تعبیر خواب گرگ : ۳۶ نشانه و تفسیر دیدن گرگ در خواب

۲,۱۷۰
۰
۰
دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۲

تعبیر خواب گرگ نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: خواب گرگ ( گرگ سیاه ، گرگ سفید ، صدای زوزه گرگ ، کشتن گرگ ، گرگ مرده و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

دیدن خواب گرگ

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن گرگ بر سه وجه است .
1- زن
2- کنیزک
3- خادم

یوسف نبی علیه السلام گوید :
4- دیدن خواب گرگ نشانه دشمن است , و باید مراقب بود

محمدبن سیرین گوید :
5- اگر کسی در خواب دید که گرگ او را پاره کرد نشانه آنست که زن طلاق دهد .
6- اگر کسی در خواب ببیند که مثل گرگ دم داشته نشانه آنست که مال و اموال حرام به دست می‌آورد و مردم او را ملامت میکنند

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
7- دیدن گرگ در خواب، نشانه دشمنی ستمکار و دزدی دروغگو است
8- خواب ببیند که گرگی وارد منزل او شده است، دزدی به خانه او میآید.
9- اگر کسی گرگی را در خواب ببیند، شخص دیگری را به عملی متهم میکند که انجام نداده است.

جابر مغربی می‌گوید:
10- اگر خواب ببینی که شیر گرگ میخوری ، نشانه آنست که زنت به تو خیانت می‌کند.

آنلی بیتون می‌گوید :
11- خواب گرگ ، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند .

در سر زمین رویاها آمده:
12- خواب یک گرگ نشانه شانس و خوشبختی است
13- اگر در خواب ببینید که از یک گرگ وحشت می کنید نشانه آنست که دزدان شما را لخت خواهند کرد .
14- اگر در خواب ببینید که یک گرگ می دود نشانه آنست که با دشمنان باهوش و بسیار حیله گر طرف خواهید شد .
15- دیدن خواب یک گرگ اهلی نشانه آنست که شما را زیاد لوس کرده اند .
16- اگر در خواب ببینید که یک گرگ لباس پوشیده نشانه آنست که باید با دقت و عاقبت اندیشی تصمیم بگیرید .
17- اگر در خواب ببینید که دوگرگ باهم بازی می کنند نشانه آنست که دوستان شما دورو هستند .
18- اگر در خواب ببینید که یک گرگ را بدام می اندازید نشانه فراوانی پول و ثروت است .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
19- دیدن گرگ در خوابتان نمادی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، اعتماد به نفس و غرور است. شما قادرید که در بالا پایین های مختلف اجتماعی آرامشتان را حفظ کنید و به راحتی و با وقار، با هر موقعیتی منعطف شوید. شما خودتان تنها بودن را انتخاب می کنید.
20- به تعبیر منفی، گرگ بیانگر خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است. ممکن است بازتابی از یک موقعیت غیر قابل کنترل یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد. این به یک وسواس(عقده)، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل شما اشاره دارد
21- اگر در خواب ببینید که توسط یک گرگ تعقیب می شوید، بیانگر این است که مشتاق نیستید با یک مساله روبرو شوید که به صورت منفی روی زندگی تان اثر می گذارد. به جایش از آن فرار می کنید
22- اگر در خواب ببینید که گرگ هستید بیانگر این است که تمایل دارید کمی تنهایتان گذارند. شاید شما وارد یک دوره ی سخت می شوید و می خواهید که روی پای خودتان بایستید. شما حس ضد اجتماعی بودن دارید

تعبیر خواب زوزه کشیدن گرگ

لوک اویتنهاو می گوید :
23- تعبیر خواب گرگی که زوزه میکشد نشانه آنست که شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد

آنلی بیتون می‌گوید :
24- تعبیر خواب زوزه کشیدن گرگ ، علامت آن است که اتحادی نهانی ، شما را در رقابتی صادقانه ، به شکست می کشاند .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
25- اگر در خواب ببینی گرگ زوزه می‌کشد و بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که دشمن را شکست می‌دهی.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
26- زوزه کشیدن گرگ در خواب نشانه درخواست کمک از کسی در زندگی بیداری تان است

تعبیر خواب کشتن گرگ

محمدبن سیرین گوید :
27- اگر خواب کشتن گرگ ببینی و در خواب ببینی که از گوشت آن می‌خوری، نشانه آنست که به اندازه‌ای که خورده‌ای به تو ارث و میراث می‌رسد.

آنلی بیتون می‌گوید :
28- اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد .

در سر زمین رویاها آمده:
29- تعبیر خواب کشتن گرگ نشانه آنست که کارهای شما راکد می ماند

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
30- تعبیر خواب اینکه یک گرگ را می کشید بیانگر خیانت است. راز های خاصی به شما نمایش داده خواهد شد.

تعبیر خواب گرگ مرده

در سر زمین رویاها آمده:
31- تعبیر خواب گرگ مرده نشانه آنست که موانع غیر قابل عبور برسر راهتان پدیدار می شوند .

تعبیر خواب گله گرگ

لوک اویتنهاو می گوید :
32- تعبیر خواب گله گرگ (گرگهایی که به صف راه میروند) نشانه همسایه های بیرحم است

در سر زمین رویاها آمده:
33- تعبیر خواب تعداد زیادی گرگ (گله گرگ ) نشانه آنست که اطرافیان از اعتماد شما سوءاستفاده می کنند .
34- تعبیر خواب یک گرگ بهمراهی بچه هایش نشانه ناکامی و پایان یک ماجرای عشقی است

دیدن خواب گرگ سیاه

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
35- دیدن خواب گرگ سیاه بیانگر سایه شماست. ( ویژگی هایی از گرگ هست که شما از تایید و ایجادش در خودتان سرباز می زنید)

دیدن خواب گرگ سفید

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
36- دیدن خواب گرگ سفید نشانه ای از شجاعت و پیروزی است.

divider


تعبیر خواب گرگ : ۳۶ نشانه و تفسیر دیدن گرگ در خواب
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
۰
۰

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter