تعبیر کامل خواب مرده : ۶۵ نشانه و تعبیر دیدن مرده در خواب

۱,۵۴۳
۱
۰
شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۴۹

دیدن خواب مرده چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: دیدن مرده در خواب ( زنده شدن مرده ، گرفتن چیزی از مرده و یا دادن چیزی به مرده ، دیدن کفن مرده در خواب و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

دیدن مرده در خواب

یوسف نبی علیه السلام گوید :
1- دیدن صحبت با مرده در خواب بسیار نیکوست .
2- دیدن خواب سلام کردن به مرده نشانه شادی است
3- دیدن مرده در خواب نشانه آنست که از غم بیرون آید
4- دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش است

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
5- اگر کسی خواب دید مرده او را در آغوش گرفت، نشانه تندرستی است. اگر مرده را از اهل خود شاد و خرسند ببیند ، تعبیرش بر خلاف این است .
6- اگر دید مرده با او دعوا کرد یا روی از او بگردانید ، نشانه آن است که وصیتی که کرده بود به جای نیاورده است.
7- اگر ببیند که مرده خندان پیش او آمد ، نشان آنست که شخص مرده ، کافر بوده است .
8- اگر خواب دید مرده در نماز است ، دلیل که آن مرده در دنیا بسیار استغفار کرده باشد .
9- اگر در خواب ببیند بامرده مجامعت کرد و اب منی از وی جدا نشده . نشانه منفعت است و اگر از آب منی جدا شد بد است .
10- اگر در خواب ببیند با زن مرده نزدیکی کرد ، نشانه آنست که از مال مرده چیزی به او میرسد .
11- اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد ، نشانه آنست که به مرادها میرسد .

ابراهیم کرمانی گوید :
12- اگر زن مرده خود را ببیند ، نشانه آنست که فقیر شود .
13- اگر پسر مرده خود را دید ، نشانه آنست که از غم و غصه رها میشود .
14- اگر دید مرده را زنده کرد ، دلیل که زنده را مسلمان کند .

محمدبن سیرین گوید :
15- اگر در خواب مرده را نالان و ناراحت دید ، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا .
16- اگر خواب دید مرده از سردرد می نالید ، نشانه آنست که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد .
17- اگر خواب دید مرده از درد چشم می نالید ، نشانه آنست که غیبت مردم باشد .
18- اگر خواب دید مرده از درد دندان می نالید ، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد
19- اگر خواب دید مرده از درد پهلو می نالید ، نشانه آنست که با زنان بدکردار بوده است .
20- اگر خواب دید مرده از درد شکم می نالید ، نشانه آنست که حرام خورده است .

جابرمغربی گوید :
21-اگر خواب دید که مرده از درد پشت می نالید ، نشانه آنست که زنان بسیار داشته است و به پدر و خویشان خود بدی کرده است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
22- مرده دوست و مهمان است و دیدن مرده در خواب علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست .
23- اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد .
24- اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست .
25- وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است .
26- اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است
27- اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
28- دیدن یا صحبت کردن با مرده در خوابتان، هشداری ازین است که شما تحت تاثیر افراد منفی هستید و با یک جمع نادرست می گردید. این خواب، راهی برای شماست که احساسات تان را با کسانی که درگذشته ند(رفته ند) حل و فصل کنید.
29- اگر خواب کسی را ببینید که مدتها پیش مرده است، بیانگر یک موقعیت یا رابطه ی حال حاضر در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل فرد متوفی است. خواب ممکن است این را نمایش دهد که چگونه نیاز دارید به این رابطه یا موقعیت، اجازه ی مردن دهید و به آن پایان دهید.
30- اگر شما خواب کسی را ببینید که اخیرا مرده است، به این معنی است که مرگشان هنوز در ذهنتان تازه است. شما هنوز تلاش می کنید که به واقعیت که او رفته است خو بگیرید.
31- اگر مرده تلاش می کند که شما را بگیرد و به جایی با خودش ببرد، بیانگر این است که شما تلاش می کنید مرگ آنها را درک کنید. شما نمی خواهید تنها بمانید
32- دیدن و صحبت کردن با والدین مرده تان در خواب، بیانگر این است که می ترسید آنها را از دست بدهید یا بیانگر راهی است که با فقدان آنها کنار میایید. شما از خوابتان به عنوان فرصت آخر استفاده می کنید که با آنها برای بار آخر خدافظی کنید
33- خواب دیدن بچه ی مرده تان، راهی است برای شما که کودکتان را از طریق خواب هاتان زنده نگه دارید. برای والدینی که کودک از دست داده ند، خیلی سخت است. این خواب ها، به خاطر این اتفاق می افتد که شما هنوز نمی توانید این را قبول کرده یا درک کنید که چگونه و چرا کودکتان، انقدر زود از شما گرفته شده است

تعبیر خواب زنده شدن مرده

ابراهیم کرمانی گوید :
34- اگر کسی در خواب دید مرده زنده شد . نشانه آنست که حالش خواب است به خصوص اگر مرده را خوشحال ببیند و اگر زنده را مرده ببیند بر خلاف این است .
35- اگر زنی در خواب ببیند پسر مرده او زنده شد ، نشانه آنست که مسافرش از سفر بازآید .

