تعبیر خواب طلا : ۳۷ تعبیر دیدن طلا در خواب

۱,۷۲۲
۰
۰
پنج شنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۴۰

دیدن طلا در خواب چه تعبیرهایی دارد ؟

مجله دلگرم: دیدن طلا ( زر ) در خواب از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

محمدبن سیرین گوید :

1- طلا یا زر در خواب ، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده است.
2- گر بیند که زر و طلا ببافت یا کسی به او داد ، دلیل بود که مالش ضایع گردد ، یا تاوانی بر وی افتد ، یا کسی بر وی خشم گیرد .

ابراهیم کرمانی گوید :

3- اگر کسی درخواب بیند زرو یا سیم می گداخت ، دلیل است که بر زبان مردم افتد .
4- اگر بیند که زر به خروار به خانه برد ، دلیل که مال بسیار یابد .
5- اگر بیند که زر همی خورد ، دلیل است که به قدر آن مال بر عیال هزینه کند .

جابر مغربی گوید :
6- زر به خواب ، مردان را بد بود و زنان راخوب .
7- اگر بیند که زر و سیم به یک جا جمع بود ، دلیل است که عز و جاه یابد .
8- اگرکان سیم بیند ، دلیل بود که دختری مهتر به زنی گیرد ، لکن اندوهگین شود .
9- اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می کرد ، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
10- هر که زر در خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
11- دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است .
12- اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند .
13- اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد .
14- اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکت است
15- اگر ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است .
16- مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد
17- چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد . ابن سیرین می گوید اگر کسی دید که زر می گدازد بر زبان مردم می افتد
18- اگر ببیند که طلا به خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود .
19- اگر ببیند طلا می خورد مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد .
20- هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است .
21- اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند .

لوک اویتنهاو می گوید :
22- طلا : دوست داشتن چیزهای بی ارزش
23- یافتن آن : دریافت ارث
24- جستجوی آن در دل خاک : خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد
25- پرداختن چیزی با طلا : با دوستانتان بگو مگو خواهید داشت
26- آن را آب کردن : آسایش مادی
27- دزدیدن آن : خبرهای بد
28- طلا گذاشتن بر روی خود : افزایش احتیاط ضرری ندارد
29- گم کردن : به شما خیانت خواهد شد
30- طلا هدیه گرفتن : شرمساری
31- اشیا طلایی : ضواهر فریبنده اند

آنلی بیتون می‌گوید :
32- اگر خواب ببینید طلا معامله می کنید ، نشانة آن است که در هر کاری موفق خواهید شد .
33- اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می کند ، نشانة آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .
34- پیدا کردن طلا در خواب ، نشانة آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد .
35- اگر در خواب طلا گم کنید ، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید .
36- یافتن رگه ای طلا در خواب ، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .
37ـ اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید ، نشانه آن است که می کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید . باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد .


تعبیر خواب طلا : ۳۷ تعبیر دیدن طلا در خواب
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
۰
۰

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

آخرین مطالب دلگرم