تعبیر خواب مار : دیدن مار در خواب نشانه چیست ؟

۱,۸۶۴
۱
۰
دوشنبه, ۰۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۲

خواب مار نشان دهنده چیست و چه پیامی دارد ؟

مجله دلگرم: دیدن مار در خواب تعبیرهای بسیاری دارد ، رنگ مار ، مار بزرگ یا کوچک ، گزیدن مار ، شکست خوردن از مار یا پیروزی بر مار در تعبیر این نوع خواب موثر است، ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب میپردازیم

divider

دیدن مار در خواب

محمدبن سیرین گوید :

 • دیدن مار در خواب ، نشانه دشمنی پنهان است.
 • اگر مار را در خانه ببیند ، نشانه این است که دشمن خانگی است. اگر در صحرا ببیند دشمنی بیگانه است .
 • اگر ببیند که با مار جنگید ، دلیل است با دشمن خصومت کند .
 • اگر ببیند که گوشت مار را خورد ، نشانه شاهی است .
 • اگر ببیند که مار به دو پاره کرد ، دلیل است که مال دشمن را بخورد . اگر ببیند که ماری مرده ، نشانه آن است که آفتی از وی رفع شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر ببیند که مار از وی فرار کرد ، نشانه ضعف دشمن است . اگر ببیند که تعداد زیادی مار پیش او جمع شدند ، دلیل است خویشان دشمن او باشند .

جابرمغربی گوید :

 • اگر کسی ببیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا مقعد او ماری بیرون آمد ، دلیل که فرزند دشمن او است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن مار درخواب ده وجه است .

 • دشمن پنهان .
 • زندگانی .
 • سلامتی
 • پادشاهی .
 • سپه سالاری .
 • دولت .
 • زن .
 • مراد .
 • پسر .
 • سیلاب ( سیل ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • مار ، خطر یا دشمن خانگی است . خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد .
 • برخی نوشته اند ، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید . این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم
 • گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود .چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد . زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است . در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند .
 • چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار . اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید .

علامه مجلسی ( ره ) می گوید :

 • دیدن مار در خواب نشانه قرض و وام است

لوک اویتنهاو می گوید :

 • مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی
 • مار چند سر : جذبه
 • تبدیل به مار شدن : عدم احترام
 • ماری که خودرا کش و قوس میدهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست

یوسف نبی علیه السلام می گوید :

 • دیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود
 • دیدن بیرون آمدن مار از شکم نشانه آن است که فرزندش دشمنی کند

تعبیر از تام جت ویندو

 • مار درخواب ، نخست نشانگر غریزه جنسی است و ازسوی دیگر ممکن است باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها شود .
 • اگر ببیند ماری به دور چوبی جنبره زده است ، نشانگر شفا ، تولد مجدد و شادابی است .
 • اگر در خواب ماری را در چمنزار ببیند ، نشانگر بی وفایی ، افسوس خوردن و تهمت است .

تعبیر از اسمعیل بن اشعث

 • اگر ببیند تعدادی مار دورش را گرفتند ، خویشان و بستگانش با او دشمن هستند .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن مار ، نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .
 • اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانه آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .
 • اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد همینطور نشانه آن است که افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .
 • خرید و فروش مار در خواب ، نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .
 • اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانه آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند .
 • اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانه آن است که مشکلات شما ، تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .
 • اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانه آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .
 • دیدن مارهای کوچک در خواب ، نشانه آن است که کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .
 • اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می کنند ، نشانة آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .
 • اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار را پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانه آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعدا پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است .

دیدن افعی و مار بزرگ در خواب

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • دیدن خواب مار بزرگ تعبیرش دشمن بزرگ است

لوک اویتنهاو می گوید :

 • دیدن مار افعی در خواب نشانه آن است که اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانه آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد .
تعبیر خواب مار : دیدن مار در خواب نشانه چیست ؟

دیدن خواب مار با رنگ سفید ، مار سیاه ، مار سبز ، مار زرد و مار سرخ

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر در خواب ببیند که مار سفید رنگی را گرفت ، نشانه بزرگی است
 • اگردر خواب تعدادی مار سیاه ببیند ،نشانه آن است که دشمن بسیاری دارد.
 • اگر در خواب مار را با رنگ سبز ببیند ، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح است .
 • اگر در خواب مار زرد ببیند ، دلیل است دشمن او بیمارگونه است .
 • گر در خواب مار را سرخ ببیند ، دلیل است دشمن او معاشر است .

دیدن خواب کشتن مار و یا گرفتن مار

لوک اویتنهاو می گوید :

 • گرفتن مار در خواب نشانه وسوسه است
 • کشتن ما در خواب تعبیرش پیروزی در مقابل دشمن
 • گرفتن افعی در خواب به این معنی است که شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • کشتن مار در خواب ، نشانه آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .
 • اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است که حقوق او در آستانة پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد .

جابرمغربی گوید :

 • اگر ببیند که مار را گرفت و آسیبی به وی نرسید ، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود .

تعبیر خواب شکست خوردن از مار و یا گزیده شدن توسط مار

لوک اویتنهاو می گوید :

 • اگر در خواب ببینید که نمیتوانید از دست مار فرار کنید نشانه آن است که نسبت به آینده ناامید هستید.
 • اگر در خواب ببینید که از مار نیش خوردید و گزیده شدید تعبیرش از بین رفتن آرامش در خانواده است
 • اگر در خواب ببینید که توسط مار افعی گزیده شده اید تعبیرش بدبختی است

تعبیر از تام جت ویندو

 • اگر در خواب بببند که ماری به دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش است .
 • اگر ببیند ماری دمش را به دهان برده است ، نشانگر میل به مقاربت و همخوابکی است .
 • اگر ببیند که ماری اورا بلعید ، نشانگر عمری است که از خواب بین می کذرد و تعبیر آن جنین است که فرد از تلف شدن عمرش ناراحت است

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد

آنلی بیتون می‌گوید

 • اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید
 • اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .
 • اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانه آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .
 • اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند ، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .

divider


تعبیر خواب مار : دیدن مار در خواب نشانه چیست ؟
امتیاز : 5 تعداد رای : 1
۱
۰

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

آخرین مطالب دلگرم