تعبیر خواب ماهی : خواب ماهی چه تعبیری دارد ؟

۱,۶۴۲
۱
۰
چهارشنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۱۲

دیدن ماهی در خواب نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: دیدن ماهی در خواب تعبیرهای گوناگونی دارد . مواردی مثل رنگ ماهی (سفید ، قرمز و ... ) ، دیدن خواب ماهی در آب زلال و یا کدر ، ماهیگیری و ... همگی در تعبیر آن موثر هستند . ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم

divider

دیدن ماهی در خواب

حضرت دانیال گوید :

 • دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر ، نشانه بلا و سختی ، و در دریای سردسیر تعبیرش نیکو است.
 • اگر در خواب ببیند در شکم ماهی مروارید پیدا کرد ، نشانه آنست که فرزند پسری آورد .

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر دید کسی ماهی شور و خشک به او داد ، نشانه آنشت که که بزرگی، ظلم کند .

جابرمغربی گوید :

 • اگر خواب ببیند از دهان او ماهی بیرون آمد ، نشانه آنست که دروغ بسیار گوید .
 • اگر در خواب دید از آلت او ماهی بیرون آمد ، نشانه آنست که فرزند دختری آورد .
 • اگر خواب دید ماهی فروشی می کرد ، دلیل که منفعت یابد .
 • اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند ، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن ماهی بر شش و جه است .

 • وزیر
 • لشگر
 • دختر دوشیزه
 • غنیمت غم و اندوه
 • کنیزکی هندوی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن ماهی در خواب نیکو است .
 • اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید به او کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب ماهیهای مرده نشانه ناراحتی است
 • تعبیر خواب پختن ماهی نشانه داشتن خانه با سامان است
 • تعبیر خواب خریدن ماهی نشانه اطلاعات غلط است

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • دیدن خواب ماهی نشانه روزی است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .
 • اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

دیدن ماهی تازه در خواب

حضرت دانیال گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند ماهیای بسیاری و همچنین تازه و بزرگ دارد نشانه غنیمت است .

جابرمغربی گوید :

 • دیدن ماهی تازه در خواب نشانه غنیمت است .
 • اگر ماهی تازه پخته می خورد ، نشانه آنست که به قدر آن مال به دست میآورد

دیدن ماهی بزرگ در خواب

حضرت دانیال گوید :

 • اگر کسی در خواب دید ماهی بزرگ در دست دارد نشانه غنیمت است

لوک اویتنهاو می گوید :

 • دیدن خواب ماهی بزرگ نشانه غنیمت است

حضرت دانیال گوید :

 • دیدن خواب ماهی بزرگ نشانه رضایت و خشنودی است

دیدن ماهی کوچک در خواب

حضرت دانیال گوید :

 • دیدن خواب ماهی کوچک نشانه غم است .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • دیدن ماهی کوچک در خواب نشانه شکست است .
تعبیر خواب

تعبیر خواب خوردن ماهی

جابرمغربی گوید :

 • اگر در خواب ببیند که ماهی تازه پخته می خورد ، نشانه آنست که به قدر آن مال به دست میآورد

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر در خواب دید که ماهی میخورد ، نشانه آنست که از غلام ضرر میبیند و بعضی می گویند ، دلیل سفر است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر ماهی پخته و لقمه لقمه بخورید ، به نعمت می رسید .
 • اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار است .

دیدن ماهی سفید در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن خواب ماهی سفید نشانگر بخت و اقبال است .

دیدن ماهی زرد در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن ماهی زرد طلائی در خواب نشانه پول و مال و ثروت است .

دیدن ماهی قرمز در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

 • دیدن خواب ماهیهای قرمز نشانه ازدواج با یک فرد ثروتمند است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن ماهی قرمز در خواب نشانه بزرگی و شکوه در زندگی است

دیدن خواب ماهی در آب زلال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر خواب ببینید آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد نیکو است .
 • اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .

دیدن خواب ماهی در آب تیره و کثیف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد .
 • اگر آب کثیف باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد . آب کثیف و متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است .

دیدن ماهیگیری کردن در خواب

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید ، نشانه آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .
 • اگر در خواب برای ماهیگیری به آب بزنید ، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .
 • خواب ماهیگیری ، نشانه کسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ، نشانه آن است که تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است

لوک اویتنهاو می گوید :
تعبیر خواب ماهیگیری ، سود فراوان است .


تعبیر خواب ماهی : خواب ماهی چه تعبیری دارد ؟
امتیاز : 2.5 تعداد رای : 2
۱
۱

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

آخرین مطالب دلگرم