تعبیر خواب دریا : ۴۱ نشانه دیدن دریا در خواب

۱,۵۷۱
۰
۰
یکشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۰۷

دیدن خواب دریا نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: دیدن دریا در خواب ( دریای آرام ، دریای طوفانی ، خوردن آب دریا ،شنا کردن و غرق شدن در آب دریا و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

دیدن دریا در خواب

محمد بن سیرین میگوید :
1- خواب دریا نشانه پادشاهی یا عالمی است .
2- اگر خواب ببیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک دریا نشد ، تعبیرش آن است که به هر آنچه امید دارد نرسد .
3- اگر خواب ببیند که وارد دریا شد ، اما پای او خیس نشد ، نشانه آنست که از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
4- اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم نشانه آنست که با بزرگی هم نشین می شویم
5- اگر کسی در خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود نشانه آنست که در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود .
6- معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریا را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان .
7- اگر در خواب ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد .

لوک اویتنهاو می گوید :
8- خواب کشتی رانی در دریا نشانه شهامت ریسک کردن است
9- خواب افتادن در دریا نشانه ضرر و زیان و بدبختی است
10- دیدن خواب دریای شفاف نشانه شادمانی است

ابراهیم کرمانی گوید :
11- اگر کسی در خواب ببیند که در دریا است ، نشانه آنست که به خدمت پادشاه شود ، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود .
12- اگر کسی در خواب ببیند درمیان دریا متحیر مانده است ، نشانه آنست که کار او پر خطر است .
13- اگر کسی در خواب ببیند که از دریا بیرون آمد ، نشانه آنست که بی غم شود .

جابر مغربی گوید :
14- اگر کسی در خواب ببیند که در آب دریا رفت ، نشانه آنست که توفیق طاعت یابد .
15- اگر کسی خواب ببیند که آب دریا زیاد شد ، نشانه آنست که لشگر پادشاه زیاد شود .
16- اگر کسی خواب ببیند که آب دریا کم شد ، نشانه آنست که لشگر پادشاه هلاک شود .

جابر مغربی گوید :
17- اگر کسی خواب ببیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند ، نشانه آنست که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند .
18- اگر کسی خواب ببیند که از دریا موج ها برخاست و جهان پر از ابر تاریک شده بود . نشانه گناه و عصیان مردم آن دیار است.
19- اگر کسی خواب ببیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار ( ماهیگیری ) می گرفت ، دنشانه آنست که به اندازه آن ، روزی حلال به دست خواهد آورد

آنلی بیتون می‌گوید :
20- شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب ، نشانه آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت .
21- دیدن دریا در خواب ، نشانه آرزوهای بی ثمر است .


دیدن خواب دریای آرام

لوک اویتنهاو می گوید :
22- دیدن خواب دریای آرام نشانه شادمانی است

محمد بن سیرین میگوید :
23- دیدن خواب دریای آرام ، روشن و صاف ، نشانه آنست که پادشاه ، عالم و فاضل است . اگر تیره و صاف بود ، دلیل که مفسد و ظالم است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
24- خواب بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است .


دیدن خواب دریای طوفانی و نا آرام

لوک اویتنهاو می گوید :
25- دیدن خواب دریای ناآرام و طوفانی نشانه ناراحتی وغصه
26- دیدن خواب دریای مواج ، نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید


تعبیر خواب خوردن آب دریا

ابراهیم کرمانی گوید :
27- اگر کسی در خواب ببیند که آب دریا خورد و آن آب سرد بود ، اگر بیننده خواب عالم است ، علمش بیشتر شود .
28- اگر کسی در خواب ببیند که آب دریا می خورد و آن آب گرم بود ،نشانه آنست که او گناه میکند و تعبیر آن بسیار بد است
29- تعبیر خواب خوردن آب دریا که گنده و ناخوش است ، نشانه آنست که دشمن بزرگی در زندگیش نمایان میشود

محمد بن سیرین گوید :
30- اگر کسی در خواب ببیند که از دریا آب خوشگوار می خورد ، نشانه آنست که به انداره آن ، مال و نعمت به دست آورد
31- اگر کسی در خواب ببیند که همه آب دریا را خورد ، نشانه آنست که پادشاهی همه جهان را بگیرد .
32- اگر کسی در خواب ببیند که از آب دریا مقداری بخورد ، نشانه آنست که به اندازه آن چه خورده است عزت یابد .

جابر مغربی گوید :
33- اگر کسی در خواب ببیند که آب دریا شور است و از آن خورد ، نشانه آنست که کسب مال حلال را میگذارد و به مال حرام میپردازد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
34- اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را خورد به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد .
35- اگر خواب خوردن آب دریا را ببینیم قطعا متنفع می شویم و سود می بریم .


تعبیر خواب شنا کردن در دریا

محمد بن سیرین میگوید :
36- اگر کسی در خواب ببیند که در دریا شنا کرد و بیرون آمد ، نشانه آنست که از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید .

آنلی بیتون می‌گوید :
37- اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می کند ، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می یابد .


تعبیر خواب غرق شدن در دریا

محمد بن سیرین میگوید :
38- اگر کسی در خواب ببیند که در دریا غرق شد و مرد و بعد از آن روی آب آمد ، نشانه آنست که در کار دنیا با حرص و طمع غرق شود .
39- اگر کسی در خواب ببیند که غرق شد ولی از دریا سالم بیرون آمد ، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد .

لوک اویتنهاو می گوید :
40- خواب فرق شدن در دریا نشانه بدبختی که به دست خود موجب شده اید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
41- اگر در خواب خود را در حال غرق شدن در دریا ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید .

divider


تعبیر خواب دریا : ۴۱ نشانه دیدن دریا در خواب
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
۰
۰

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter