تعبیر دیدن گربه در خواب از نظر روایات اسلام

تعبیر خواب گربه

با این بخش از دلگرم همراه باشید تا با تعبیر دیدن خواب گربه آشنا شوید.

تعبیر خواب گربه

تعبیر گربه در خواب

بعضی معبران گربه را مرد می دانند اما معبران غربی گربه را به زن تشبیه می کنند زیرا از بسیاری از خصایص مانند اهمیت دادن به زیبایی و تمیزی و عشق به فرزندان شبیه به زنان است. اگر درخواب گربه ای زیبا ببینید که متعلق به شماست یا در خانه شما آمده زنی زیباروی بر سر راه شما قرار می گیرد. اگر در خواب دیدید چندتا گربه در جایی مشخص یا نا آشنا جمع شده اند یعنی چند زن درباره شما صحبت می کنند. اگر دیدید گربه از خانه شما چیزی را برداشت و فرار کرد یعنی کسی از شما دزدی میکند و آسیب مالی می بینید.

اگر در خواب در حال غذا دادن به گربه بودید یعنی پول و ثروت خود را خرج زنی فریبکار می کنید که بعداً پشیمان و نادم خواهید شد. اگر به دنبال گربه ای دویدید تعبیر آن را زنی میدانند که باعث سرگشتگی و شیدایی تان می شود. موش گرفت گربه در خواب را خوش خدمتی زنی دانسته اند که قلباً با شما صادق نیست. امام صادق می فرمایند: دیدن گربه در خواب بر پنج وجه است: اول دزد، دوم عمار، سوم بیماری، چهارم زنی مشفقه، پنجم جنگ و خصومت کردن.

محمدبن سيرين گويد

ديدن گربه درخواب، دليل بر مردي مفسد و دزد است. اگر ديد گربه درخانه او آمد، دليل كه دزدي در آنجا رود. اگر ديد گربه از خانه او چيزي خورد، دليل كه دزد از آنجا چيزي بدزدد. اگر بيند گربه را بكشت، دليل كه دزدان را بكشد و قهر كند.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه گربه را بكشت وپوست او بكند، دليل كه مال دزدي بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب ديد، دليل كه شش روز بيمار شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
 • ديدن گربه بر پنج وجه است.
 • اول: دزد.
 • دوم: عمار (سخن چين).
 • سوم: بيماري.
 • چهارم: زني مشفقه (زني دلسوز و مهربان).
 • پنجم: جنگ و خصومت كردن (جنگ و دشمني).

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ابن سيرين نوشته گربه در خواب هاي ما مردي است دزد و مفسد خصالي که درست است زيرا گربه نميتواند يک مرد را مجسم کند زيرا گربه به هيچ وجه خصائص مردانگي ندارد و بر عکس بيشتر داراي صفاتي است که مشابه آن را در زنان مي توان سراغ کرد. گربه حيواني است آرام و اهلي و قابل تربيت که قدرت خوپذيري فراوان دارد. صاحبش را مي شناسد و خود را براي او لوس مي کند. حس وفاداري او ضعيف است ولي نسبت به بچه هاي خود به شدت عشق مي ورزد و ديده شده که براي دفاع از بچه ها جان خويش را به خطر افکنده است . به نظافت و زيبائي خود علاقه مند است و خيلي خصوصيات ديگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن ديده مي شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربي گربه را زن دانسته اند نه همسر .

منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بين اين دو بايد تفاوت گذاشت. پس چنانچه در خواب گربه اي قشنگ و براق ببينيد که به شما تعلق دارد يا در خانه شماست چنين زني در مسير زندگي شما پيدا مي شود يا سر راهتان قرار مي گيرد. نوشته اند گربه زني است که دزدي رل دوست دارد و اين کار براي او عادت شده است. اگر در خواب بينيد گربه اي داريد ، زني که دستش گج است در زندگي شما نقش مي گيرد. اگر ببينيد چندين گربه جائي جمع هستند چند زن درباره شما حرف مي زنند و تصميم مي گيرند و غيبت مي کنند. اگر ببينيد گربه از خانه شما چيزي ربوده و برده به مال و دارائي شما تعدي و تجاوز مي شود و انسان متعدي و متجاوز يک زن است .

اگر در خواب بينيد گربه يي را در بغل گرفته ايد و به سينه خود مي فشاريد زني و فريبکار شما را مي فريبد و گولتان ميزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشيد زني محيل برشما مسلط مي شود. اگر در خواب بينيد که به گربه غذا مي دهيد پول خود را براي يک زن دروغگو فريبکار خرج مي کنيد و اگر ببينيد به دنبال يک گربه مي دويد که او را بگيريد زني شما را به استيصال وا مي دارد و سر گردان مي کند. اگر ببينيد گربه اي در خانه شما موش گرفته زني براي شما حسن خدمت انجام مي دهد اما نبايد فراموش کنيد که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

تعبیر خواب گربه

 • چنگ خوردن از گربه : مانع
 • گربه سياه : بدبختي
 • نوازش کردن آن : ناسپاسي
 • گربه اي که ميو ميو ميکند: يک دعوي طولاني
 • پوست گربه : پيدا کردن يک شيء گم شده
 • ديدن گربه: دوست نا دوست
 • گربه وحشي : دوست خطرناک
 • زدن يک گربه : خيانت

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن کشتن گربه درويش گردد

آنلي بيتون مى‏گويد:


