تعبیر خواب سگ : ۸۱ نشانه و تعبیر دیدن سگ در خواب

۲,۳۵۶
۱
۰
پنج شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۵۶

تعبیرها و نشانه های دیدن سگ در خواب کدامند ؟

مجله دلگرم: خواب سگ تعبیرهای بسیاری دارد ، سگ سیاه و یا سفید ، سگ خانگی ، وحشی بودن و یا آرام بودن سگ، غریبه و یا آشنا بودن سگ و ... در تعبیر آن تاثیر دارد . حتی تعبیرکنندگان غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعبیرهای معبران اسلامی و شرقی متفاوتند . این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت ، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند ، فرق می کند. غربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند لذا در خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در حالتی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم .
ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب میپردازیم

divider

تعبیر دیدن سگ در خواب

محمدبن سیرین گوید :

1- تعبیر دیدن سگ در خواب ، دشمنی مهربان است
2- اگر کسی در خواب دید که لباس او به آب دهان سگ آلوده شد ، نشانه آن است که از دشمنی خسته شود .
3- اگر ببیند سگ با وی نزدیکی نمود ، دلیل که دشمن در وی طمع کند .
4- اگر ببیند که سگ بر وی تکیه کرده بود ، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد .
5- اگر دید که شیر سگ می خورد ، دلیل که ترس و بیم سخت ، به ام می رسد و دشمنی میبیند .
6- اگر ببیند که سگ از وی فرار میکرد، نشانه آنست که دشمن از او میترسد

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن سگ درخواب نشان دهنده موارد زیر است :
7- دشمن
8- پادشاه طماع ( پادشاه طمعکار )
9- دانشمند و خادم بدفعل ( دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار )
10- مردمان غماز ( افراد سخن چین )

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
11- اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید نشانه آن است که با کسی دوستی می کنید که در شان شما نیست . به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشانه پیروزی بر دشمن نیست
12- اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کسی که هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است .
13- اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نشانه خوبی دارد چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید . در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد نشانه پیروزی شما است .
14- اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید . آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید . به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت .
15- اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود .

لوک اویتنهاو می گوید :
16- سگ ، نشانه یک دوست وفادار است
17- سگ هار ، خطر، یک دوست را تهدید میکند
18- با سگ بازی کردن نشانه آشتی کردن است
19- سگ بسته شده ، نشانه دشمن است
20- سگ زنجیر شده ، به این معناست که باید مراقب دزدان باشید
21- کتک زدن یک سگ ، نشانه وفاداری است

یوسف نبی علیه السلام گوید :
22- دیدن سگ در خواب به این معناست که در خانه وی بدی میشود

آنلی بیتون می‌گوید :
23- اگر خواب ببینید سگی خود را دوستانه به شما می مالد ، علامت منفعت بسیار و دوستانی پایدار است .
24- دیدن سگهای کوچک در خواب ، علامت آن است که اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارند .
25- دیدن سگ نحیف و کثیف در خواب ، دلالت بر بیماری کودکان و شکست در کار و حرفه دارد .
26- گر خواب ببینید سگها نمایش می دهند ، نشانه آن است که بخت و اقبال به یاری شما می شتابد .
27- اگر خواب ببینید که سگها روباه یا شکار دیگری را دنبال می کنند ، علامت فعالیت بسیار در تمام زمینه های زندگی است .
28- اگر در خواب از دیدن سگ بزرگی بترسید ، علامت آن است که می خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید . دچار مشکلاتی خواهید شد و اگر دختری چنین خوابی ببینید ، علامت آن است که با مرد معقول و خوش قلبی ازدواج خواهی کرد .
29- اگر سگها را کنار گربه ها با ظاهری دوستانه ببینید که ناگاه به سوی هم بر می گردند و دندانهای خود را شنان می دهند و با هم می جنگند ، نشانه آن است که در کار عشق و اهداف دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد
30-خواب سگی که چند سر دارد ، نشانه آنست که می کوشید ، چند کار را هم زمان انجام دهید . معمولا در یک شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر به همراه دارد ، کسی که آرزو دارد در هر کاری توفیق یابد باید نسبت به چنین خوابی بیشتر تأمل کند .
31- اگر خواب ببینید به تنهایی سفر می کنید و سگی به دنبال شما می آید ، علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمانهای موفقیت آمیز است 32- دیدن سگی که شنا می کند ، در خواب ، نشانه آن است که به سرعت به سوی شادی و سعادت پیش می روید .
33- اگر خواب ببینید سگی، گربه ای را شکار می کند ، علامت معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره است .
34- اگر در خواب ببینید سگی ماری را شکار می کند ، علامت پیروزی و موفقیت است .


دیدن سگ ماده در خواب

محمدبن سیرین گوید :
35- سگ ماده در خواب نشانه زن فرومایه است
36- اگر بیند که سگی ماده وارد خانه او شد ، نشانه آن است که زنی فرومایه را به همسری گیرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
37- ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی بدون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ ، توله همراه داشته باشد . به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی بد حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک .
38- اگر در خواب ببینید که سگ ماده طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد
39- اگر در خواب ببینید که سگ ماده ای را در خانه خود دارید ، زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند .


دیدن سگ آشنا و غریبه در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
40- دیدن خواب سگ ، اگر آن سگ آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و غریبه باشد خطرناک و مزاحم . در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید .
41- چنانچه در رویای خود سگی دیدید که آشنا و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود .
42- چنان چه در خواب سگی ببینید که غریبه و ناآشنا است ، او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند .
43- اگر سگ غریبه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید .

دیدن سگ سیاه و سگ سفید در خواب

محمدبن سیرین گوید :
44- سگ سیاه نشانه دشمنی عرب است
45- سگ سفید نشانه دشمنی عجم و غیر عرب است

آنلی بیتون می‌گوید :
46- اگر خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه به شما نزدیک می شود ، نشانة آن است که در امور عشق و زندگی پیروز می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد .


دیدن سگ وحشی و سگ شکاری در خواب

اسماعیل بن اشعث گوید :
47- سگ شکاری در خواب ، نشانه دشمنی است
48- اگر بببیند که سگ شکاری را ازخود دور کردید، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شوید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
49- سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد .
50- سگ اگر بزرگ و درنده و وحشی باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک

لوک اویتنهاو می گوید :
51- سگ شکاری نشانه آن است که پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود

آنلی بیتون می‌گوید :

52- اگر خواب ببینید سگی شکاری از روی رد پا به جستجوی شماست ، نشانه آن است که در دام وسوسه ای می افتید و احتمال دارد در زندگی سقوط کنید .
53- اگر در خواب سگی وحشی ببینید ، نشانه دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر است .
54- اگر سگ وحشی در خواب ببینید ، نشانه آن است که تلاشهای شما به موفقیت نمی انجامد و شاید به بیماری خطرناکی مبتلا شوید .


دیدن سگ خانگی در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
55- اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید ( به شرطی که در بیداری سگ نداشته باشید ) کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد .
56- دیدن خواب سگ خانگی ( مانند سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند ) خطری را خبر نمی دهد .

آنلی بیتون می‌گوید :
57- اگر خواب ببینید سگی از نژاد اصیل دارید ، علامت آن است که به ثروت زیادی دست می یابید .
58- دیدن سگ دست آموز و خانگی در خواب ، علامت ابراز عشق با خودخواهی و کوته فکری است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که نامزدش بیش از اندازه خودخواه است .


تعبیر خواب غذا دادن به سگ

محمدبن سیرین گوید :
59- اگر ببیند سگی را نان داد ، دلیل است که رزق و روزی او زیاد شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
60- اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید و فریب مالی را از شما می رباید


تعبیر خواب خوردن گوشت سگ

محمدبن سیرین گوید :
61- اگر بیند که گوشت سگ میخورد ، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند .


دیدن خواب صدای پارس سگ و زوزه کشیدن سگ

آنلی بیتون می‌گوید :
62- شنیدن صدای زوزه محزون سگ در خواب ، نشانه مرگ یا جدایی طولانی بین دوستان است .
63- اگر در خواب دیدید که سگ زوزه کشید و پارس کرد نشانه فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد .
64- اگر در خواب صدای پارس سگ بشنوید ، نشانه شنیدن اخباری است که شما را پریشان و مضطرب می سازد .
65- شنیدن پارس سگها هنگام جنگیدن با هم ، در خواب ، علامت آن است که زندگی شما پریشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان شکست خواهید خورد .
66- شنیدن صدای خرخر و پارس سگ در خواب ، علامت آن است که تحت فرمان افراد فریبکار قرار خواهید گرفت و آرامش خانواده به هم خواهد خورد .

محمدبن سیرین گوید :
67- اگر بیند که سگ بر وی پارس می کرد ، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
68- دیدن پارس سگ در خواب بر وی زحمت باشد

لوک اویتنهاو می گوید :
69- صدای عوعوی سگ در خواب به این معنی است که باید به اعلان خطر آدمهای خیر خواه گوش کنید
70- صدای عوعوی سگ در خواب احتمال دزدی یا خطر آتش سوزی را نشان میدهد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
71- صدای پارس سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند ، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند .

لوک اویتنهاو می گوید :
72- سگی که پارس میکند نشانه شادمانی است


دیدن حمله کردن سگ و گاز گرفتن سگ در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
73- حمله سگ در خواب خوب نیست البته بستگی به میزان ابهت سگ دارد .
74- اگر در خواب ببینید که سگ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست .

لوک اویتنهاو می گوید :
75- دیدن خواب مورد حمله سگی واقع شدن نشانه خطر است
76- دیدن خواب مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن نشانه دعوا بر سر پول است
77- دیدن خواب سگهایی که همدیگر را گاز میگیرند نشانه دعوا در بطن خانواده است

آنلی بیتون می‌گوید :
78- اگر خواب ببینید سگی شما را گاز می گیرد ، علامت همدمی است که در زندگی شما فتنه جویی می کند .
79- اگر سگ هاری در خواب شما را گاز بگیرد ، علامت آن است که یکی از افراد مورد علاقه شما در آستانه دیوانگی است و احتمال دارد اتفاق بدی رخ دهد

محمدبن سیرین گوید :
80- اگر کسی در خواب ببیند که سگ او را گاز گرفت، نشانه آنست که به او از دشمن آسیبی میرسد .
81- اگر دید لباس او را گاز گرفت و پاره کرد ، نشانه آنست که در مالش ضرر پدید آید .

divider


تعبیر خواب سگ : ۸۱ نشانه و تعبیر دیدن سگ در خواب
امتیاز : 2.5 تعداد رای : 2
۱
۱

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

آخرین مطالب دلگرم