محمدبن سیرین گوید :
36- اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده ای و او بگوید که من زنده ام ، نشانه آنست که احوال مرده در آن جهان نیکو است و خداوند از او خشنود است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
37- اگر کسی در خواب ببیند شخص معروفی که مرده ، زنده شده است نشانه مال است .

جابرمغربی گوید :
38- اگر کسی در خواب دید مرده را زنده کرد ، نشانه آنست که یک شخص زنده را مسلمان کند .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
39- دیدن برادر خواهر، خویشاوند یا دوستی که در واقع مرده است اما در خواب شما زنده است، بیانگر این است که شما دلتان برای آنها تنگ شده و تلاش می کنید که تجارب قدیمی تان را که با آنها داشتید، دوباره زنده کنید. در کنار زندگی روزمره، خواب هاتان ممکن است راهی برای شما باشد که با فقدان عزیزان از دست رفته تان، کنار آیید.
40- خواب دیدن یک فرد مرده که دوباره در خوابتان هم می میرد، به این معنی است که شما دوست دارید آنها هنوز هم اطراف شما باشند و جنبه های زندگی تان را با شما تجربه کرده به اشتراک گذارند. این خواب ها بیشتر در طول زمان های شاد یا در طول وقایع مهم در زندگی تان صورت میگیرد

تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده

حضرت دانیال گوید :
41- اگر کسی در خواب ببیند از مرده چیزی گرفت ( از متاع دنیا ) ، نشانه آنست که از جائی که امید ندارد به او منفعت رسد .
42- اگر کسی در خواب ببیند از مرده چیز خوردنی گرفت ، نشانه آنست که روزی حلال به دست می آورد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
43- اگر در خواب مرده ، چیزی به شما بدهد خوب است
44- اگر خواب ببینید که از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید .

محمدبن سیرین گوید :
45- اگر کسی خواب دید مرده ای یک قران یا یا کتاب فقه به او داد ، نشانه بر توفیق یافتن طاعت است .

تعبیر خواب دادن چیزی به مرده

محمدبن سیرین گوید :
46- اگر کسی در خواب دید لباس خود را به مرده داد ، نشانه غم و اندوه است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
47- اگر در خواب ببینید که چیزی به مرده دادید و یا مرده چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست .
48- اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده داد ، خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید .

دیدن کفن مرده در خواب

ابراهیم کرمانی گوید :
49- اگر کسی خواب ببیند کفن مرده ای معروف را از تنش درآورد ، نشانه آنست که در دنیا به روش آن شخص مرده زندگی خواهد کرد (اگر عالم بوده باشد به علم او رسد و اگر ثروتمند بوده ، او نیز به مال میرسد )
50- اگر کسی در خواب ببیند که میخواست کفن مرده را بکند و مرده را در گور زنده دید ، نشانه آنست که آن مرده دیندار است .
51- اگر کسی در خواب ببیند که مرده را کفن کرد ، نشانه آنست که از خویشان خود یک مرده را کفن کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است .
52- مال
53- ظاهرشدن مشکل .
54- فساد دین .
55- اگر پادشاهی خواب کفن مرده ببیند ، نشانه آنست که علم و حکمت میاموزد و به شغلی که میخواهد دست میابد.

مولف گوید :
56- اگر کسی در خواب ببیند مرده آمده و او را می خواهد همراه خود ببرد ، اگر با مرده همراه شد نشانه آنست که در راه و روش او قرار دارد ولی اگر با او همراه نشد نشانه آنست که از راه و روش او پیروی نمی کند

دیدن لباس مرده در خواب

محمدبن سیرین گوید :
57- اگر در خواب ببیند مرده ای لباس می فروخت نشانه آنست که آن نوع لباس گران شود .
58- اگر خواب ببیند مرده لباس خوب پوشیده بود ، دلیل که با ایمان از دنیا رفته است.
59- اگر در خواب مرده را با لباس سفید ببیند ، نشانه آنست که در آخرت حال او نیکو است.
60- اگر در خواب مرده را لباس سیاه ببیند نشانه آنست که در آخرت حال او بد است.
61- اگر در خواب مرده را با لباس زرد و کبود ببیند ،نشانه معصیت است .
62- اگر خواب دید که به مرده لباس پوشانید ، نشانه آنست که مرگش نزدیک است .

ابراهیم کرمانی گوید :
63- اگر پدر مرده خود را با لباس نیکو دید و مرده خوشحال بود ، نشانه آنست که کارش بسیار رونق میگیرد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
64- اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد .
65-اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم .

divider


تعبیر کامل خواب مرده : ۶۵ نشانه و تعبیر دیدن مرده در خواب
امتیاز : 2.5 تعداد رای : 2
۱
۱

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

آخرین مطالب دلگرم