تعبیر کامل خواب بچه : ۵۲ نشانه و تفسیر دیدن بچه در خواب

۱,۷۹۶
۰
۰
دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۴۲

تعبیر خواب بچه نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: خواب بچه ( بچه دختر ، بچه پسر ، بچه شیرخوار ، پیدا کردن بچه ، بچه شدن انسان بزرگ و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

دیدن بچه در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :
1- دیدن بچه در خواب ( فرزند خود ) نشانه خوشبختی است
2- دیدن خواب کودکی همراه مادرش نشاه اوقات مبارک است
3- تعبیر خواب بچه های کوچک نشانه غم و غصه است
4- دیدن کودکان بیشمار در خواب شانه فلاکت است
5- تعبیر خواب کودکان زیباروی :نشانه شادی و سلامتی است
6- تعبیر خواب کتک زدن یک بچه نشانه بی عدالتی است
7- دیدن خواب بچه ای که میدود نشانه نیکبختی است

لیلا برایت می‌گوید :
8- اگر در خواب بچه‌ای را مشاهده کردید ، به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبی را به دست آورده‌اید .
9- دیدن بچه‌ی لاغر در خواب نشانه‌ی آن است که شما دچار مشکل می‌شوید ،
10- اگر در خواب بچه‌ی چاقی را ببینید ، به این معنا است که در انجام کارها موفق می‌شوید .
11- اگر در خواب ببینید که بچه‌ای خوابیده ، به معنی آن است که زندگی خوبی خواهید داشت .
12- اگر خواب ببینید که بچه‌ای را به قتل رسانده‌اید ، یعنی به یکی از اشتباهات خود پی می‌برید . و
13- اگر در خواب خود را مشغول بازی با بچه‌ها دیدید ، نشانه‌ی آن است که در تمامی کارهایتان به موفقیت می‌رسید .

کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی میگوید :
14- تعبیر خواب کودک یا نوزاد نشانه گرمی و شروع جدید است.
15- اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذت زیادی را تجربه می کنید.
16- اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند.
17- خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید
18- اگر خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، بیانگر مسائل وابستگیهای شماست که کاملا مراقبشان بودید و شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید.
19- اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد
20- خواب گریه کردن بچه نشانه بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است و نیاز دارد که پرورش یابد و احساس کمبود در زندگی تان دارید.
21- اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، بیانگر این است که شما توجه کافی به خودتان ندارید.
22- تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست
23- خواب گرسنگی کشیدن بچه بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز به لذت و توجه فوری در زندگی دارید
24- خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته و اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است
25- اگر شما خواب ببینید که تلاش می کنید یک بچه ی مرده را احیا کنید، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید.
26- خواب دیدن اینکه شما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت(نگاه به گذشته) است.
27- خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
28- دیدن خواب بچه نشان دهنده خوشبختی در خانه است
29- دیدن بچه خودتان خودتان در خواب نشانه آنست که کمک بزرگی دریافت خواهیدکرد .
30- دیدن بچه های بستگانتان در خواب نشانه شادی نا خواسته است
31- دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر نشانه آغاز مشاجره های فامیلی است
32- اگر یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند نشانه آنست که طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود


دیدن دختر بچه در خواب

محمدبن سیرین گوید :
33- دیدن بچه دختر در خواب نشانه سلامتی و شادی است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
34- اگر خواب بچه دختری را بینید (در میان فرزندان خویش ) واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نشانه آنست که نعمت و برکت به دست میآورید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می‌رسد و درخشندگی طالع می‌یابد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
35- خواب بچه دختر نشانه شادی؛ شادمانی در بیداری است

دیدن پسر بچه در خواب

محمدبن سیرین گوید :
36- دیدن بچه پسر در خواب نشانه غم و اندوه است .

لوک اویتنهاو می‌گوید:
37- تعبیر دیدن بچه پسر در خواب نشانه خوشبختی است

لیلا برایت میگوید:

38- دیدن بچه پسر (خودتان ) در خواب، نشانه آن است اوقاتى شاد پیش رو دارید.

آنلی بیتون میگوید:
39- دیدن خواب یک پسر بچه نشانه آنست که بزودی ازدواج می کنید .
40- اگر در خواب دیدید که یک پسر بچه با یک دختر بچه بیرون می روند نشانه آنست که کمی انضباط و ترتیب در خانه شما لازم است .
41- دیدن خواب یک پسر بچه که در یک مغازه کار می کند نشانه آنست که کارهای شما بخوبی پیش می روند .


خواب پیدا کردن بچه

کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی میگوید :
42- خواب پیدا کردن بچه بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید.

ابراهیم کرمانی گوید :
43- اگر کسی در خواب ببیند که بچه ای را سر راه قرار داده اند و او ، آن بچه را پیدا کرد ، نشانه آنست که از جائی که امید ندارد چیزی به او رسد .


تعبیر خواب بچه شدن انسان بزرگ

کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی میگوید :
44- تعبیر خواب بچه شدن انسان بزرگ بیانگر این است که تمایل دارید که مورد مراقبت قرار گیرید و پرورش یابید.
45- تعبیر دیگر خواب بچه شدن انسان بزرگ ممکن است به این معنی باشد که با شما یا کس دیگری، نابالغانه رفتار می شود.

آنلی بیتون می‌گوید :
46- اگر خواب ببینید خودتان بچه شده اید ، علامت آن است که نادانی شما را به فقر می کشد .

دیدن خواب بچه شیر خوار

لیلا برایت می‌گوید :
47- دیدن خواب بچه‌ شیرخوار ، نشانه‌ی آن است که همیشه موفق می‌شوید
48- دیدن خواب بچه شیرخوار که به تازگی متولد شده است به این معنا است که فرصتی دوباره به دست می‌آورید .
49 اگر در خواب بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید ، نشان دهنده‌ آینده‌ای خوب و آرام است .

کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی میگوید :
50- خواب دیدن یک بچه ی خیلی خیلی کوچک ( بچه شیرخوار )، سمبلی از بی یاوری و ترس های شما در این مورد است که به دیگران این اجازه را دهید که از نقاط ضعف شما و ناشایستگی های شما، آگاه شوند. شما ممکن است ازین که درخواست کمک کنید، ابا داشته باشید و در نتیجه تمایل دارید که همه کار ها را شخصا انجام دهید(یه تنه پیش بروید)

دیدن خواب بچه شیطان

آنلی بیتون می‌گوید :
51- دیدن بچه شیطان و بازیگوش در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذتی زودگذر به دردسر می افتید .
52- اگر در خواب بچه‌ بازیگوش و شیطانی را دیدید ، نشانه‌ آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می‌شوید .

divider


تعبیر کامل خواب بچه : ۵۲ نشانه و تفسیر دیدن بچه در خواب
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
۰
۰

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter