آخرین مطالب و مقالات ریشه ضرب المثلهای ایرانی

30 ضرب المثل شیرین فارسی با معنی

30 ضرب المثل شیرین فارسی با معنی

۲ ماه پیش
ضرب المثل مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه یعنی چی؟!

ضرب المثل مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه یعنی چی؟!

۴ ماه پیش
برگزیده ای از ضرب المثل های شیرین ایرانی

برگزیده ای از ضرب المثل های شیرین ایرانی

۱۱ ماه پیش
متن های دندان شکن خرداد 96

متن های دندان شکن خرداد 96

۱ سال پیش
ضرب المثل های جالب اصفهانی

ضرب المثل های جالب اصفهانی

۱ سال پیش
ضرب المثل با آب حمام دوست می گیرد

ضرب المثل "با آب حمام دوست می گیرد"

۲ سال پیش
ضرب المثل اینها همه شعر است

ضرب المثل " اینها همه شعر است "

۲ سال پیش
ضرب المثل این طفل یکشبه ره یکساله می رود

ضرب المثل " این طفل یکشبه ره یکساله می رود "

۲ سال پیش
ضرب المثل آره آورده

ضرب المثل " آره آورده "

۳ سال پیش
ضرب المثل این شتری است که در خانه هر کس می خوابد

ضرب المثل " این شتری است که در خانه هر کس می خوابد "

۳ سال پیش
ضرب المثل یك گل دوست بدتر از هزار سنگ دشمن

ضرب المثل " یك گل دوست بدتر از هزار سنگ دشمن "

۳ سال پیش
ضرب المثل من هلال را دیدم

ضرب المثل " من هلال را دیدم "

۳ سال پیش
ضرب المثل نه می‌خواهم خدا گوساله را به همسایه‌ام بدهد و نه ماده گاو را به من

ضرب المثل "نه می‌خواهم خدا گوساله را به همسایه‌ام بدهد و نه ماده گاو را به من"

۳ سال پیش
ضرب المثل یك بار جستی ای ملخ، دو بار جستی ای ملخ، بار سوم چوب است و فلك

ضرب المثل "یك بار جستی ای ملخ، دو بار جستی ای ملخ، بار سوم چوب است و فلك"

۳ سال پیش
ضرب المثل هولی نمكی سرش آمده

ضرب المثل " هولی نمكی سرش آمده "

۳ سال پیش
ضرب المثل هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی

ضرب المثل "هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی"

۳ سال پیش
ضرب المثل هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی

ضرب المثل "هرچه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی"

۳ سال پیش
ضرب المثل هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد

ضرب المثل "هم چوب را خورد و هم پیاز را و هم پول را داد"

۳ سال پیش
ضرب المثل عجب سر گذشتی داشتی كل علی؟

ضرب المثل "عجب سر گذشتی داشتی كل علی؟"

۳ سال پیش
ضرب المثل صد رحمت به کفن دزد اولی

ضرب المثل "صد رحمت به کفن دزد اولی"

۳ سال پیش
ضرب المثل شما هم شهر آباد كن نیستید

ضرب المثل "شما هم شهر آباد كن نیستید"

۳ سال پیش
ضرب المثل سرو کیسه کردن

ضرب المثل "سرو کیسه کردن"

۳ سال پیش
ضرب المثل سرم را بشکن ، نرخم را نشکن

ضرب المثل "سرم را بشکن ، نرخم را نشکن"

۳ سال پیش
ضرب المثل سر و گوش آب دادن

ضرب المثل "سر و گوش آب دادن"

۳ سال پیش
ضرب المثل سد سکندر باش

ضرب المثل "سد سکندر باش"

۳ سال پیش
ضرب المثل سبیلش را چرب کرد

ضرب المثل "سبیلش را چرب کرد"

۳ سال پیش
ضرب المثل ستون پنجم

ضرب المثل "ستون پنجم"

۳ سال پیش
ضرب المثل سبیلش آویزان شد

ضرب المثل "سبیلش آویزان شد"

۳ سال پیش
ضرب المثل سبزی پاک کردن

ضرب المثل "سبزی پاک کردن"

۳ سال پیش
ضرب المثل سایه تان از سرما کم نشود

ضرب المثل "سایه تان از سرما کم نشود"

۳ سال پیش
ریشه تاریخی ضرب المثل از کیسه خلیفه می بخشد

ریشه تاریخی ضرب المثل " از کیسه خلیفه می بخشد "

۳ سال پیش
ضرب المثل روی یخ گرد و خاك بلند نكن

ضرب المثل "روی یخ گرد و خاك بلند نكن"

۳ سال پیش
ضرب المثل دره، آی ملا! دوباره بسم‌الله

ضرب المثل "دره، آی ملا! دوباره بسم‌الله "

۳ سال پیش
ضرب المثل در دهن داروغه را گذاشت

ضرب المثل "در دهن داروغه را گذاشت"

۳ سال پیش
ضرب المثل حلاج گرگ بوده

ضرب المثل "حلاج گرگ بوده "

۳ سال پیش
ضرب المثل بز خری می کنی

ضرب المثل " بز خری می کنی "

۳ سال پیش
ضرب المثل آنکه شتر را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد

ضرب المثل " آنکه شتر را به پشت بام برد خودش باید پایین بیاورد"

۳ سال پیش
ضرب المثل این به آن در

ضرب المثل " این به آن در"

۳ سال پیش
ضرب المثل انوشیروان دادگر

ضرب المثل "انوشیروان دادگر"

۳ سال پیش
ضرب المثل ایراد بنی اسرائیلی

ضرب المثل " ایراد بنی اسرائیلی"

۳ سال پیش
ضرب المثل آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

ضرب المثل " آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است"

۳ سال پیش
ضرب المثل اندرین صندوق جز لعنت نبود

ضرب المثل " اندرین صندوق جز لعنت نبود"

۳ سال پیش
ضرب المثل امروز کار خانه با فضه است

ضرب المثل " امروز کار خانه با فضه است"

۳ سال پیش
ضرب المثل آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

ضرب المثل " آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند"

۳ سال پیش
ضرب المثل الکی

ضرب المثل " الکی "

۳ سال پیش
ضرب المثل امامزاده ی است با هم ساختیم

ضرب المثل " امامزاده ی است با هم ساختیم "

۳ سال پیش
ضرب المثل الخیر فیما وقع

ضرب المثل " الخیر فیما وقع "

۳ سال پیش
ضرب المثل اگر برای من آب نداشته باشد برای تو نان دارد

ضرب المثل " اگر برای من آب نداشته باشد برای تو نان دارد "

۳ سال پیش
ضرب المثل آفتابی شد

ضرب المثل " آفتابی شد "

۳ سال پیش
ضرب المثل اشکی بریز

ضرب المثل " اشکی بریز "

۳ سال پیش
ضرب المثل اشک تمساح می ریزد

ضرب المثل " اشک تمساح می ریزد "

۳ سال پیش
ضرب المثل اشرف خر

ضرب المثل " اشرف خر "

۳ سال پیش
ضرب المثل استاد علم! این یكی را بكش قلم!

ضرب المثل " استاد علم! این یكی را بكش قلم! "

۳ سال پیش
ضرب المثل از کیسه خلیفه می بخشد

ضرب المثل " از کیسه خلیفه می بخشد "

۳ سال پیش
ضرب المثل از کوره در رفت

ضرب المثل " از کوره در رفت "

۳ سال پیش
ضرب المثل از ریش به سبیل پیوند می کند

ضرب المثل " از ریش به سبیل پیوند می کند "

۳ سال پیش
ضرب المثل از دماغ فیل افتاد

ضرب المثل " از دماغ فیل افتاد "

۳ سال پیش
ضرب المثل از خجالت آب شد

ضرب المثل " از خجالت آب شد "

۳ سال پیش
ضرب المثل از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد

ضرب المثل " از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد "

۳ سال پیش
ضرب المثل از پشت خنجر زد

ضرب المثل " از پشت خنجر زد "

۳ سال پیش