۴۵ نشانه و تعبیر دیدن سگ در خواب

۳,۴۰۷
۴
۰
پنج شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۵۱

تعبیرها و نشانه های دیدن سگ در خواب کدامند ؟

مجله دلگرم: خواب سگ تعبیرهای بسیاری دارد ، سگ سیاه و یا سفید ، سگ ماده ، غریبه و یا آشنا بودن سگ ، غذا دادن به سگ ، خوردن گوشت سگ و ... در تعبیر آن تاثیر دارد . حتی تعبیرکنندگان غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعبیرهای معبران اسلامی و شرقی متفاوتند . این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت ، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند ، فرق می کند. غربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند لذا در خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در حالتی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم .
ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب میپردازیم

divider

خواب سگ

محمدبن سیرین گوید :

1- خواب سگ نشانه دشمنی مهربان است
2- اگر ببیند سگ با وی نزدیکی نمود ، دلیل که دشمن در وی طمع کند .
3- اگر دید که شیر سگ می خورد ، دلیل که ترس و بیم سخت ، به ام می رسد و دشمنی میبیند .
4- اگر ببیند که سگ از وی فرار میکرد، نشانه آنست که دشمن از او میترسد

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواب سگ نشان دهنده موارد زیر است :
5- دشمن
6- پادشاه طماع ( پادشاه طمعکار )
7- دانشمند و خادم بدفعل ( دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار )
8- مردمان غماز ( افراد سخن چین )

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
9- اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید نشانه آن است که با کسی دوستی می کنید که در شان شما نیست . به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشانه پیروزی بر دشمن نیست
10- اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کسی که هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است .
11- اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نشانه خوبی دارد چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید . در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد نشانه پیروزی شما است .
12- اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید . آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید . به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت .
13- اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود .

لوک اویتنهاو می گوید :
14- خواب سگ ، نشانه یک دوست وفادار است
15- خواب سگ هار ، خطر، یک دوست را تهدید میکند
16- خواب بازی کردن با سگ نشانه آشتی کردن است
17- تعبیر خواب سگ بسته شده ، نشانه دشمن است
18- خواب سگ زنجیر شده ، به این معناست که باید مراقب دزدان باشید
19- تعبیر خواب کتک زدن یک سگ ، نشانه وفاداری است

آنلی بیتون می‌گوید :
20- اگر خواب ببینید سگی خود را دوستانه به شما می مالد ، علامت منفعت بسیار و دوستانی پایدار است .
21- دیدن سگهای کوچک در خواب ، علامت آن است که اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارند .
22- دیدن سگ نحیف و کثیف در خواب ، دلالت بر بیماری کودکان و شکست در کار و حرفه دارد .
23- گر خواب ببینید سگها نمایش می دهند ، نشانه آن است که بخت و اقبال به یاری شما می شتابد .
24- اگر خواب ببینید که سگها روباه یا شکار دیگری را دنبال می کنند ، علامت فعالیت بسیار در تمام زمینه های زندگی است .
25- اگر در خواب از دیدن سگ بزرگی بترسید ، علامت آن است که می خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید . دچار مشکلاتی خواهید شد و اگر دختری چنین خوابی ببینید ، علامت آن است که با مرد معقول و خوش قلبی ازدواج خواهی کرد .
26- اگر سگها را کنار گربه ها با ظاهری دوستانه ببینید که ناگاه به سوی هم بر می گردند و دندانهای خود را شنان می دهند و با هم می جنگند ، نشانه آن است که در کار عشق و اهداف دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد
27-خواب سگی که چند سر دارد ، نشانه آنست که می کوشید ، چند کار را هم زمان انجام دهید . معمولا در یک شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر به همراه دارد ، کسی که آرزو دارد در هر کاری توفیق یابد باید نسبت به چنین خوابی بیشتر تأمل کند .
28- اگر خواب ببینید به تنهایی سفر می کنید و سگی به دنبال شما می آید ، علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمانهای موفقیت آمیز است 32- دیدن سگی که شنا می کند ، در خواب ، نشانه آن است که به سرعت به سوی شادی و سعادت پیش می روید .
29- اگر خواب ببینید سگی، گربه ای را شکار می کند ، علامت معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره است .
30- اگر در خواب ببینید سگی ماری را شکار می کند ، علامت پیروزی و موفقیت است .


خواب سگ ماده

محمدبن سیرین گوید :
31- خواب سگ ماده نشانه زن فرومایه است
32- اگر بیند که سگی ماده وارد خانه او شد ، نشانه آن است که زنی فرومایه را به همسری گیرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
33- ابن سیرین نوشته خواب سگ ماده زنی بدون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ ، توله همراه داشته باشد . به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی بد حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک .
34- اگر در خواب سگ ماده طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد
35- اگر در خواب سگ ماده ای را در خانه خود دارید ، زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند .


خواب سگ آشنا و سگ غریبه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
36- خواب سگ آشنا نشانه دوست است و چنان چه نا آشنا و غریبه باشد خطرناک و مزاحم . در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید .
37- چنانچه در رویای خود سگی دیدید که آشنا و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود .
38- خواب سگ نا آشنا و غریبه نشانه آنست که باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند .
39- اگر سگ غریبه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید .

خواب سگ سیاه و سگ سفید

محمدبن سیرین گوید :
40- خواب سگ سیاه نشانه دشمنی عرب است
41- خواب سگ سفید نشانه دشمنی عجم و غیر عرب است

آنلی بیتون می‌گوید :
42- اگر خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه به شما نزدیک می شود ، نشانه آن است که در امور عشق و زندگی پیروز می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد .خواب غذا دادن به سگ

محمدبن سیرین گوید :
43- خواب غذا دادن به سگ تعبیرش زیاد شدن رزق و روزی شماست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
44- تعبیر خواب غذا دادن به سگ نشانه آنست که از غم و غصه فراغت خلاص میشوید.


خواب خوردن گوشت سگ

محمدبن سیرین گوید :
45- خواب خوردن گوشت سگ نشانه آنست که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند .

مطالب مرتبط :
تعبیر خواب سگ خانگی و سگ شکاری

تعبیر خواب حمله کردن و گاز گرفتن سگ
تعبیر خواب صدای پارس سگ

divider


۴۵ نشانه و تعبیر دیدن سگ در خواب
امتیاز : 4 تعداد رای : 5
۴
۱

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter