تعبیر خواب مو : ۶۱ نشانه و تعبیر دیدن مو در خواب

۱,۳۶۵
۰
۰
شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۷:۳۱

تعبیر خواب مو چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: دیدن مو در خواب (رنگ کردن مو ، شانه زدن مو ، کوتاهی مو ، موی به هم ریخته و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

دیدن مو در خواب

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

1- دیدن مو در خوابتان بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش های شماست.

یوسف نبی علیه السلام گوید :
2- دیدن خواب کندن مو نشانه جدائی از جفت خود است

لوک اویتنهاو می گوید :
3- دیدن خواب شستن مو نشانه دل نگرانی است
4- دیدن خواب بستن مو نشانه ناراحتی است
5- دیدن موی گیس کرده در خواب نشانه مورد تمسخر واقع شدن است
6- دیدن موی فر نشانه سود کاری برای صنعتگران است
7- تعبیر خواب سوزاندن مو نشانه خیانت ، زندگی توام با بدبختی است

آنلی بیتون می‌گوید :
8- اگر اندام خود را در خواب پوشیده از مو ببینید ، علامت آن است که انقدر بدرفتاری میکنید که همه شما را ترک میکنند.
9- اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است بر خلاف اصول اخلاقی با دیگران رفتار می کند .
10- اگر خواب ببینید موی سرتان بسیار نرم است و سریع رشد می کند ، علامت آن است که زندگی ای لبریز از نعمات و شادمانی به روی شما خواهد گشود .
11- اگر مردی خواب ببیند موی زنی را نوازش می کند ، علامت آن است که زنی شایسته به او اعتماد خواهد کرد ، هر چند که او از نظر دیگران محکوم و طرد شده است .
12- اگر در خواب بر گیسوان خود گلی ببینید ، علامت آن است که گرفتار سختی و مشکلات زندگی خواهیدشد ولی این مشکلات کمتر از زمانی که از دور به آنها نگاه می کردید شما را دچار هراس می کنند .
13- اگر زنی خواب ببیند موی سرش با گلهایی سفید تزئین شده است ، علامت آن است که در زندگی با دردسرهایی روبرو خواهد شد ، اما اگر با شکیبایی و صبوری و پشتکار با دردسرها روبرو شود ، سرانجام از شر آنها خلاص می شود


خواب رنگ کردن مو

لوک اویتنهاو می گوید :
14- خواب رنگ کردن مو نشانه دورویی است

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:
15- اگر در خواب ببینید که موهایتان را طلایی میکنید نشانه آنست که از کارهایتان پشیمان خواهید شد
16- اگر در خواب ببینید که موهاینان را سیاه میکنید نشانه آنست که یک راز کشف میشود
17- اگر در خواب ببینید که موهاینان را حنایی میکنید نشانه آنست که یک دوست را از دست میدهید
18- اگر در خواب ببینید که موهایتان را بلوطی میکنید نشانه آنست که موفقیت شما به تاخیر می افتد
19- اگر در خواب ببینید که رنگ موهایتان را از بین میبرید(دکلره میکنید) نشانه آنست که درآمد بسیار خوبی خواهید داشت

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
20- اگر شما خواب ببینید که موهای مشکی دارید یا موهایتان را مشکی رنگ می کنید، بیانگر این است که احساس بسته شدن می کنید. شما تلاش می کنید که احساسات حقیقی تان را سرپوش گذارید


خواب کوتاهی مو و یا تراشیدن سر

لوک اویتنهاو می گوید :
21- کوتاه کردن مو نشانه غم و اندوه است
22- خواب کوتاهی مو ( بیش از حد ) نشانه یک سوگواری در خانواده است

یوسف نبی علیه السلام گوید :
23- دیدن خواب تراشیدن موی سر نشانه آنست که از غم بیرون آید

آنلی بیتون می‌گوید :
24- اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می کند ، علامت آن است که برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد ، و از نگرانی و اضطراب بیمار می شود .
25- اگر خواب ببینید موهای خود را از ته تراشیدید ، علامت آن است که برای دوستی ولخرجی می کنید و بعد ناچار می شوید که با صرفه جویی زندگی خود را بگذرانید .
26- اگر خواب ببینید موهایتان کوتاه است ، علامت آن است که در زندگی با نومیدیهای بزرگی روبرو خواهید شد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
27- خواب دیدن اینکه موهاتان را کوتاه می کنید بیانگر این است که قدرتتان را از دست می دهید.
28- خواب دیدن اینکه کسی موهاتان را کوتاه می کند بیانگر این است که شما احساس کمبود قدرت می کنید. شما حس می کنید که ناعادلانه مورد نقد واقع می شوید.

دیدن خواب بلند شدن مو ( موی بلند )

یوسف نبی علیه السلام گوید :
29- دیدن خواب درازی موی سر (موی بلند ) نشانه طولانی بودن عمر است
30- دیدن خواب موی بلند نشانه رنج اندک است

لوک اویتنهاو می گوید :
31- دیدن خواب بلند شدن مو نشانه قدرت و اهمیت است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
32- خواب دیدن اینکه موی بلند دارید بیانگر این است که شما روی یک نقشه یا موقعیت تمرکز می کنید


دیدن خواب شانه زدن مو

آنلی بیتون می‌گوید :
33- اگر زنی خواب ببیند به موی خود شانه می زند ، علامت آن است که در امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی دهد و با این کار موقعیت پیشرفت ، در زندگی را از دست می دهد .
34- اگر زنی خواب ببیند نمی تواند موهای خود را شانه بزند ، علامت آن است که به نامزد خود اهانت خواهد کرد و او را از دست خواهد داد .

لوک اویتنهاو می گوید :
35- دیدن شانه زدن مو نشانه ضرر در امور کاری است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
36- خواب دیدن اینکه شما موهاتان را شانه می زنید، نوازش می کنید (دست می کشید) یا حالت می دهید، بیانگر نگرانی های شما در مورد تصویر و ظاهر خودتان است

تعبیر خواب موی به هم ریخته و ژولیده

لوک اویتنهاو می گوید :
37- تعبیر خواب موی به هم ریخته و ژولیده نشانه سوء تفاهم در خانواده است
38- تعبیر خواب موخوره و یا موهای به هم ریخته نشانه خوشبختی است

آنلی بیتون می‌گوید :
39- تعبیر خواب دیدن موی به هم ریخته ، پریشان و نامرتب در خواب ، علامت آن است که در بستن پیمان ازدواج با مشکلی مواجه می گردد ، اوضاع کار کساد می شود و زندگی با سختی همراه می گردد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
40- اگر خواب دیدید موهاتان گوله و گوله یا به هم ریخته باشد، تعبیرش عدم اطمینان و سردرگمی در زندگی تان است. شما ممکن است قادر به تفکر مستقیم نباشید.

تعبیر خواب ریزش موی سر و یا کچل شدن

لوک اویتنهاو می گوید :
41- تعبیر خواب ریزش موی سر نشانه ناراحتی است

آنلی بیتون می‌گوید :
42- اگر زنی خواب ببیند موهایش می ریزد و کچل می شود ، تعبیرش آن است که برای امرار معاش باید تلاش کند زیرا بخت و اقبال به او پشت می کند .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
43- تعبیر خواب دیدن اینکه شما موهاتان میریزد ( ریختن موی سر ) بیانگر این است که شما نگران این گفته هستید که پیرتر شوید و جاذبه و مردانگی تان را از دست دهید

تعبیر خواب موی رنگی ( سفید شدن مو ، موی سیاه ، بور ، قرمز ، خاکستری و ... )

لوک اویتنهاو می گوید :
44- دیدن خوب موی سیاه نشانه خوشبختی
45- تعبیر خواب موی بور ، نشانه شادی است
46- تعبیر خواب موی سفید نشانه شادمانی است
47- دیدن خواب موی قرمز رنگ نشانه دوروئی است

آنلی بیتون می‌گوید :
48- اگر خواب ببینید موی سرتان خاکستری می شود ، نشانه نزدیک شدن به مرگ است و اینکه شایعات بی اساسی درباره نزدیکان یا دوستان در خانواده شما منتشر است
49- اگر مردی خواب ببیند موی سیاه و مجعدی دارد ، نشانه آن است که با خوش رفتاری دیگران را فریب می دهد .
50- اگردر خواب زنی مو طلایی ببینید ، علامت آن است که به زنی بی باک دل خواهید بست و با او ازدواج خواهید کرد .
51- اگر در خواب زن مو قرمز ببینید ، علامت آن است که در زندگی با تغییر و تحول روبرو خواهید شد و از بی وفایی نامزد خود آگاه می شوید .
52- تعبیر خواب موی قهوه ای در خواب ، علامت آن است که در انتخاب شغل مناسب موفق نمی شوید .
53- تعبیر خواب موی آراسته و زیبا در خواب ، علامت آن است که وضعیت مالی شما بهتر خواهد شد .
54- اگر زنی خواب ببیند تار سپیده مویش را با موهای سیاه مقایسه می کند ، علامت آن است که بر سر پذیرفتن دو پیشنهاد مردد است . اگر هنگام انتخاب دقت زیادی به خرج ندهد ، پیشنهادی را خواهد پذیرفت که برایش به جای بخت و اقبال مساعد ، زیان و پریشانی به بار می آورد .
55- اگر دختری در خواب زنانی با گیسوان خاکستری رنگ ببیند ، نشانه آن است که به زودی زنی با یکی از اقوام او ازدواج خواهد کرد .
56- اگر خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است ، علامت آن است که به مسافرتی مطلوب و لذتبخش خواهید رفت .
57- اگر خواب ببینید یک دسته از موهای شما خاکستری شده و می ریزد ، نشانه آن است که گرفتاری و نومیدی در انتظار شماست و بر خلاف امید به بهبودی بیماری مأیوس کننده می شود .
58- اگر خواب ببینید موی سر کسی یک شبه سفید می شود ولی صورتش همچنان شاداب و جوان می ماند ، علامت آن است که مصیبت و اندوهی ژرف در انتظار شماست .
59- اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که در اثر تصادف نامزد خود را از دست می دهد و در اثر بی احتیاطی به اندوه دچار می شود . او باید مراقب روابط خود با دوستان باشد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
60- تعبیر خواب دیدن اینکه شما موهای جو گندمی یا سفید رنگ دارید بیانگر چیزی مهم است شما به تازگی از آن آگاه شده اید.
61- تعبیر خواب دیدن کسی با موهای مشکی یا پرکلاغی به کسی اشاره دارد که آن شخص مرموز است.

divider


تعبیر خواب مو : ۶۱ نشانه و تعبیر دیدن مو در خواب
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
۰
۰

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

آخرین مطالب دلگرم