۱ـ اگر خواب ببينيد گربه اي را نمي توانيد از خود دور كنيد ، نشانة بدبختي است .
۲ـ اگر خواب ببينيد گربه اي به شما حمله ورمي شود ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان مي كوشند به اعتبار شما خدشه وارد كنند و ثروت شما را از چنگتان دربياورند .
۳ـ اگر خواب ببينيد گربه اي را از خود مي رانيد ، دلالت بر آن دارد كه بر موانع بزرگي غلبه خواهيد كرد و ثروتمند و مشهور مي شويد .
۴ـ اگر در خواب گربه اي لاغر و كثيف ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه خبرهايي بد خواهيد شنيد ، و دوستي در آستانة مرگ قرار مي گيرد ، اما اگر خواب ببينيد گربة لاغر و كثيف را از خود مي رانيد ، نشانة آن است كه بعد از بيماري طولاني دوست شما معالجه مي شود .
۵ـ شنيدن صداي گربه در خواب ، نشانة لطمة خوردن از دوستي رياكار است .
۶ـ اگر خواب ببينيد گربه اي به شما چنگ مي زند ، دلالت بر آن دارد كه دشمن ، ثروتي كه شما روزها براي بدست آرودنش وقت صرف كرده ايد ، از چنگ شما بيرون مي آورد .
۷ـ اگر دختري خواب ببيند بچه گربه اي بغل كرده است ، نشانة آن است كه ديگران به او خيانت مي كنند .
۸ـ خواب گربه مفيد و تميز ، نشانةزيان مالي است .
۹ـ اگر تاجري در خواب گربه ببيند ، نشانة آن است كه بايد در تجارت تلاش بيشتري به خرج بدهد . رقباي او مي خواهند معيارهاي معاملاتي او را در هم بريزند .
۱۰ـ ديدن گربه و مار در حالتي دوستانه ، در خواب ، نشانة آغاز دعوا و كشمش است

---------------------------------------------------------------------------------------

گردآوری شده ی مجله اینترنتی دلگرم

مرجان امینی


تعبیر دیدن گربه در خواب از نظر روایات اسلام
:
امتیاز : 4.2 تعداد رای : 5
۵
۱
۷ دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید
 
ir
Sma | ۱ هفته پیش
سلام خواب دیدم که تو یه خیابون تاریکی دارم راه میرم از رو به رو گربه ی بزرگ با رنگ سفیدو طلایی می پره تو صورتم و با صدای بدی میو میکرد.
۰
۰
 
 
ir
حسین | ۱ سال پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که یه گربه زرد رنگ وارد خونه شد و ما چند نفره بیرونش کردیم تعبیرش چیه تورو خدا زود تر جواب بدید ممنون
۰
۰
 
 
ir
آبان | ۱ سال پیش
سلام
من پریشب و دیشب خواب گربه دیدم .پریشب خواب دیدم خیاطمون پراز گربست وارد خونه شدن به شوهرم گفتم نذار بیاد اتاق من میترسم ولی یکیشون وارد شد و پرید رو من . دیشبم خواب دیدم با دختر عمم داریم تو یه فضای سبز راه میریم ک گربه اومد از زیر پام رد شد . میشه تعبیرش کنید ممنون از دلگرم
۰
۲
 
 
ir
مانا | ۱ سال پیش
خواب دیدم یک گربه سیاه که احساس میکردم پسرمه وبهش محبت هم داشتم داره ازسینه ام شیرمیخوره لطفاتعبیرشو بفرمایید
۰
۰
 
 
ir
الهه | ۱ سال پیش
سلام خواب دیدم که دو گربه ای در پارکی وجود دارد که یکی سیاه دیگری رنگی و کثیف بودگربه ی کثیف صاحبی داشت اما به سمت من میامد و میخواست که او را نوازش کنم بعد از چند دقیقه ای من او را‌به خانه بردم اما از او اصلا خوشم نمیامد چون میدانستم مادرم اگر اورا ببیند دعوایم میکند تصمیم گرفتم او را از پنجره ی اتاقم بیرون بیندازم اما گربه دستانم را چنگ میزد و اجازه نمیداداین کار را انجام دهم به زور گربه را از پنجره بیرون کردم و وقتی که خواستم در پنجره را ببندم موی گربه در دستگیره ی پنجره اویزان بود بعد بیرون کردن گربه مادرم به اتاقم رسید و مرا به شام دعوت کرد و یک لحظه از خواب پریدم
۰
۰
 
 
ir
چمین | ۱ سال پیش
سلام منم خوابم یجورایی شبیه دوست عزیزمونه خواب دیدم گربه زردیو میخام از تو زیرزمین خونمون بیرون کنم گربه حالت تهاجم میگیره برا حمله حملم میکنه اما کاری نمیتونه بکنه انگار که کسی از پشت سر من مانعش میشه بعدم ازم دوری میکنه
۰
۰
 
 
ir
لیلا | ۱ سال پیش
سلام ، من خواب ديدم كه تو حياط خونمون يه عده گربه جمع شده بودن ، وقتى كه من اومدم همشون فرار كردن به جز دوتا ، يكى سياه يكى سفيد ، من داشتم سعى ميكردم كه از خونه بيرونشون كنم كه يهو گربه سياهه حالت تهاجم گرفت و ميخواست به من حمله كنه ولى نميتونست (انگار از يه چيزى يا يه كسى كه پشت سر من بود ميترسيد) هرچى مطلب بالأرواح خوندم نتونستم تعبيرشو پيدا كنم ، ميشه برام تعبير كنيد؟
۰
۱
 
Scroll to Top