مرجع کامل تعبیر خواب و رویا با تفسیر روان فارسی

تعبیر خواب مرغ : ۲۱ نشانه دیدن مرغ در خواب

تعبیر خواب مرغ : ۲۱ نشانه دیدن مرغ در خواب

۱۱ ساعت پیش
تعبیر خواب گوشواره :  ۲۲ نشانه و تفسیر دیدن گوشواره در خواب

تعبیر خواب گوشواره : ۲۲ نشانه و تفسیر دیدن گوشواره در خواب

۱۲ ساعت پیش
تعبیر خواب خون : ۴۰ نشانه و تفسیر دیدن خون در خواب

تعبیر خواب خون : ۴۰ نشانه و تفسیر دیدن خون در خواب

۱۳ ساعت پیش
۵۳ تعبیر و تفسیر بوسه دادن و بوسیدن در خواب

۵۳ تعبیر و تفسیر بوسه دادن و بوسیدن در خواب

۱۴ ساعت پیش
تعبیر خواب ادرار : ۴۱ نشانه و تفسیر دیدن ادرار در خواب

تعبیر خواب ادرار : ۴۱ نشانه و تفسیر دیدن ادرار در خواب

۱ روز پیش
تعبیر خواب هندوانه : ۲۰ نشانه و تفسیر دیدن هندوانه در خواب

تعبیر خواب هندوانه : ۲۰ نشانه و تفسیر دیدن هندوانه در خواب

۱ روز پیش
تعبیر خواب  خرس : ۳۰ نشانه و تفسیر دیدن  خرس در خواب

تعبیر خواب خرس : ۳۰ نشانه و تفسیر دیدن خرس در خواب

۱ روز پیش
تعبیر خواب سیب : ۴۱ نشانه و تفسیر دیدن سیب در خواب

تعبیر خواب سیب : ۴۱ نشانه و تفسیر دیدن سیب در خواب

۱ روز پیش
تعبیر خواب برنج : ۳۱ نشانه و تفسیر دیدن برنج در خواب

تعبیر خواب برنج : ۳۱ نشانه و تفسیر دیدن برنج در خواب

۱ روز پیش
 تعبیر خواب شتر : ۵۴ نشانه و تفسیر دیدن شتر در خواب

تعبیر خواب شتر : ۵۴ نشانه و تفسیر دیدن شتر در خواب

۲ روز پیش
تعبیر خواب نوزاد : ۲۲ نشانه و تفسیر دیدن نوزاد در خواب

تعبیر خواب نوزاد : ۲۲ نشانه و تفسیر دیدن نوزاد در خواب

۲ روز پیش
تعبیر خواب شیر جنگل :  ۴۵ نشانه و تفسیر دیدن شیر در خواب

تعبیر خواب شیر جنگل : ۴۵ نشانه و تفسیر دیدن شیر در خواب

۲ روز پیش
تعبیر خواب نان : ۵۱ نشانه و تفسیر دیدن نان در خواب

تعبیر خواب نان : ۵۱ نشانه و تفسیر دیدن نان در خواب

۲ روز پیش
تعبیر خواب عقرب : ۲۱ نشانه و تفسیر دیدن عقرب در خواب

تعبیر خواب عقرب : ۲۱ نشانه و تفسیر دیدن عقرب در خواب

۲ روز پیش
تعبیر خواب گرگ : ۳۶ نشانه و تفسیر دیدن گرگ در خواب

تعبیر خواب گرگ : ۳۶ نشانه و تفسیر دیدن گرگ در خواب

۳ روز پیش
تعبیر کامل خواب بچه : ۵۲ نشانه و تفسیر دیدن بچه در خواب

تعبیر کامل خواب بچه : ۵۲ نشانه و تفسیر دیدن بچه در خواب

۳ روز پیش
تعبیر خواب انگشتر : ۴۷ نشانه و مفهوم دیدن انگشتر در خواب

تعبیر خواب انگشتر : ۴۷ نشانه و مفهوم دیدن انگشتر در خواب

۳ روز پیش
تعبیر خواب خواستگار و خواستگاری چیست و چه مفهومی دارد ؟

تعبیر خواب خواستگار و خواستگاری چیست و چه مفهومی دارد ؟

۴ روز پیش
تعبیر خواب مدفوع : ۲۹ نشانه و معنای دیدن مدفوع در خواب

تعبیر خواب مدفوع : ۲۹ نشانه و معنای دیدن مدفوع در خواب

۴ روز پیش
تعبیر خواب دریا : ۴۱ نشانه دیدن دریا در خواب

تعبیر خواب دریا : ۴۱ نشانه دیدن دریا در خواب

۴ روز پیش
۵۸ تعبیر و نشانه ازدواج کردن در خواب

۵۸ تعبیر و نشانه ازدواج کردن در خواب

۴ روز پیش
۲۴ تعبیر و نشانه دیدن دزد در خواب

۲۴ تعبیر و نشانه دیدن دزد در خواب

۴ روز پیش
تعبیر خواب مارمولک  : ۱۸ نشانه و تعبیر دیدن مارمولک در خواب

تعبیر خواب مارمولک : ۱۸ نشانه و تعبیر دیدن مارمولک در خواب

۴ روز پیش
تعبیر خواب مو : ۶۱ نشانه و تعبیر دیدن مو در خواب

تعبیر خواب مو : ۶۱ نشانه و تعبیر دیدن مو در خواب

۵ روز پیش
تعبیر خواب برف : ۴۶ نشانه و تعبیر دیدن برف در خواب

تعبیر خواب برف : ۴۶ نشانه و تعبیر دیدن برف در خواب

۵ روز پیش
تعبیر کامل خواب مرده : ۶۵ نشانه و تعبیر دیدن مرده در خواب

تعبیر کامل خواب مرده : ۶۵ نشانه و تعبیر دیدن مرده در خواب

۵ روز پیش
تعبیر خواب سگ : ۸۱ نشانه و تعبیر دیدن سگ در خواب

تعبیر خواب سگ : ۸۱ نشانه و تعبیر دیدن سگ در خواب

۱ هفته پیش
تعبیر خواب بارداری : ۲۸ تعبیر و نشانه دیدن بارداری در خواب

تعبیر خواب بارداری : ۲۸ تعبیر و نشانه دیدن بارداری در خواب

۱ هفته پیش
تعبیر خواب بادام : ۳۵ نشانه و مفهوم دیدن بادام در خواب

تعبیر خواب بادام : ۳۵ نشانه و مفهوم دیدن بادام در خواب

۱ هفته پیش
تعبیر خواب هزار پا : دیدن هزار پا در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب هزار پا : دیدن هزار پا در خواب نشانه چیست ؟

۱ هفته پیش
 ۳۴ نشانه و تعبیر دیدن آتش سوزی در خواب

۳۴ نشانه و تعبیر دیدن آتش سوزی در خواب

۱ هفته پیش
تعبیر خواب انجیر : دیدن انجیر در خواب به چه معناست ؟

تعبیر خواب انجیر : دیدن انجیر در خواب به چه معناست ؟

۱ هفته پیش
 ۱۵ نشانه و تعبیر دیدن دندان درد در خواب

۱۵ نشانه و تعبیر دیدن دندان درد در خواب

۱ هفته پیش
۳۸ تعبیر و تفسیر دیدن انار در خواب

۳۸ تعبیر و تفسیر دیدن انار در خواب

۱ هفته پیش
تعبیر خواب دعوا ( پدر و مادر ، همسر و ... ) چیست ؟

تعبیر خواب دعوا ( پدر و مادر ، همسر و ... ) چیست ؟

۱ هفته پیش
۲۰ تعبیر و نشانه روشن کردن آتش در خواب

۲۰ تعبیر و نشانه روشن کردن آتش در خواب

۱ هفته پیش
خواب آتش : ۴۰  تعبیر و تفسیر دیدن خواب آتش

خواب آتش : ۴۰ تعبیر و تفسیر دیدن خواب آتش

۱ هفته پیش
 ۱۷ نشانه و تعبیر دیدن پول در خواب

۱۷ نشانه و تعبیر دیدن پول در خواب

۱ هفته پیش
تعبیر خواب دندانپزشکی : دیدن خواب دندانپزشکی چه معنایی دارد ؟

تعبیر خواب دندانپزشکی : دیدن خواب دندانپزشکی چه معنایی دارد ؟

۱ هفته پیش
تعبیر کامل خواب انگور : ۶۰ تعبیر و نشانه دیدن انگور در خواب

تعبیر کامل خواب انگور : ۶۰ تعبیر و نشانه دیدن انگور در خواب

۱ هفته پیش
تعبیر خواب نماز خواندن : ۳۷ نشانه و تعبیر نماز خواندن در خواب

تعبیر خواب نماز خواندن : ۳۷ نشانه و تعبیر نماز خواندن در خواب

۱ هفته پیش
تعبیر خواب طلا : ۳۷  تعبیر دیدن طلا در خواب

تعبیر خواب طلا : ۳۷ تعبیر دیدن طلا در خواب

۲ هفته پیش
تعبیر دیدن خواب پا : پای شکسته ، پای زخمی ، پای فلج

تعبیر دیدن خواب پا : پای شکسته ، پای زخمی ، پای فلج

۲ هفته پیش
تعبیر خواب ماهی : خواب ماهی چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب ماهی : خواب ماهی چه تعبیری دارد ؟

۲ هفته پیش
تعبیر خواب موش : دیدن موش در خواب نشان دهنده چیست ؟

تعبیر خواب موش : دیدن موش در خواب نشان دهنده چیست ؟

۲ هفته پیش
تعبیر خواب مار : دیدن مار در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب مار : دیدن مار در خواب نشانه چیست ؟

۲ هفته پیش
تعبیر خواب آبله : دیدن آبله ، دمل و تاول در خواب به چه معناست ؟

تعبیر خواب آبله : دیدن آبله ، دمل و تاول در خواب به چه معناست ؟

۲ هفته پیش
خواب غرق شدن : خواب غرق شدن چه تعبیری دارد ؟

خواب غرق شدن : خواب غرق شدن چه تعبیری دارد ؟

۲ هفته پیش
تعبیر خواب شناکردن و آبتنی : شناکردن و آبتنی در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب شناکردن و آبتنی : شناکردن و آبتنی در خواب نشانه چیست ؟

۲ هفته پیش
تعبیر خواب آب تیره : دیدن آب تیره و کثیف در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آب تیره : دیدن آب تیره و کثیف در خواب نشانه چیست ؟

۲ هفته پیش
تعبیر خواب آب بینی : آب بینی در خواب چه تعبیر و نشانه ای دارد ؟

تعبیر خواب آب بینی : آب بینی در خواب چه تعبیر و نشانه ای دارد ؟

۲ هفته پیش
تعبیر خواب آباد کردن :  دیدن خواب ساختن و آباد کردن نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آباد کردن : دیدن خواب ساختن و آباد کردن نشانه چیست ؟

۳ هفته پیش
تعبیر خواب آب زلال : دیدن آب زلال و تمیز در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آب زلال : دیدن آب زلال و تمیز در خواب نشانه چیست ؟

۳ هفته پیش
تعبیر خواب آب ریختن : دیدن ریختن آب در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آب ریختن : دیدن ریختن آب در خواب نشانه چیست ؟

۳ هفته پیش
تعبیر خواب آب خوردن : دیدن آب خوردن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آب خوردن : دیدن آب خوردن در خواب نشانه چیست ؟

۳ هفته پیش
تعبیر خواب آب جاری : دیدن آب جاری در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آب جاری : دیدن آب جاری در خواب نشانه چیست ؟

۳ هفته پیش
تعبیر خواب آب : دیدن آب در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آب : دیدن آب در خواب نشانه چیست ؟

۳ هفته پیش
تعبیر خواب آب چشمه : دیدن آب چشمه در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آب چشمه : دیدن آب چشمه در خواب نشانه چیست ؟

۳ هفته پیش

آخرین مطالب دلگرم