۱۲ تعبیر و نشانه دیدن سگ خانگی و سگ وحشی در خواب

۱,۶۱۶
۰
۰
یکشنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۲۷

تعبیر خواب سگ خانگی و سگ وحشی چیست ؟

مجله دلگرم: خواب سگ خانگی و سگ وحشی از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

خواب سگ خانگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
1- خواب سگ خانگی ( به شرطی که در بیداری در خانه سگ نداشته باشید ) نشانه آنست که کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد .
2- خواب سگ خانگی ( مانند سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند ) خطری را خبر نمی دهد .

آنلی بیتون می‌گوید :
3- اگر خواب ببینید سگ خانگی از نژاد اصیل دارید ، علامت آن است که به ثروت زیادی دست می یابید .
4- دیدن سگ خانگی در خواب ، علامت ابراز عشق با خودخواهی و کوته فکری است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که نامزدش بیش از اندازه خودخواه است .


خواب سگ وحشی و سگ شکاری

اسماعیل بن اشعث گوید :
5- خواب سگ وحشی ، نشانه دشمنی است
6- اگر بببیند که سگ وحشی و یا شکاری را ازخود دور کردید، نشانه آنست که از دشمنی جدا میشوید که برای شما منفعت به دنبال خواهد داشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
7- خواب سگ وحشی و یا سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد .
8- خواب سگ وحشی ، اگر بزرگ و درنده باشد نشانه دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک

لوک اویتنهاو می گوید :
9- خواب سگ شکاری نشانه آن است که پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود

آنلی بیتون می‌گوید :

10- اگر خواب ببینید سگی شکاری از روی رد پا به جستجوی شماست ، نشانه آن است که در دام وسوسه ای می افتید و احتمال دارد در زندگی سقوط کنید .
11- خواب سگ وحشی ببینید ، نشانه دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر است .
12- خواب سگ وحشی میتواند نشانه آن است که تلاشهای شما به موفقیت نمی انجامد و شاید به بیماری خطرناکی مبتلا شوید .

مطالب مرتبط :
تعبیر کلی دیدن سگ در خواب
تعبیر خواب صدای پارس و زوزه سگ
تعبیر خواب حمله سگ و یا گاز گرفتن سگ

divider


۱۲ تعبیر و نشانه دیدن سگ خانگی و سگ وحشی در خواب
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
۰
۰

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter