تعبیر خواب برف : ۲۶ نشانه و تعبیر دیدن برف در خواب

۱,۸۶۷
۰
۰
دوشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۴۰

دیدن برف در خواب نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: خواب برف ( هوای برفی ، خواب بارش برف، خواب برف کثیف و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

خواب برف

محمد بن سیرین گوید :
1- خواب برف نشانه غم و اندوه و عذاب است ، مگر این که اندک باشد

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن برف در خواب بر شش وجه است .
2- نشانه رزق وروزی است
3- نشانه زندگانی است
4- نشانه مال بسیار و ارزانی نرخها است
5- نشانه لشگر بسیار است
6- نشانه بیماری است
7- نشانه غم و اندوه است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
8- خواب برف بیانگر موانع، احساسات ابراز نشده و احساسات سرد و منجمد است. شما نیاز دارید که این احساسات و موانع را آزاد کرده و ابراز کنید.
9- اگر در خواب دیدید برف آب می شود، بیانگر این است که شما احساساتی که سرکوب کرده اید را تایید کرده و آزاد می کنید. شما بر ترس ها و موانع خود غلبه می کنید.
10- اگر خواب دیدید که در برف رانندگی می کنید، پس به این معنی است که نیاز دارید احتیاط بیشتری در مورد اینکه چگونه به سمت اهدافتان پیش می روید داشته باشید
11- دیدن خواب برف کثیف نشانه آنست که جنبه ای از خودتان یا یک موقعیت، آلوده شده است
12- خواب دیدن اینکه شما بارش برف را تماشا می کنید بیانگر صلح و آرامش معنوی است
13- خواب دیدن اینکه شما چیزی در برف پیدا می کنید بیانگر این است که ظرفیت، توانایی و استعداد های بکرتان را کشف می کنید ، ممکن است به این اشاره داشته باشد که نیاز به بخشش وجود دارد.
دیدن دانه برف در خوابتان نشانه فردیت و یگانگی شماست

لوک اویتنهاو می گوید :
14- دیدن بارش برف در خواب نشانه سستی زود گذر است
15- دیدن خواب بارش برف در کوهستان نشانه آنست که قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را پشت سر بگذارید

آنلی بیتون می‌گوید :
16- خواب برف، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان بروز نخواهد داد .
17- اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید ، نشانه آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سالها خواستار آن بودید ، نومید و اندوهگین خواهید شد .
18- برف خوردن در خواب ، نشانة آن است که به ایده آل های خود دست نخواهید یافت .
19- دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانه آن است که شخصیت و غرورتان را کسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید کوشید با همین فرد ارتیاط برقرار کنید .
20- اگر خواب ببینید برفها آب می شوند ، نشانه آن است که دلهره شما مبدل به شادمانی می گردد .
21- اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می کنید ، نشانه آن است که در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت .
22- دیدن کوههای برف گرفته در خواب ، نشانه آن است که افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد .
23- اگر خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، نشانه آن است که بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد .
24- اگر دختری خواب ببیند بر برفها سورتمه سواری می کند ، نشانه آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفتهایی بسیار مواجه می شود .
25- اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت .

لیلا برایت می‌گوید :
26- اگر در خواب بارش برف را ببینید ، به این معنا است که باید در انتظار اخبار خوش باشید .

مطالب مرتبط :
تعبیر خواب برف بازی و دیدن آدم برفی در خواب

divider


تعبیر خواب برف : ۲۶ نشانه و تعبیر دیدن برف در خواب
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
۰
۰

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی
کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter