تعبیر مختصر و کلی جن دیدن در خواب

۸,۳۳۶
۵
۰
شنبه, ۰۴ شهریور ۱۳۹۶ ۰۷:۱۱

تعبیر خواب جن زده شدن و جن زدگی

ديدن جن در خواب روبه روئي با فتنه و دشمني است و چنانچه در خواب جن ببينيد با دشمني دست و پنجه نرم مي کنيد و عليه شما آتش فتنه اي بر افروخته مي شود...اگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد. اگر جني در خانه خودتان ديديد او يک دشمن خانگي است و خواب شما مي گويد که مراقب يکي از نزديکان خويش باشيد. چنانچه در خانه خود تعدادي جن ديديد نشان آن است که اهالي خانه عليه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائي نا آشنا ديديد دشمني بيگانه است که با او روبه رو مي شويد.

اگر جن در خواب ديديد و آن جن خوشحال بود شما غمگين مي شويد و اگر اندوهگين بود شما شادي و سرور مي يابيد. مشاهده شادي اجنه و جشن و سرور آن ها شادي دشمنان تلقي مي گردد که مطلوب نيست چون شادي دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قيافه آشنائي را ديديد و احساس کرديد که او جن است تعبير همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چيزي به شما داد پولي عايدتان مي شود و اگر چيزي از شما خواست يا گرفت مالي را از دست مي دهيد دوستي با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کرديد صلح و سلامت مي يابيد.با دلگرم همراه باشید.

تعبیر خواب جن” زده شدن و جن زدگی

تعبیر وارد شدن جن در خواب به انسان چیست؟

اگر کسی در خواب بیند جهود شد، دلیل که بر راه بدعت بود و جهودان را یاری دهد و قول ایشان را راست دارد. اگر کسی بیند او جهود شد یا ترسا یا مشرک یا بت پرست، دلیل بود بر ضلالت و گمراهی او بر خدای تعالی و بهتان و دروغ گوید. اگر بیند از آن کیش برگشت و مسلمان شد، دلیل که گناهی بزرگ از او در وجود آید و سرانجام توبه کند و به سوی حق تعالی بازگردد. اگر به خواب بیند که نداند از کدام دین است، یا از کدام قبله نماز می باید کرد، دلیل که سرگشته و

متحیر و سرگردان شود و فروماند. حضرت امام جعفر صادق ...
فرماید: اگر کسی بیند که جهود شد، دلیل که صاحب خواب را کاری مشکل پیدا گردد و بر مخالف شریعت سنت یابد، زیرا که یهودمشتق است از هدی. اگر مُغی را به خواب یند، دلیل که صاحب خواب به کارهای دنیا فریفته گردد و غافل بود از کار آخرت. جابرمغربی گوید: اگر جهودی درخواب بیند که مسلمان شد، دلیل که زود بمیرد یا مسلمان گردد.


تعبیر خواب جن” زده شدن و جن زدگی

 • تعبیر خواب جن مسلمان دوست و بخت و دولت است.
 • تعبیر خواب جن کافر دیدار دشمن است.
 • تعبیر خواب جن از دید حضرت دانیال تعبیر.
 • خواب بین جن ها بودن رفتن به سفری مبارک است
 • تعبیر خواب جن شما را به گردن بگیرد عزت و جلال است
 • تعبیر خواب سخن گفتن نیکو با جن ها،نیکو شدن کار است
 • تعبیر خواب دیدن جن در لباس زیبا حال نیکوست
 • تعبیر خواب دیدن جن در خانه بد حال بد است
 • تعبیر خواب جن خبری از طلا و نقره به شما دهد دولت و اقبال است
 • تعبیر خواب دیدن جن مرده یا بیمار خراب شدن حال است
 • تعبیر خواب پادشاه پریان کسی را نوازش کند دولت و اقبال است
 • تعبیر خواب جنی که ظاهر و پنهان می شود زنی فریبکار است
 • تعبیر خواب رفتن به خانه جن هایی که آنها را می شناسد رفتن به غربت است
 • تعبیر خواب جن شما را جایی ببرد حاجت روا شدن است
 • تعبیر خواب جن روبرویی با فتنه است
 • تعبیر خواب ترسیدن از جن و فرار کردن امنیت است
 • تعبیر خواب دیدن جن در خانه خود دشمن خانگی است
 • تعبیر خواب دیدن چند جن در خانه خود این است که اهالی خانه بر علیع شما جبهه گرفته اند
 • تعبیر خواب دیدن جن در جای نا آشنا روبرویی با دشمن بیگانه است
 • تعبیر خواب دیدن جن خوشحال ناراحتی است و برعکس
 • تعبیر خواب جن به شما چیزی دهد این است که پول بدست می اورید و اگر بگیرد پول از دست می دهید
 • تعبیر خواب دعوا کردن با جن ، صلح و سلامت است
 • تعبیر خواب دیدن سم شکافته جن این است که بدبختی شما را تهدید می کند

خواهشمنديم اگر سوال يا نکته‌اي براي مطلب تعبیر خواب جن زده شدن و جن زدگی

در ذهن شما باقي مانده است، آن‌را در قسمت نظرات با ما و ساير کاربران به اشتراک بگذاريد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

مجله اینترنتی دلگرم

مرجان امینی


۵
۲

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید