخجوان رئيس كل مدارس نظام با حفظ سمت به كفالت اركان حزب كل قشون منصوب شد. (1307ش)

۲ سال پیش
ميرزا ابوالقاسم خان قره گوزلو (ناصرالملك) نايب السلطنه سابق ايران وارد تهران شد. (1306ش)

ميرزا ابوالقاسم خان قره گوزلو (ناصرالملك) نايب السلطنه سابق ايران وارد تهران شد. (1306ش)

۲ سال پیش
هیئت وزیران عین الدوله به این شرح معرفی شد: (1294ش)

هیئت وزیران عین الدوله به این شرح معرفی شد: (1294ش)

۲ سال پیش
قانون جديد تجارت از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت. (1311 ش)

قانون جديد تجارت از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت. (1311 ش)

۲ سال پیش
کریم دواتگر تروریست کمیته مجازات به وسیله اعضای کمیته مزبور به قتل رسید. (1296ش)

کریم دواتگر تروریست کمیته مجازات به وسیله اعضای کمیته مزبور به قتل رسید. (1296ش)

۲ سال پیش
قانون اختصاص پنج ميليون تومان اعتبار براي مخارج راه آهن به تصويب مجلس رسيد. (1306ش)

قانون اختصاص پنج ميليون تومان اعتبار براي مخارج راه آهن به تصويب مجلس رسيد. (1306ش)

۲ سال پیش
ژنرال آيرن سايد فرمانده قواي انگليس در ايران و كليه نيروهاي انگليسي و هندي خاك ايران را ترك كردند (1300 ش)

ژنرال آيرن سايد فرمانده قواي انگليس در ايران و كليه نيروهاي انگليسي و هندي خاك ايران را ترك كردند (1300 ش)

۲ سال پیش
صمصام السلطنه رئیس الوزراء کابینه خود را به شرح زیر به شاه معرفی کرد: (1297ش)

صمصام السلطنه رئیس الوزراء کابینه خود را به شرح زیر به شاه معرفی کرد: (1297ش)

۲ سال پیش
بلديه جديدالتأسيس تهران براي اولين بار چند خيابان تهران را با چراغ الكتريكي روشن ساخت. (1300 ش)

بلديه جديدالتأسيس تهران براي اولين بار چند خيابان تهران را با چراغ الكتريكي روشن ساخت. (1300 ش)

۲ سال پیش

تازه های دلگرم

Scroll to Top